HYGIENICKÉ STANICE


V České republice je 14 krajských hygienických stanic. Každá krajská stanice má několik svých územních pracovišť, která spravuje.

1.Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
územní pracoviště: Centrum, Sever, Jih, Východ, Západ, Severozápad

2.Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
územní pracoviště: Strakonice, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice

3. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
územní pracoviště: Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
územní pracoviště: Cheb, Sokolov

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště: Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou

6. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
územní pracoviště: Jičín, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou

7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
územní pracoviště: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily

8. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
územní pracoviště: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava

9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
územní pracoviště: Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník

10. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
územní pracoviště: Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí

11. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště: Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov

12. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště: Benešov, Rakovník, Příbram, Beroun, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk,         Kolín, Kladno, Kutná Hora, Praha – východ, Praha – západ

13. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště: Děčín, Chomutov Most, Litoměřice, Louny, Teplice

14. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
územní pracoviště: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín


Krajské hygienické stanice se dále člení na úseky a odbory a oddělení začleněné v jednotlivých úsecích.


1. ÚSEK ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Zajišťuje veškeré odborné činnosti související s výkonem státní správy podle zákona 258/2000 Sb.takto:


ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ

Plní zejména tyto úkoly :
• průběžně plánuje, organizuje, řídí a provádí surveillance nákaz a realizuje opatření proti jejich vzniku a šíření;
• plánuje, organizuje, řídí a kontroluje systém pravidelných, zvláštních a mimořádných očkování;
• provádí epidemiologické šetření v ohniscích nákazy a nařizuje provedení příslušných protiepidemických opatření,včetně nozokomiálních nákaz;
• podílí se na realizaci imunologických přehledů s cílem objektivizace úrovně imunitního stavupopulace a stanovení zásad dalšího postupu prevence vybraných nákaz; řídí a provádí opatření proti zavlečení a rozšíření nemocí podléhajících řádu WHO;
• nařizuje mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku a pokud to situace vyžaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému;
• provádí SZD ve zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb na úseku boje proti nozokomiálním nákazám a v případě zjištěných nedostatku přijímá příslušná opatření;
• řídí a kontroluje úroveň činností na úseku desinfekce, dezinsekce a deratizace, podílí se na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějících a přijímá příslušná opatření v případech zjištěných nedostatků;
• v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvedčení a jiných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává;
• oveřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání v případech infekčního onemocnění;
• usměrňuje činnost zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám a kontroluje ji; řeší podněty obyvatel, orgánu státní správy a samosprávy v oblasti epidemiologie a DDD;
• spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
• sbírá data v rámci drogové epidemiologie;
• spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.


ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ
Plní zejména tyto úkoly:
• plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti zásobování pitnou a teplou vodou, výrobku přicházejících do styku s vodou, koupališť a saun;
• provádí kontrolu kvality povrchových vod vhodných ke koupání v souladu s požadavky zákona o vodách, včetně zákonem svěřeného výkonu státní správy;
• plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor při výkonech činností epidemiologicky závažných a prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u osob tyto činnosti vykonávajících;
• provádí kontrolu plnění požadavku na vnitřní prostředí staveb ubytovacích zařízení a pro shromaždování vetšího poctu osob;
• plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v ochraně před hlukem a vibracemi v životním (mimopracovním) prostředí;
• plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v ochrane před neionizujícím zářením v životním (mimopracovním) prostředí;
• provádí kontrolu plnění hygienických požadavku v oblasti pohřebnictví včetně schvalování provozních řádů v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví;
• v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvedčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává; řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, bydlení, voda, ovzduší, odpady ap.) a k tomu účelu provádí nebo zajišťuje provedení hodnocení zdravotních rizik;
• podílí se na plnění opatření v oblasti ochrany ovzduší v rozsahu vymezeném zákonem o ochraně ovzduší;
• podílí se na plnění opatření v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném zákonem o odpadech;
• plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v územních, stavebních a kolaudacních řízeních a řízeních vedených podle zvláštních předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivu na životní prostredí, zákon o integrované prevenci);
• podílí se na monitorování vztahu zdravotního stavu obyvatelstva a faktoru životního prostředí a životních podmínek;
• spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
• spolupracuje s ostatními odbory a oddeleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.


ODBOR HYGIENY PRÁCE
Plní zejména tyto úkoly:
• rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií;
• připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu, stanoviska vydává;
• vydává rozhodnutí stanovující zaměstnavateli pro výkon rizikových prací minimální rozsah a termíny sledování faktoru pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních podmínek a způsob a minimální rozsah sledování záteže organismu fyzických osob vykonávajících rizikové práce;
• stanovuje hygienický limit faktoru pracovních podmínek a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách;
• oveřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání;
• podílí se na plnění opatření v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném zákonem o odpadech;
• kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit závodní preventivní péči;
• podílí se na monitorování vztahu zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví;
• vykonává dozor nad pracemi na povrchových pracovištích i pracovištích v podzemí;
• vykonává dozor nad pracemi spojenými s expozicí neionizujícímu záření a laserům a pracemi spojenými s expozicí chemickým karcinogenum v pracovním prostředí;
• provádí kontroly ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona c. 356/2003 Sb. a dle zákona c. 59/2006 Sb.;
• rámci úkolu odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvedčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává; řeší podněty obyvatel, orgánu státní správy a samosprávy v oblasti hygieny práce;
• spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
• spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.


ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PREDMETU BEŽNÉHO UŽÍVÁNÍ
Plní zejména tyto úkoly:
• řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD nad potravinami podle předpisu Evropských společenství a zákona č.110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
• řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD v oblasti předmětu běžného užívání ( dále jen „PBÚ“) a nad potravinami a pokrmy podle predpisu Evropských spolecenství a zákona c. 258/2000 Sb.;
• připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu, stanoviska vydává;
• připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě a při uvádění potravin do oběhu a ve stravovacích službách;
• připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě kosmetických prostředků;
• podílí se na šetření alimentárních nákaz v provozovnách, ve kterých se vykonávají činnosti epidemiologicky závažné při výrobě a při uvádění potravin do oběhu, s výjimkou přepravy a skladování balených potravin a ve stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření;
• zajištuje provedení opatření a úkolu hlavního hygienika ČR na úseku potravin, pokrmu a PBÚ;
• provádí šetření v provozovnách společného stravování a činí opatření na základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných potravin v tržní síti států EU;
• provádí šetření v tržní síti a činí opatření při výskytu nebezpečných výrobku vyhlášených hlavním hygienikem a na základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných PBU v tržní síti státu EU;
• prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.;
• ověřuje rozsah znalostí pro získání osvedčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky
č. 475/2002 Sb.;
• v rámci úkolu odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává; řeší podněty obyvatel, orgánu státní správy a samosprávy v oblasti hygieny výživy a předmětu běžného užívání;
• spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
• spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH
Plní zejména tyto úkoly:
• plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku včetně učňovských pracovišť a středisek praktického vyučování pod správou středních škol) v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova a vzdělávání se zaměřením na plnění hygienických požadavku na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavku na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení;
• kontroluje dodržování hygienických požadavku na zotavovací akce a školy v přírodě;
• připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu, stanoviska vydává; řeší podněty obyvatel, orgánu státní správy a samosprávy v oblasti hygieny dětí a mladistvých
• plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé;
• v rámci úkolu odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává;
• hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe;
• podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šírení;
• prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích akcích dětí a dorostu;
• podílí se na monitorování vztahu zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek;
• kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých; spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
• spolupracuje s ostatními odbory a oddeleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.


2. ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

Plní zejména tyto úkoly:
• samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS;
• vede správní řízení o uložení pokuty dle věcné a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy, vyjma příkazního řízení. Za tím účelem ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního rízení, kontroluje prukaznost porušení predpisu, správnost hodnocení prícinné souvislosti mezi porušením předpisu a následkem;
• projednává přestupky dle § 29 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
• vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS;
• vyhotovuje stanoviska k odvolání, provádí případné došetření, k čemuž vyžádá doplnění materiálu od příslušného vedoucího zaměstnance;
• provádí kontrolu protokolu a rozhodnutí, platnost použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení;
• vyřizuje právní agendu KHS;
• vede evidenci obecně závazných právních předpisů;
• poskytuje právní a konzultační služby zaměstnancům KHS v souvislosti s plněním úkolu ochrany veřejného zdraví a provozu organizace;
• zajišťuje informace pro zaměstnance o nových právních předpisech spojených s činností KHS;
• zpracovává interní předpisy KHS a garantuje jejich správnost po právní stránce;
• zajišťuje řádný chod správní činnosti KHS a s tím související jednoduchý a racionální systém manipulace s dokumenty s cílem zabezpečení pohotovosti a kompletnosti toku informací v řídící činnosti KHS, zabránění svévolnému a neodbornému vyrazování písemností a zajištění veškerých písemnosti trvalé dokumentární hodnoty v archívní úschově KHS.

Za tím účelem:
• zajišťuje evidenci došlé pošty a přípravu pošty k odeslání;
• zajišťuje chod podatelny;
• vede spisovnu a skartaci písemností;
• provádí kontrolní činnost v rámci KHS v oblastech správního řízení, zákoníku práce a jiných právních předpisu, kterými je KHS při své činnosti povinna se řídit;
• účastní se správních řízení vedených úsekem odborných činností dle zákona č. 258/2000 Sb.;
• zajišťuje vedení personální agendy zaměstnanců KHS;
• ve spolupráci s ostatními odpovědnými vedoucími pracovníky zajišťuje vzdělávání zaměstnanců KHS.


3. ÚSEK EKONOMICKO-PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

Plní zejména tyto úkoly:
• zpracovává roční rozpočet KHS a sleduje jeho čerpání;
• zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů, zodpovídá za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků;
• rozpracovává na podmínky KHS předpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti;
• zabezpečuje úkoly vnitřní finanční kontroly KHS;
• zabezpečuje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb;
• zabezpečuje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických zařízení včetně výpočetní techniky;
• zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu kontrol na úseku ekonomicko – provozních činností;
• zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku;
• zajišťuje provoz KHS v oblasti informačních technologií a telekomunikací;
• kontroluje hospodárnost a legálnost využívání technických prostředků KHS, kontroluje legálnost provozovaného softwaru;
• vede evidenci objednávek a smluv;
• plní úkoly na úseku finančního a mzdového účetnictví.4. SEKRETARIÁT
Sekretariát zabezpečuje provoz krizového řízení a bezpečnostního ředitele, tvorbu zdravotní politiky příslušného regionu a zajištuje provoz sekretariátu ředitele.

Náplň činnosti:
• zajištuje připravenost k řešení krizových situací v oboru působnosti KHS v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
• zjišťuje a plní povinnosti bezpečnostního ředitele stanovené v rozsahu zákona c. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti;
• zajišťuje podklady a provádí analýzu zdravotního stavu obyvatel kraje ve vztahu k životnímu prostředí, životních a pracovních podmínek;
• zajišťuje spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu;
• zpracovává a analyzuje výsledky činností KHS;
• koordinuje propagační a publikační činnost KHS;
• poskytuje služby sekretariátu ředitele.

ZDROJE:
1. www.hygpraha.cz
2. www.khscb.cz
3. www.khsbrno.cz
4. www.khskv.cz
5. www.khsjih.cz
6. www.khshk.cz
7. www.khslbc.cz
8. www.khsova.cz
9. www.khsolc.cz
10. www.khsplzen.cz
11. www.khsstc.cz
12. www.khszlin.cz
13. www.khsusti.cz
14. www.khspce.cz
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM