KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY


Kancelář prezidenta republiky

Pražský hrad
119 08 Praha 1
tel.: +420 224 371 111, +420 234 301 111, +420 726 211 111
fax: +420 224 373 300
IČO 48136000


1. Činnost Kanceláře prezidenta republiky

Činnost Kanceláře prezidenta republiky vymezuje Zákon č. 114/1993 Sb. ze dne 24. března 1993 o Kanceláři prezidenta republiky. Kancelář je rozpočtovou organizací, která může zřizovat příspěvkové organizace.
Kancelář prezidenta republiky se stará o všechny odborné, organizační a technické náležitosti spojené s výkonem pravomocí prezidenta, s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. Dále zajišťuje zabezpečení prezidenta republiky po skončení výkonu funkce podle Zákona č. 48/2004 Sb. Kancelář je povinna hospodařit s nemovitostmi tvořící areál Pražského hradu, zámku Lány i věcmi movitými, které souvisejí s těmito nemovitostmi, tedy vykonává státní správu na úseku památkové péče v chráněné oblasti Pražského hradu.


2. Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky

V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky. Dále jmenuje a odvolává zástupce vedoucího Kanceláře a pověřuje je řízením oblasti komunikace a kultury (zabezpečuje Sekretariát zástupce vedoucího Kanceláře pro oblast komunikace a kultury) nebo oblasti ekonomické a organizační (zabezpečuje Sekretariát vedoucího Kanceláře).
Kancelář prezidenta republiky se člení na následující samostatné organizační útvary:
a) na úrovni odboru:
- Sekretariát prezidenta republiky,
- Odbor politický,
- Protokol,
- Tiskový odbor,
- Zahraniční odbor,
- Bezpečnostní odbor,
- Odbor legislativy a práva,
- Odbor památkové péče,
- Odbor ekonomický a personální,
- Odbor spisové a archivní služby,
b) na úrovni oddělení:
- Oddělení interního auditu.

V čele každého organizačního útvaru je ředitel, je jmenován a odvoláván prezidentem republiky. Organizační útvary jsou dále ještě členěny na další oddělení a pracoviště.
Podřízenými organizacemi Kanceláře jsou příspěvkové organizace:
- Správa Pražského hradu se sídlem Praha 1 – Hrad
- Lesní správa Lány se sídlem Lány, okres Rakovník.3. Vojenská kancelář prezidenta republiky

Úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a úkoly související s řízením Hradní stráže, zajišťuje Vojenská kancelář prezidenta republiky. Vojenská kancelář prezidenta je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky.
Její činností je shromažďování a vyhodnocování informací, zpracování stanovisek a doporučení v oblasti branné politiky. Dále také vede agendu Bezpečnostní rady státu. Vojenská kancelář prezidenta republiky spolupracuje s Kanceláří prezidenta republiky a s jí zřízenými příspěvkovými organizacemi.
Vojenskou kancelář řídí náčelník Vojenské kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky.

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky a Vojenské kanceláře je znázorněna na Obr. č. 1.

Obr. č. 1: Schéma organizační struktury Kanceláře prezidenta republiky
Pramen: Oficiální informace Kanceláře prezidenta republiky, www.hrad.cz.
4. Kancelář prezidenta republiky

4.1 Vedoucí kanceláře prezidenta republiky

Vedoucí kanceláře prezidenta republiky činí právní úkony ve věcech týkajících se Kanceláře navenek, řídí a kontroluje její činnost a odpovídá za ni. Je odpovědný přímo  prezidentu republiky, který ho řídí a ukládá mu úkoly.
Vedoucí Kanceláře je přímým nadřízeným ředitele Sekretariátu prezidenta republiky, Odboru politického, Protokolu, Tiskového odboru, Zahraničního odboru, Odboru legislativy a práva, Bezpečnostního odboru, vedoucího oddělení interního auditu a bezpečnostního ředitele.4.2 Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky pro oblast    komunikace a kultury

Zástupce vedoucího Kanceláře pro oblast komunikace a kultury zastupuje Vedoucího kanceláře a plní úkoly, které na něj deleguje. Zástupce vedoucího Kanceláře pro oblast komunikace a kultury řídí Tiskový odbor, Odbor památkové péče, Odboru spisové a archivní služby a Sekretariát vedoucího Kanceláře pro oblast komunikace a kultury.
Je přímo podřízen Vedoucímu kanceláře prezidenta republiky.

4.3   Zástupce vedoucího kanceláře prezidenta republiky pro oblast ekonomickou a organizační

Zástupce vedoucího Kanceláře pro oblast ekonomickou a organizační také zastupuje Vedoucího kanceláře a plní úkoly, které na něj deleguje.
Zástupce vedoucího Kanceláře pro oblast ekonomickou a organizační přímo řídí Sekretariát vedoucího Kanceláře a ředitele Odboru ekonomického a personálního. Koordinuje činnosti související s vnitřním chodem Kanceláře a se stykem Kanceláře se Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány.
Také je Vedoucímu kanceláře přímo podřízen.4.4 Sekretariát prezidenta republiky

Sekretariát prezidenta republiky zajišťuje ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře každodenní výkon funkce prezidenta republiky a plní úkoly podle jeho přímých pokynů.
Za plnění těchto úkolů je odpovědný přímo prezidentovi. Ve všech ostatních záležitostech podléhá vedoucímu Kanceláře.
Sekretariát prezidenta republiky se dělí na dvě oddělení, a to:
- Oddělení ředitele Sekretariátu prezidenta republiky,
- Sekretariát manželky prezidenta republiky.


4.5 Odbor politický

Politický odbor má za úkol shromažďovat, zpracovávat a vyhodnocovat informace o činnostech  Poslanecké sněmovny, Senátu, vlády, ministerstev a ostatních správních úřadů, orgánů samosprávy, politických stran, ekonomických subjektů, odborových i jiných společenských organizací a vypracovává podklady a doporučení pro jednání a vystoupení prezidenta republiky.
Dále je politický odbor pověřen přijímáním a vyřizováním podání občanů, která jsou adresována prezidentu republiky a Kanceláři.
Ředitel odboru politického zajišťuje koordinaci výkonu činnosti poradců prezidenta republiky.
Součástí Odboru politického je Oddělení styku s veřejností. Ředitel (a zároveň ředitěl Odboru politického) je zároveň tajemníkem prezidenta republiky, který odpovídá za styk prezidenta s veřejností (na základě přímých pokynů prezidenta).

4.6 Protokol

Ředitel protokolu (protokolista) zajišťuje protokolárně a organizačně výkon ústavních pravomocí prezidenta republiky souvisejících se zastupováním státu navenek a oficiální částí programu prezidenta republiky.
Protokol spolupracuje s vládou, Parlamentem, orgány státní správy a samozřejmě se všemi útvary Kanceláře prezidenta republiky.4.7 Tiskový odbor

Tiskový odbor se stará o publicitu veškerých veřejných vystoupení prezidenta republiky v médiích, má za úkol organizovat tiskové konference a styk s novináři.
Součástí Tiskového odboru je Oddělení tiskové služby.

4.8 Zahraniční odbor

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí Zahraniční odbor zpracovává a vyhodnocuje informace o zahraniční politice České republiky a mezinárodních vztazích, dále vypracovává podklady a  doporučení pro zahraničněpolitická jednání a vystoupení prezidenta republiky.
Součástí Zahraničního odboru je Oddělení NATO a EU.

4.9 Odbor legislativy a práva

Odbor legislativy a práva připravuje návrhy prezidentu pro jeho rozhodnutí, která souvisí s výkonem ústavních práv a povinností v legislativním procesu a při výkonu exekutivních pravomocí.
Součástí Odboru legislativy a práva je Oddělení legislativní.

4.10 Bezpečnostní odbor

Bezpečnostní odbor zajišťuje informace z oblasti bezpečnostní politiky státu, plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a v oblasti krizového řízení.

4.11 Odbor památkové péče

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad a v areálu zámku Lány.

4.12 Odbor ekonomický a personální

Odbor ekonomický a personální se stará o financování Kanceláře prezidenta republiky a o personální záležitosti organizační složky státu.
Součástí Odboru ekonomického a personálního je Oddělení rozpočtu a účtárny.

4.13 Odbor spisové a archivní služby

Odbor spisové a archivní služby zajišťuje veškeré činnosti spisových a archivních služeb Kanceláře, Správy Pražského hradu i pro Lesní správu Lány.
Odbor spisové a archivní služby se dělí na další tři oddělení:
- Oddělení spisových služeb,
- Archiv Kanceláře prezidenta republiky,
- Archiv Pražského hradu.

4.14 Tajemnice manželky prezidenta republiky

Tajemnice manželky prezidenta republiky zajišťuje nezbytný servis manželky prezidenta republiky.ZDROJE

Zákon č. 114/1993 Sb.
Zákon č. 48/2004 Sb.
www.hrad.cz
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM