RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ1. Charakteristika Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má sídlo v Škrétově ulici 44/6 na pražských Vinohradech. [2] Poslání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:

• správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání;
• dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání;
• dbá na obsahovou nezávislost vysílání a převzatého vysílání;
• dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci;
• uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání;
• vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání;
• vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání;
• pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn;
• ukládá sankce;
• monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání;
• upozorňuje provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na porušení povinností stanovených zákone č. 231/2001 Sb. nebo podmínek udělené licence a stanoví mu lhůtu k nápravě;
• uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání individuálního oprávnění k využívání radových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části;
• rádiového spektra vyhrazené výhradně pro rozhlasové a televizní vysílání;
• vyžaduje od Českého telekomunikačního úřadu stanovisko obsahující zkoordinované kmitočty pro analogové rozhlasové a televizní vysílání, včetně jejich technických parametrů;
• dává předchozí souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vyhrazení kmitočtů pro Českou televizi k provozování vysílání dvou celoplošných televizních programů, umožňujících pokrytí území České republiky prostřednictvím pozemních vysílačů, popřípadě jiných technických prostředků;
• vyžaduje pro účely řízení o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo pro účely změny licenčních podmínek od Českého telekomunikačního úřadu stanovisko;
• stanoví územní rozsah vysílání pro provozovatele vysílání ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu;
• spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem, a podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje;
• stanoví programy a služby přímo související s těmito programy, které mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání, přezkoumává trvání potřeby jejich povinného šíření a předkládá Českému telekomunikačnímu úřadu závazná stanoviska pro účely uložení nebo zrušení jejich povinného šíření podle zvláštního právního předpisu;
• vydává statut a jednací řád Rady a organizační řád Úřadu Rady, Úřad Rady je orgánem Rady a zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady;
• hospodaří s vlastním rozpočtem, předkládá návrh svého rozpočtu a závěrečného účtu Ministerstvu financí a příslušnému orgánu Poslanecké sněmovny;
• zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z jednání Rady, a případně další informace způsobem umožňujícím dálkový přístup;
• zveřejňuje rozhodnutí soud o opravném prostředku a žalobě proti rozhodnutí Rady;
• předkládá Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti vysílání;
• je oprávněna vydávat vládě a orgánům státní správy svá stanoviska a požadovat jejich součinnost ve věcech vysílání, vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve věcech vysílání a jsou zejména povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své působnosti poskytnout Radě potřebnou součinnost;
• jmenuje a odvolává vedoucího Úřadu Rady, který je podřízen předsedovy Rady. [1]

1.1 Složení Rady

Mandát členů Rady je šest let, přičemž do funkce člena Rady nemůže být jmenována osoba, která již po dvě po sobě jdoucí funkční období vykonávala tuto funkci. Rada stanoví délku funkčního období předsedy a místopředsedů Rady.
Členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání byli ke dni 17. 6. 2009 Martin Bezouška, Milan Bouška, Pavel Foltán, Kateřina Kalistová, Jan Kostrhun, Ivan Krejčí, Alena Macková, Dalibor Matulka, Irena Ondrová, František Pejřil, Aleš Rozehnal a Jiří Šenkýř. [1]

Organizační schéma Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupný z URL: http://www.rrtv.cz/cz/static/struktura/index.htm


1.2 Vnitřní předpisy Rady

Vnitřními předpisy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou Jednací řád Rady, Organizační řád, Spisový řád a Podpisový řád.
Jednací řád Rady obsahuje články, jako je základní ustanovení, předseda a místopředsedové Rady, jednání jménem Rady navenek, Úřad Rady, příprava zasedání Rady, zasedání Rady, záznam zasedání Rady, další činnost Rady, zveřejňování informací, styk s provozovateli vysílání a s veřejností a přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení.
Organizační řád zahrnuje Úřad Rady, předmět úpravy, úkoly Úřadu, organizační struktura a řízení Úřadu, správní odbor, analytický odbor, provozní odbor, interní auditor a závěrečná ustanovení.

Spisový řád obsahuje příjem dokumentů, evidenci dokumentů, rozdělování a oběh dokumentům, vyřizování dokumentů, vyhotovování dokumentů, podepisování dokumentů a užívání razítek, odesílání dokumentů, ukládání dokumentů, podrobnosti skartačního řízení a postupu při vyřazování dokumentů a účinnost.
Podpisový řád zahrnuje podpisová oprávnění zaměstnanců Úřadu, externí podpisová oprávnění, interní podpisová oprávnění, podpisová oprávnění ve zvláštních případech, podpisová oprávnění vzniklá na základě pověření, podpisová oprávnění vzniklá na základě plné moci, odpovědnost za obsah písemností a účinnost podpisového řádu. [1]

1.3 Rozpočet Rady

Internetové stránky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání umožňují nahlédnout i do rozpočtů Rady. Nejaktuálnější rozpočet, který jsem našla, je rozpočet Rady na rok 2009, kde však není doposud možné vidět, jaká byla skutečnost.


Rozpočet Rady na rok 2009
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupný z URL: http://www.rrtv.cz/cz/static/rozpocet/2009.htm

2. Rada České televize

„Rada České televize je podle zákona. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.“  Do působnosti Rady patří:

• jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize;
• schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize;
• schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize;
• předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize;
• schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií;
• rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele;
• dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize;
• schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje;
• zřizovat dozorčí komisi;
• určovat mzdu generálního ředitele;
• udělovat generálnímu řediteli ČT souhlas ke zcizení, popř. zatížení nebo pronájmu nemovitostí na dobu delší než tří měsíců;
• kontrolovat činnost České televize v souvislosti s jejím právním nástupnictvím po Československé televizi v oblasti autorských práv k dílům a v právech příbuzných právu autorskému;
• předkládat Poslanecké sněmovně, které je ze své činnosti odpovědna, výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize. [3]

Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu. Náklady na činnost Rady a na odměna jejích členů, náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize.

Aktuálně má Rada ČT patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. V Radě Čt musí být zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Funkční období je 6 let, přičemž každé dva roky je volena jedna třetina členů. Členové mohou být zvoleni opětovně. Členství v Radě je neslučitelné s mnoha funkcemi, jako je například funkce prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky aj. Dále člen Rady nebo osoby jemu blízké nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k České televizi i dva roky po ukončení členství v Radě.

Jednání Rady České televize jsou veřejná a jejich průběh upravuje Jednací řád, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku funkčního období. [3]3. Rada Českého rozhlasu

„Rada Českého rozhlasu je ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu v platném znění orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů Českého rozhlasu, není však součástí ČRo.“
Kontrola tvorby a šíření programů Radou je vnější a následná, tzn. že Rada nezasahuje do přímého řízení ČRo, záležitostí ekonomických, provozních a personálních.

Rada je nezávislá na politických stranách, a proto členové Rady vykonávají svou funkci v souladu se svým svědomím a rozhodují se svobodně a nezávisle.
V současnosti je Rada devítičlenná. Funkční období jejích členů je šest, přičemž po dvou letech se jedna třetina jejích členů vymění.
Rada je odpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Působení a pravomoci Rady určuje na základě zákona Jednací řád. [4]Seznam literatury

[1] Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupný z URL: <http://www.rrtv.cz/cz/>
[2] Digizone [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupný z URL: <http://www.digizone.cz/clanky/na-navsteve-u-rady-pro-rozhlasove-a-televizni/>
[3] Rada České televize [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupný z URL: <http://www.ceskatelevize.cz/radact/>
[4] Rada Českého rozhlasu [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupný z URL: <http://www.ceskatelevize.cz/radact/>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM