SVAZ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČESKÉ REPUBLIKY


Svaz zdravotních pojišťoven České republiky vznikl dne 15.5.1997 a je nástupnickou organizací již dříve fungujícího Sdružení zdravotních pojišťoven, které zahájilo svou činnost 26.1.1993. Sídlem společnosti Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha.

Tento svaz je ustanoven na dobrovolné bázi a v současnosti sdružuje všech osm zdravotních zaměstnaneckých pojišťoven v České republice. Přehled zdravotních pojišťoven zobrazuje tabulka 1. Jedinou zdravotní pojišťovnou na našem zdravotně pojistném trhu, která není členem svazu je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má na trhu zvláštní postavení upravené zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Tabulka 1 – Přehled členských zdravotních pojišťoven
Kód Pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna
217 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
228 Média zdravotní pojišťovna
SVAZ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN [online]. Praha: SVAZ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN [cit.2010-02-24]. Dostupný z WWW: < http://www.szpcr.cz/index.php?c=pojistovny >

Hlavním úkolem Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (dále jen SZP ČR) je hájení zájmů zaměstnaneckých pojišťoven a především jejich klientů, kteří tvoří přibližně 4,1 mil. občanů ČR. Jedná se zde o společné zájmy ke vztahu ke státním organizacím, profesním svazům, poskytovatelům zdravotní péče a jiným zájmovým skupinám v oblasti zdravotního pojištění. Pomáhá vyjednávat lepší podmínky pro zkvalitňování služeb pro své klienty.2 Organizační struktura Svazu zdravotních pojišťoven České Republiky

Organizační strukturu SZP ČR tvoří následující orgány:

2.1 Rada Svazu
Rada Svazu je nejvyšším orgánem Svazu. Do její působnosti náleží zejména tyto činnosti:
- schvalování Stanov a jejich změn,
- rozhodování o zásadách hospodaření s majetkem Svazu,
- rozhodování o vzniku členství a přidruženého členství a o vyloučení členů a přidružených členů,
- delegování zástupců Svazu na jednání se státními a jinými orgány a organizacemi,
- rozhodování o výši členských příspěvků a rozdělení rozpočtu na jednotlivé činnosti, včetně samostatného podílu rozpočtu komisí,
- schvalování cílů a programu Svazu,
- rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,
- zřizování komisí a sekcí Svazu,
- volba prezidenta a viceprezidentů Svazu,
- odvolání prezidenta a viceprezidentů Svazu,
- zřízení kontrolní komise pro dohled nad hospodařením Svazu a Kanceláře Svazu,
- schvaluje obsazení funkce tajemníka,
- jmenuje předsedy a místopředsedy komisí Svazu.

2.2 Prezident svazu
V současné době je prezidentem SZP ČR pan Ing. Ladislav Friedrich, CSc. a mezi jeho povinnosti patří tyto činnosti:
- zastupování Svazu navenek,
- svolávání a řízení jednání Rady,
- v rozsahu stanoveném Radou vykonávat její usnesení.

2.3 Viceprezidenti svazu
SZP ČR má dva viceprezidenty, kteří jsou voleni z řad členů Rady na 12-ti měsíční volební období stejně jako prezident svazu. Jednají pak na základě pověření prezidenta Svazu.

2.4 Tajemník svazu
Hlavním úkolem tajemníka svazu je řízení Kanceláře svazu. Zabezpečuje a koordinuje ale nejen chod Kanceláře, ale také činnost komisí a jiných sekcí svazu. Je také odpovědný za dodržování pracovně právních povinností zaměstnanců svazu, vyplývajících z jejich funkcí. Jeho činnost je zcela podřízena prezidentovi svazu, ale plní i úkoly uložené Radou svazu.

2.5 Odborné sekce a komise svazu
Odborné sekce a komise svazu jsou zřizovány usnesením Rady za účelem plnění úkolů a cílů svazu. Podle toho také sekce dělíme na:
- právní sekce,
- zdravotní sekce,
- ekonomická sekce,
- sekce informatiků,
- léková komise.

V čele každé sekce stojí předseda. Členy těchto sekcí jsou pak odborníci z řad jednotlivých členských zdravotních pojišťoven.
Nejmladší komisí je komise léková. Léková komise byla zřízena k 1.1.2008 v návaznosti na změny v legislativě na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato komise se musí scházet minimálně jednou měsíčně a zápisy z těchto jednání mají být k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Lékové komise.

3 Předmět činnosti SZP ČR

Hlavním předmětem činnosti SZP ČR je sjednocování postupů a tvorba jednotných zásad pro členy Svazu při jednání se třetími stranami, jako jsou státní orgány, poskytovatelé zdravotních služeb, zaměstnavatelé a jiné profesní svazy. Výměnou zkušeností jednotlivých pojišťoven dochází k tvorbě společných výkladů stanovisek, tedy k tvorbě jakých si společných metodik. Ty pak slouží jako návody pro postup vyjednávání v oblastech právních, zdravotních, informačních systémů nebo úhrad zdravotní péče.

Snahou SZP ČR je také zvyšování kvalifikace jak zaměstnanců členů svazu, tedy vlastně představitelů jednotlivých zdravotních pojišťoven, tak i veřejnosti v oblasti orientace ve veřejném zdravotním pojištění. 

Dalším předmětem činnosti Svazu je i zastupování členů při vyjednáváních se třetími stranami v případě, že tak stanoví zákon, nebo po dohodě členů.


4 Cíle Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Jedním z hlavních cílů SZP ČR je pro nejbližší budoucnost zabezpečení spolupráce na přípravě nové legislativy zdravotního pojištění a reformě všeobecného zdravotnictví. Cílem je také aktivně vstupovat do procesu transformace zdravotnictví a vstupovat do jednání o optimalizaci zdrojů a nákladů na financování zdravotní péče.

Dalším cílem Svazu je také snaha o zkvalitňování služeb pro klienty, kde je velký důraz kladen především na preventivní programy zdravotních pojišťoven.

Mezi činnosti SZP ČR patří také spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, kde je hlavní snahou prohloubení vzájemných vztahů. Snahou Svzu je také spolupráce s ostatními profesními sdruženími a lobbing v Parlamentu ČR.

Základním cílem svazu je však prosazování morálních principů zdravotního pojištění: rovnost, dostupnost, kvalita, pluralita, konkurence, solidarita a hospodárnost. 

Na webových stránkách SZP ČR lze snadno nalézt vyjádření, návrhy a připomínky k věcným záměrům zákonů o všeobecném zdravotním pojištění. Jde zde vlastně o snahu věcně a kvalifikovaně upozornit na nedostatky současného fungování systému zdravotního pojištění s následnými návrhy řešení a doporučeními.

5 Mezinárodní spolupráce

Svaz zdravotních pojišťoven ČR není jediný svého typu v prostředí evropského zdravotně pojistného trhu. Poměrně úzce spolupracuje s ostatními obdobnými svazy okolních států, jako jsou například Sdružení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven Slovenské republiky a Spolkový svaz zdravotních pojišťoven v Německu. Oba tyto svazy jsou smluvními partnery SZP ČR.

Jednání probíhají na mezinárodních konferencích, kde vzájemným vyměňováním zkušeností hledají jednotný postup při vyjednávání s vládami a dalšími subjekty na trhu všeobecné zdravotní péče těchto členských států.

Poslední konference proběhla ve dnech 12.-13. března 2009 v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.  Zastřešující téma celé konference znělo: „Kvalita a bezpečí pro naše pacienty – náš základní cíl“ [1].  Hlavními tématy obou dnů pak byla témata týkající se monitorování kvality a nákupu služeb, představení základních principů mezinárodní akreditace nemocnic a léčeben a představení Centra bezpečí pro bezpečí pacientů. Jednalo se tedy o témata, která kladou důraz na zkvalitnění služeb pacientům, což je jedním z cílů, které si za svůj vytyčil právě SZP ČR.Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM