REJSTŘÍK TRESTŮ PRAHAÚVOD
Od počátku lidské civilizace vzniká potřeba zajistit všeobecný pořádek. Toho lze docílit různými způsoby. Nejčastěji však je použito trestů, které se v různých historických etapách měnily. Co však přetrvává, je nutnost zachovat informace o trestaném pro případ, že by se jeho zločiny opakovali. V dřívějších dobách, kdy možnosti identifikace osob byly jen velmi omezené, se přistupovalo například k vypalování různých znamení přímo na kůži trestaného. Příkladem může být slavná lilie na rameni Milady de Winter v románu Alexandra Dumase. V dnešních dobách, díky společenskému a technologickému pokroku, uchováváme informace o trestech humánnějším a navíc dokonalejším způsobem. Stát zřizuje instituci, která spravuje databázi o veškerých prohřešcích páchaných na jeho území. Tuto instituci nazýváme rejstřík trestů. 


OBECNÁ DEFINICE
Rejstřík trestů je instituce, patřící mezi organizační složky státu, která ve svých databázích soustřeďuje všechny trestní záznamy z území České republiky. Zaznamenávají se tedy i tresty cizincům, které byly uděleny na území ČR.
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ho definuje takto:
Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.

AGENDY ÚŘADU REJSTŘÍK TRESTŮ PRAHA
• Přijímá písemné žádosti osoby o informace o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů a údajích vyřazených z evidence o osobě, které se týkají
• Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti
• Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
• Přijímá žádosti osoby o nahlédnutí do opisu týkajícího se této osoby
V opise se uvádějí všechny údaje o každém odsouzení osoby, které se opis týká, a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření i o zahlazení odsouzení. V opise se uvádějí i údaje z evidence podmíněného zastavení trestního stíhání a jiné významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

• Vede evidenci o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku rozhodl Nejvyšší soud
• Vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení
• Vede evidenci významných skutečností pro trestní řízení
Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.
• Vede pro potřebu trestního řízení evidenci osob, jejichž trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno.
• Vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů a údaje vyřazené z evidence
• Vydává výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby
• Zasílá na písemné žádosti opis z Rejstříku trestů pro informaci v elektronické podobě
• Zasílá na písemné žádosti výpis z Rejstříku trestů v listinné podobě a současně pro informaci i v elektronické podobě


VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Výpis z Rejstříku trestů je úřední dokument, na kterém jsou vyznačeny všechny Vaše záznamy v Rejstříku trestů. Běžný občan může získat tento výpis několika způsoby (zpravidla za účelem osvědčení bezúhonnosti pro podnikání):

a) na počkání osobní návštěvou sídla rejstříku trestů
Jedna z cest jak získat svůj aktuální výpis z Rejstříku trestů je osobní návštěva pražského sídla této instituce. Rejstřík trestů se nachází v Praze na Pankráci v Soudní ulici č. 1 ve společné budově s Vrchním soudem a Vrchním státním zastupitelstvím. Pro získání výpisu z Rejstříku trestů je občan povinen vyplnit patřičný formulář (příloha 1: formulář SEVT 17 157 0). K ověření totožnosti žadatele je nutno předložit občanský průkaz nebo jiný platný osobní průkaz s fotografií (cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, vojenský průkaz, řidičský průkaz ap.). V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba plnou moc úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka. Další náležitostí je uhrazení správního poplatku za vystavení výpisu činící 50 Kč (stav k 1.1.2010).

b) na pracovišti Czech POINT
Od 1. 1. 2008 se vydává fyzickým osobám výpis z rejstříku trestů na všech kontaktních místech Czech POINT. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
Předložený doklad se nejprve kontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis a vytiskne se žádost o vydání výpisu. Žadatel tuto písemnou žádost podepíše. Každou žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů ověřující úřad uchovává po dobu šesti let ode dne podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst. 2.
Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď:
• Předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend).
• Informací, že Žádost nemohla být vyřízena elektronicky.
V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč. To je v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek je příjmem ověřující obce. Na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50 Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

c) na příslušném úřadu (zastaralé, funkci přebírá Czech POINT)
Celý systém spočívá ve vyplnění formuláře (příloha 1: formulář SEVT 17 157 0) a odevzdání na patřičném úřadu (Okresní státní zastupitelství, obecní úřady, městské úřady, úřady města, v Praze obvodní úřady a místní úřady, úřady městských částí), které po ověření formulář nevrátí, nýbrž ho automaticky odešlou na Rejstřík trestů, který (zpravidla do dvou až tří týdnů) je žádost vyřízena a výpis je doručen na určenou adresu. Povinnost legitimace a uhrazení správního poplatku (podrobně popsáno v předchozím odstavci) přirozeně přetrvává. Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky mohou osoby podávat také v cizině na zastupitelských úřadech České republiky, které za konzulární poplatek vyřízení výpisu a jeho doručení zprostředkují.


VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PRO ORGÁNY STÁTNÍ MOCI
S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to pomoví systému Czech POINT, nebo v elektronické podobě dálkovým přístupem.
Nutnou podmínkou elektronické komunikace je, aby příslušný orgán opatřil svým pověřeným zaměstnancům tzv. osobní (zaměstnanecký) kvalifikovaný elektronický podpis v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).


GRAFICKÁ PODOBA VÝPISU Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Do 27. 11. 2008 byl výpis z rejstříku trestů vydáván tak, že na úředně ověřenou žádost bylo otiskem razítka vyznačeno, zda žadatel má nebo nemá záznam v evidenci Rejstříku trestů. Pokud žadatel potřeboval výpis použít v cizině, bylo také nezbytné vyhotovit tzv. listinu potvrzení (příloha 2: Potvrzení). Tento způsob rovněž neumožňoval vytvořit evidenci vydaných výpisů a používat ochranné prvky proti možnému padělání. Tyto a další důvody vedly k zásadní změně dosavadního způsobu. Od 28. listopadu 2008 dostal výpis z rejstříku trestů novou, jednotnou grafickou úpravu (příloha 3: Nový výpis). Nová podoba dokumentu je vydávána na kontaktních místech Czech Point a v Rejstříku trestů.  Výpisy vydané na kontaktních místech Czech Point jsou standardně opatřeny ověřovací doložkou podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Výpisy vydané v Rejstříku trestů jsou opatřeny otiskem razítka s datem vydání.ZDROJE
Portál státní správy ČR [online]. aktualizace 25. dubna 2010 [cit. 2010-04-26]. http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11458
Oficiální server českého soudnictví Justice.cz [online]. aktualizace 26. dubna 2010 [cit. 2010-04-26]. http://portal.justice.cz/justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027
Portál Business center.cz [online]. aktualizace 24. dubna 2010 [cit. 2010-04-26]. http://business.center.cz/business/urady/rejstrik-trestu/vypis.aspx
Portál ministerstva vnitra ČR [online]. aktualizace 24. dubna 2010 [cit. 2010-04-26]. http://www.czechpoint.cz/web/index.php
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM