KRAJSKÁ VOJENSKÁ VELITELSTVÍ


1 Úvodem

Ozbrojené síly České republiky (ČR) se skládají ze tří hlavních složek, kterými jsou hradní stráž, Vojenská kancelář prezidenta republiky a největší složku tvoří Armáda ČR. V roce 2005 se Armáda ČR transformovala na armádu plně profesionální, což laicky řečeno znamená, že do ní mohou po splnění přijímacího řízení, vstoupit občané ČR pouze z vlastního rozhodnutí. Jinými slovy, muži způsobilí základní vojenské služby, tj. starší 18 let a mladší 60 let, již nedostávají tzv. povolávací rozkaz (pozn. často se též hovoří o branné povinnosti) a tedy nevstupují do vojenských struktur. Toto ovšem neplatí v případě ohrožení státu nebo za válečného stavu (viz. zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon §2 ods. 1).

Vedle vojáků – profesionálů, kteří za výkon vojenské služby dostávají plat, stále existují aktivní zálohy, do kterých mohou vstoupit trestně bezúhonní, zdravotně způsobilí dobrovolníci starší 18 let. Příslušníci aktivních záloh jsou povoláváni zejména pro doplnění ozbrojených sil v případě ohrožení státu nebo v době válečného konfliktu. Uplatňují se ale i při zvýšení bezpečnosti, minimalizaci či odstraňování následků živelných katastrof atd.


2 Síly podpory a výcviku

Součástí struktur Armády ČR jsou i Síly podpory a výcviku, které jsou zodpovědné za personální, finanční, logistické, zdravotnické, veterinární, komunikační a informační zázemí. Velitelství sil podpory a výcviku má své sídlo v Brandýse nad Labem, resp. ve Staré Boleslavi, a jeho velitelem je brigádní generál Ing. Jaroslav Kocián. Síly podpory a výcviku dále spadají pod velení Generálního Štábu vedeného armádním generálem Ing. Vlastimilem Pickem a Ministerstva obrany reprezentovaného MUDr. Martinem Bartákem. Vrchním velitelem ozbrojeným sil je pak prezident republiky profesor Ing. Václav Klaus, CSc.

Na druhou stranu, Velitelství sil podpory a výcviku je přímo podřízeno několik útvarů a zařízení. Jmenovitě se jedná o:

• Základnu opravovaného materiálu ve Štěpánově,
• Základnu neopravovaného materiálu v Brně,
• Základnu munice v Týništi nad Orlicí,
• Základnu zdravotnického materiálu v Bystřici pod Hostýnem,
• Základnu oprav v Lázních Bohdaneč,
• Distribuční centrum v Pardubicích,
• Nemocniční základnu v Hradci Králové,
• Veterinární základnu v Chotyni,
• Ústřední vojenský veterinární ústav v Hlučíně,
• Centrum letecké záchranné služby v Líních,
• Spádová vojenská zdravotnická zařízení v Hradci Králové, Žatci, Bechyni, Prostějově, Vyškově, Přáslavicích a Praze,
• Krajská vojenská velitelství,
• Regionální úřady vojenské dopravy v Plzni, Olomouci a Hradci Králové,
• Rotu zabezpečení ve Staré Boleslavi.


3 Krajská vojenská velitelství (KVV)

Krajská vojenská velitelství jsou vojenskými správními úřady, které mají od 1.1.2005, kdy byla zřízena zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), svá zastoupení v jednotlivých krajích České republiky. Na našem území je tedy 14 KVV, které v rámci krajských správních celků zajišťují obranu státu, zabezpečují mobilizační přípravy, provádějí mobilizaci v koordinaci s velením armády a krajským krizovým štábem a/nebo plní jiné úkoly podle zvláštních předpisů. Těmito úkoly se rozumí zejména:

• administrace a organizace odvodního řízení (např. vydává veřejné vyhlášky, rozesílá dotazníky či provádí zápis občanů),
• administrace a organizace výkonu mimořádné služby (např. přijímá žádostí o zproštění, posuzuje je a provádí propuštění vojáků),
• administrace a organizace přijímání a propouštění občanů do/z aktivních záloh,
• administrace a organizace přijímání a propouštění do/ze služebního poměru vojáky z povolání,
• organizace přezkumných řízení, vyšetření a vojenských cvičení,
• administrace a vedení evidence o vojenských knížkách a jejích duplikátech, zahraničních cestách, úrazech a onemocněních jednotlivých vojáků.

Abychom lépe pochopili co reálně KVV provádějí, uveďme si modelový příklad, kdy se občan rozhodne pracovat ve strukturách Armády ČR jako voják z povolání.

1. Jak již jsem zmínil dříve, takový občan musí být v prvé řadě plnoletý, tedy starší 18 let, a trestně bezúhonný.

2. Pokud splňuje tyto podmínky, dostaví se na příslušné KVV, kde si za pomocí profesního poradce vybere směr své kariéry v armádě a vyplní příslušné dokumenty.

3. Vyplněné písemnosti jsou následně odeslány na oddělení pro výběr personálu v Praze nebo Olomouci.

4. Po zkontrolování dokumentů si zástupce oddělení pozve uchazeče a podrobí jej výběrovému řízení, které se skládá ze tří částí – zdravotní způsobilosti, psychotestu a fyzického testu. Pokud uchazeč splní veškeré požadavky, je mu nabídnuto služební zařazení.

5. Nyní uchazeč čeká až KVV vydá rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního poměru a o této skutečnosti ho informuje.

6. Uchazeče, resp. vojáka z povolání, nyní čeká několika-měsíční vojenský výcvik na Výcvikové základně ve Vyškově. Během této doby skládá voják slavnostní přísahu, která zní: „Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!“

7. Poté voják odchází ke svému útvaru.
U detailu jednotlivých KVV, které jsou později v textu abecedně představeny v závislosti na geografickém umístění jejich sídelních měst (viz. obr X), je také uveden specifický znak. Ten se pro všechna KVV shoduje v jediném prvku, kterou je hradba s věží a cimbuřím. Tento symbol odkazuje na tisíciletou tradici symbolizující českou státnost a vojenskou správu území. V literárních pramenech je též uveden odkaz na motto Armády Československé republiky: „Nám tvrz, nepřátelům hráz.“, které v lidové řeči neznamená nic jiného než obranu a ochranu. Barevné variace znaků reprezentují symboly kraje a/nebo sídelních měst. Na některých znacích se nalézají i modré vlnky, které upozorňují na přítomnost významných vodních toků.
Organizační struktura Krajského vojenského velitelství, se skládá z ředitele – vojáka z povolání –  který je do funkce jmenován ministrem obrany, Operačního oddělení, Oddělení podpory, Oddělení obranných příprav a Oddělení náboru.3.1 Krajské vojenské velitelství Brno

Kraj: Jihomoravský
Ředitel: plukovník Ing. Miroslav Zelinka
Adresa: Štefánikova 53a, 66210 Brno
Telefon: 973 444 009, 973 444 022
Fax: 973 444 090
Email: kvv.brno@army.cz

Internetové stránky: www.kvv-brno.army.cz


3.2 Krajské vojenské velitelství České Budějovice

Kraj: Jihočeský
Ředitel: plukovník Ing. Vladimír Pešek
Adresa: Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
Telefon: 973321223
Fax: 973321230
Email: kvvcb@army.cz

Internetové stránky: www.kvvcb.army.cz


3.3 Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha

Kraj: Hlavní město Praha
Ředitel: plukovník Ing. Dušan Mičica
Adresa: Křižíkova 12, 186 00 Praha 8
Telefon: 973 205 702, 973 205 726
Fax: 973 205 703
Email: kvvhmp@army.cz

Internetové stránky: www.kvv_hlavnimestopraha.army.cz3.4 Krajské vojenské velitelství Hradec Králové

Kraj: Královéhradecký
Ředitel: plukovník Ing. Václav Špaček
Adresa: Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
Telefon: 973 251 410, 973 251 411
Fax: 973 251 472
Email: kvv.hradeckralove@army.cz

Internetové stránky: www.kvv-hradeckralove.army.cz


3.5 Krajské vojenské velitelství Jihlava

Kraj: Vysočina
Ředitel: plukovník Ing Milan Solík
Adresa: Vrchlického 14, 586 01 Jihlava
Telefon: 973 454 461, 973 454 305, 973 454 200
Fax: 973 454 310, 973 454 324
Email: kvv.jihlava@seznam.cz

Internetové stránky: kvv.jihlava@army.cz


3.6 Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Kraj: Karlovarský
Ředitel: plukovník Ing. Jaroslav Müller
Adresa: Počernická 2, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 973349471973349
Fax: 973 349 410
Email: kvv.karlovyvary@army.cz

Internetové stránky: www.kvv-karlovyvary.army.cz


3.7 Krajské vojenské velitelství Liberec

Kraj: Liberecký
Ředitel: plukovník Ing. Josef Kulovaný
Adresa: Na Zápraží 4, 461 24 Liberec
Telefon: 973262211973262
Fax: 973 262 210
Email: kvv.liberec@army.cz

Internetové stránky: Nejsou k dispozici


3.8 Krajské vojenské velitelství Olomouc

Kraj: Olomoucký
Ředitel: plukovník Ing. Pavel Dvořák
Adresa: Třída 1. máje 1, 771 11 Olomouc
Telefon: 973 406 450, 973 406 451, 973 406 406
Fax: 973 406 429
Email: kvv.olomouc@army.cz

Internetové stránky: www.kvv-olomouc.army.cz


3.9 Krajské vojenské velitelství Ostrava

Kraj: Moravskoslezský
Ředitel: plukovník Ing. Ivan Šulek
Adresa: Nádražní 119, 701 01 Ostrava 1
Telefon: 973 487 700, 973 487 701, 973 487 726
Fax: 973 487 703
Email: kvv.ostrava@army.cz

Internetové stránky: www.kvv-ostrava.army.cz


3.10 Krajské vojenské velitelství Pardubice

Kraj: Pardubický
Ředitel: major Ing. Adriana Moravcová
Adresa: Hůrka 1100, 530 02 Pardubice
Telefon: 973 243 222, 973 243 253-5, 973 243 233, 973 243 232
Fax: 973 243 220
Email: kvv.pardubice@seznam.cz

Internetové stránky: Nejsou k dispozici


3.11 Krajské vojenské velitelství Plzeň

Kraj: Plzeňský
Ředitel: plukovník Ing.  Roman Kučera
Adresa: Štefánikovo náměstí 1, 304 50 Plzeň
Telefon: 973 340 311, 973 340 733, 973 340 775
Fax: 973 340 300, 973 340 321
Email: kvv.plzen@army.cz

Internetové stránky: www.kvv-plzen.army.cz


3.12 Krajské vojenské velitelství Praha

Kraj: Středočeský
Ředitel: plukovník Ing. Miroslav Slivka
Adresa: Branické náměstí 2, 147 01 Praha 4
Telefon: 973 208 855
Fax: 973 208 812
Email: kvvpraha@army.cz

Internetové stránky: Nejsou k dispozici


3.13 Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem

Kraj: Ústecký
Ředitel: plukovník Ing. Rostislav Domorák
Adresa: Štefánikova 2, 400 73 Ústí nad Labem
Telefon: 973 286 101, 973 286 102, 973 286 104
Fax: 973 286 115
Email: kvvul@army.cz

Internetové stránky: Nejsou k dispozici

3.14 Krajské vojenské velitelství Zlín

Kraj: Zlínský
Ředitel: plukovník Ing. Radek Henner
Adresa: Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Telefon: 973 458 801
Fax: 973 458 800
Email: kvv.zlin@army.cz

Internetové stránky: Nejsou k dispozici

4 Zdroje

Oficiální stránky Ministerstva obrany ČR. Online odkaz http://www.army.cz/ [cit. 2010-04-14].
Oficiální stránky Armády ČR. Online odkaz http://www.acr.army.cz/ [cit. 2010-04-14].
Neoficiální stránky Armády ČR. Online odkaz http://www.armadaceskerepubliky.cz/krajska-vojenska-velitelstvi/ [cit. 2010-04-14].
Portál české správy. Online odkaz http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0044 [cit. 2010-04-14].
Oficiální stránky České republiky. Online odkaz http://www.czech.cz/cz/66305-armada-ceske-republiky [cit. 2010-04-14].
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM