CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

Zaměření centra pro regionální rozvoj čr

Základním cílem všech činností CRR ČR je pomoci úspěšně realizovat projekty schválené ke spolufinancování z prostředků EU, a tak zajistit maximální využití prostředků poskytnutých České republice z fondů EU. V rámci strukturálních fondů je CRR ČR zprostředkujícím subjektem pro následující programy:


Společný regionální operační program (SROP)

Jedná se o souhrnný dokument zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy).
Důraz je kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který vychází z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program byl založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.

SROP podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišuje od zbývajících operačních programů, které se zaměřují na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představuje priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, kde vedle podpory aktivit majících místní či regionální charakter jsou podporovány i aktivity, které mají horizontální či nadregionální charakter.

Cílem SROP je hlavně dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. V příloze č. 1 je seznam oblastí a priorit SROP.
JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRAHA CÍL 2

Představuje program podpory, jehož prostřednictvím hlavní město Praha čerpá prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

INTERREG IIIA, INTERREG IIIB a INTERREG IIIC

Program INTERREG III je jednou z Iniciativ Evropských společenství, jejímž cílem je stimulovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v rámci Evropské unie. Tato iniciativa je financována z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a je aplikována jen v členských zemích.

Program Interreg je velmi vhodný pro podporu kulturních projektů. V případě programu Interreg IIIA je možná podpora přeshraničních kulturních aktivit (např. festivaly, společné propagace významných osobností apod.). V případě programu Interreg IIIB a IIIC je možná podpora např. nadnárodních a nadregionálních strategií zahrnujících i kulturní rozvoj. [2]


ČINNOST CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

Tato organizace má velmi široký záběr činností a zabezpečuje:

- konzultační činnost pro zájemce o finanční podporu, zpracovatele projektů a další subjekty o podmínkách programů
- pořádání informačních seminářů v regionech pro realizátory projektů se zaměřením na technické a finanční řízení projektů v souladu s podmínkami programu
- odstranění nejasností a nepřesností v projektových podkladech ještě před uzavřením smlouvy a zajištění podpisu smlouvy o spolufinancování projektu z prostředků EU
- pomoc realizátorům projektů při přípravě a realizaci výběrových řízení na dodavatele služeb, dodávek a stavebních prací podle pravidel EU
- průběžnou kontrolu a monitoring realizace projektů, řešení změn v projektu a zajištění podpisu dodatku ke smlouvě
- poskytování průběžných konzultací příjemcům pomoci o oprávněnosti nákladů, publicitě a dalších podmínkách pro úspěšné zakončení projektu a vyplacení finanční podpory
- zajišťování podkladů pro realizaci plateb z prostředků EU
- zajišťování činnosti monitorovacího systému pro programy EU, shromažďování informací o probíhajících projektech a vytváření podkladů a zpráv pro ústřední orgány státní správy
- správu regionálních informačních servisů (RIS), které jsou zastřešeny Integrovaným regionálním informačním systémem (IRIS) a mapový server
- přípravu a realizaci vzdělávacích programů o využívání pomoci z evropských zdrojů
- činnost Enterprise Europe Network


POLITIKA CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

Činnost této organizace je specializovaná na řízení realizace programů Evropské unie v České republice a vybraných projektů podpory regionálního rozvoje, regionálního informačního systému, kam patří také poskytování služeb v oblasti podpory malého a středního podnikání prostřednictvím činnosti Euro Info Centra.

Z tohoto důvodu podpory kvalitního plnění svých úkolů zavedlo vhodný a účinný systém řízení jakosti, uplatňovaný dle mezinárodně uznávaného modelu normy ISO 9001:2000 a vyhlašuje svou politiku jakosti, která plně pokrývá veškerou činnost organizace, je závazná pro každého zaměstnance a je zaměřena následovně:


KVALITA SLUŽEB

služby a produkty musí být poskytovány v co nejvyšší odborné kvalitě, musí také respektovat potřeby zákazníků, spolupracujících partnerů a řídících orgánů ústřední státní správy.
neustálým zvyšováním kvality služeb a produktů chce CRR ČR dosáhnout:

- trvale velmi dobrého hodnocení činnosti organizace kontrolními a auditorskými společnostmi,
- co nejlepších hodnocení organizace v hlavních směrech činnosti v rámci České republiky a zemí Evropské unie.


SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

je prvotním cílem politiky a je založena na poskytování kvalitních služeb, produktů a informací odpovědnými, vzdělanými, odborně fundovanými a spokojenými zaměstnanci, schopnými pozitivně komunikovat  se zákazníkem,
dalším cílem je vyloučit závažné stížnosti ze strany zákazníků na činnost organizace i jednotlivých zaměstnanců, které by byly zaviněny vlastním pochybením.


PŘIPRAVENOST A SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ

patří sem také odpovědný přístup k plnění úkolů, který je spojen s vědomím sounáležitosti s organizací a znalostí osobní perspektivy v organizaci,
zaměstnanci jsou osobně zainteresováni na kvalitním plnění svěřených úkolů organizace a jsou za ně odpovědní. Odpovědnost se promítá do jejich hodnocení,
všichni  zaměstnanci uplatňují principy pozitivní komunikace ve vztahu ke svým kolegům a zákazníkům,
zaměstnanci osobně odpovídají za svůj odborný růst a využívání podmínek, které vrcholové vedení organizace vytváří.KOMPETENTNOST MANAGEMENTU A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

- neustálé informování zaměstnanců o cílech, úkolech a celkovém směrování organizace,
- snaha o používání pokrokové informační technologie a vytváření takového pracovního prostředí, které povede k trvalé vysoké kvalitě práce zaměstnanců,
- snaha o trvalé vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců, upevňování pracovního kolektivu a vzájemných lidských vztahů,
- soustavné zlepšování řídících schopností a odborných znalostí,
- osobní odpovědnost za dodržování systému managementu jakosti a za spoluvytváření podmínek k neustálému zlepšování jeho efektivnosti.


Jelikož Centrum pro regionální rozvoj ČR je zprostředkujícím subjektem ve strukturálních fondech i iniciativách Společenství, kdy v rámci jeho role plnit úkoly první úrovně řízení, zabývá se mimo jiné i finanční kontrolou předložených žádostí o platbu. Protože při této činnosti přichází do styku s osobními údaji, tj. jak s adresnými a identifikačními údaji, tak i s jinými osobními údaji, jako jsou mzdové náklady a jejich dokladování, odvody do sociálního a zdravotního pojištění apod. požádalo CRR ČR Úřad pro ochranu osobních údajů o registraci. CRR ČR je registrováno k datu 30. června 2006.REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS – RIS

CRR ČR zabezpečuje provoz a koordinaci portálu RIS, který byl založen na základě usnesení vlády č. 682/2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky pro potřeby informačního zabezpečení území jednotlivých krajů ČR. Hlavním úkolem portálu RIS je udržovat jednotnou a přehlednou informační strukturu krajů. Systém je schopen pružného a plynulého růstu jak co do obsahu, tak i technologického rozvoje.

Informace a služby poskytované CRR ČR jsou určeny odborníkům, zástupcům státní správy a samosprávy, tak i široké veřejnosti. Velmi silným podpůrným nástrojem je mapový server, kde jsou k dispozici rastrové i vektorové mapové podklady v různých měřítkách až po úroveň plánů měst včetně vektorových dat příhraničí – SABE 2004. [3]NABÍDKA RIS

Portál RIS nabízí informace tříděné dle území, krajů, regionů, soudržnosti (NUTS II), okresů a obcí s rozšířenou působností (ORP). Zpřístupňuje regionální data zaměřená na údaje charakterizující hospodářské prostředí, životní prostředí, sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu, dotace, apod. Celkem jde o 13 samostatných regionální informačních servisů mimo Prahu a 2 turistické weby RIS Šumava a RIS Beskydy. Všechny krajské RISy jsou zpracovány v jednotné struktuře, která umožňuje uživateli snadnou orientaci a efektivní přístup ke specifickým informacím.

Ve spolupráci s regionálními rozvojovými agenturami v jednotlivých krajích jsou aktualizovány Euroregiony, Mikroregiony, Obce se schválenou územně-plánovací dokumentací, Brownfields tj. databáze pozemků a nemovitostí, které ztratily svou funkci, jsou opuštěné či nevyužité a čekají na renovaci, rekultivaci a ozdravění, Informační centra a Nevládní neziskové organizace. [3]


AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE SPOL. S R. O.

Sběr regionálních dat pro RIS Libereckého kraje je zajišťován Agenturou regionálního rozvoje spol. s r. o. (ARR), která byla založena v roce 1996 z rozhodnutí Euroregionu Nisa tj. komunální sdružení měst, obcí a okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa a Děčín. V roce 1993 byla při Euroregionu Nisa založena společnost s ručením omezeným s názvem Understanding, jejímž hlavním úkolem bylo zajišťování překladatelské a tlumočnické činnosti a také technická pomoc sekretariátu. Později byla činnost této společnosti rozšířena o ekonomické a organizační poradenství, reklamní a propagační činnost, vydavatelskou činnost a o zprostředkovatelskou činnost v oblasti služeb.

V současnosti je ARR společností zaměřenou na poradenskou, konzultační a zprostředkovatelskou činnost v několika oblastech. Především je zaměřena na poskytování služeb správním institucím, městům, obcím a Libereckému kraji při naplňování cílů strategie regionálního hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje.

Cílem podnikání ARR je dlouhodobě poskytovat regionálně veřejné správě, městům a obcím odbornou pomoc při tvorbě rozvojových programů, koncepcí a strategií v jednotlivých oblastech veřejného a hospodářského života, při formulaci jejich záměrů a definování opatření k jejich naplnění, při komunikaci s odbornou i laickou veřejností a v neposlední řadě poskytovat odborné služby při realizaci jednotlivých investičních i neinvestičních projektů.


PROJEKT OBCE
Jde o velmi vítaný a užitečný vyhledávač obcí portálu RIS. Stačí zadat pouze název obce a systém vygeneruje pomocí identifikačních kódů maximální možné množství informací o vybrané obci. Využívá také databázi IRIS, ale i městské a obecní statistiky z Českého statistického úřadu.Vyhledavače

Pomocí převedených vyhledávačů z původní databáze Integrovaného Regionálního Informačního systému (IRIS) jsou v současnosti na portálu Regionálních Informačních servisů (RIS) k dispozici tyto kompletní informace:

PROGRAMY A PROJEKTY EU - aktuální přehled projektů spolufinancovaných z fondů Evropské Unie. Databáze obsahuje přes 19.500 již realizovaných nebo právě probíhajících projektů strukturálních fondů, a to včetně detailů realizace a mnohdy i fotodokumentací. Dynamické třídění umožňuje vyhledávání podle jednotlivých programů či tematické oblasti (cestovní ruch, lidské zdroje, doprava aj.). Zdrojem dat je centrální informační systém Ministerstva pro místní rozvoj ČR a informační systém MONIT daného operačního programu. Aktualizace probíhá jednou týdně.

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR - dotační programy a tituly vypisované ze státního rozpočtu jsou svou jednotnou strukturou zpracování, aktuálností a celorepublikovým pokrytím na internetu opravdovou raritou. Pravidelné dodávání aktualizačních souborů jednou týdně zajišťují spolupracující organizace v regionech.


ADMINISTRATIVNÍ INSTITUCE V ČR - vyhledávač slouží k rychlému nalezení aktuálních kontaktů podle území, názvu nebo kategorie instituce. Aktualizace probíhá jednou ročně.


STATISTICKÁ DATA O ČR - internetová prezentace nejrůznějších statistických dat od územní úrovně regionů soudržnosti (NUTS II) až do úrovně okresů (LAU 1, dříve NUTS IV). Ve vyhledávači lze ukazatele volit podle územní úrovně či podle let, zobrazená data se okamžitě překreslují do grafu. Zdrojová data ve formě databáze KROK, ze kterých se odvozují ještě další počítané ukazatele, poskytuje Český statistický úřad a jejich aktualizace probíhá jednou za rok.


EKONOMICKÉ SUBJEKTY V ČR - databáze s předem definovanými kategoriemi malých a středních podniků s právní subjektivitou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Uživatel získá okamžitý přehled o těchto subjektech z pohledu území, oboru činnosti (NACE), IČ apod. Zdrojová data poskytuje Český statistický úřad - Regionální ekonomická statistika (RES) a firma Creditinfo Czech Republic. Aktualizace probíhá čtyřikrát ročně.


PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V ČR - unikátní projekt velkých průmyslových zón je výjimečný zejména svou jednotnou metodikou. Jde o cca 160 zón větších než 30 ha, jejichž součástí jsou informace o dopravní a technické infrastruktuře, která je vázána na průmyslovou plochu, dále informace o zdrojové územně-plánovací dokumentaci a popis limitů a střetu zájmů, které se mohou očekávat při realizaci. Zdrojová data zajišťuje firma T-plan a jejich aktualizace probíhá cca jednou za 2 roky.


BROWNFIELDS V ČR - databáze brownfields, tj. pozemků a nemovitostí, které ztratily svou funkci, jsou opuštěné či podvyužité a čekají na renovaci, rekultivaci a ozdravění. Jedná se o plochy a objekty, které jsou v majetku obcí buď zcela či svou převažující částí. Lokality jsou doplněny o zákres na mapě, případně fotografie objektů.


UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ČR - přehledné řazení ubytovacích zařízení podle zvoleného území, kategorie nebo podle typu zařízení. Zdrojová data jsou zajištěna přímým napojením do databáze firmy TravelGuide. Jejich aktualizace probíhá jednou týdně.
REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY V ČR  (RRA)

Tyto agentury se osvědčily jako účinný nástroj institucionální podpory regionálního rozvoje v zemích EU a v posledních letech vznikaly i ve státech střední a východní Evropy např. v Polsku, Maďarsku a také v České republice, kde působí RRA jako nástroj regionální politiky státu a krajů, zejména pokud jde o podporu hospodářského rozvoje v krajích, včetně využívání státní a zahraniční pomoci a efektivní spolupráce veřejného sektoru s podnikatelskými subjekty v daném území. [2]

ÚKOLY RRA

Regionální rozvojová agentura  se zaměřuje na relativně široké spektrum úkolů, jejíchž hlavní  náplní je:

- zajišťování regionálního programování,
- poskytování služeb pro podnikání i pro místní či regionální orgány,
- příprava, realizace, monitoring a vyhodnocování rozvojových projektů,
- zajišťování vzdělávacích činností,
- mezinárodní aktivity včetně účasti na programech Evropské unie.


RRA jsou často klíčovou regionální institucí, která definuje a realizuje místní strategii regionálního rozvoje se zaměřením na:

- vytváření nových pracovních míst,
- podporu podnikání,
- rozvoj technické infrastruktury, apod.CÍL RRA

Cílem programu podpory RRA je především zachování a rozvoj odborného potenciálu a pracovní kapacity sítě RRA. Výsledkem dosavadního budování sítě RRA v ČR je to, že v republice existuje poměrně exkluzivní sestava lidí a organizací, proškolených a zkušených v komunikaci s EU a znalých metod a postupů při tvorbě a realizaci rozvojových podpůrných programů, technicky dostatečně vybavených.


SEZNAM LITERATURY
[1] ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. [online] 2006, [cit. 2010-03-03].  Dostupné z WWW: <http://www.arr-nisa.cz/iware_cz/
[2] MENEF s. r. o. Centrum pro regionální rozvoj ČR [online]. 2009, [cit. 2010-03-03].  Dostupné z WWW: <http://www.crr.cz/
[3] Regionální informační servis 2005-2009 [online]. 2010, [cit. 2010-03-03].    Dostupné z WWW: <http://www.risy.cz/
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM