MEZINÁRODNÍ PROJEKTY ČESKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU


1. Charakteristika České centrály cestovního ruchu

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním trhu a od roku 2003 také na domácím trhu.

Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty.

CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká kongresová a incentivní turistika a golfová turistika, gastronomie, ale i další témata např. bohatství historie, zážitková a aktivní dovolená. Kromě těchto zmíněných oblastí CzechTourism dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu regionální akce, které byly vybrány ve spolupráci se zástupci krajů. V čele ČCCR je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj, ten také jmenuje a odvolává i předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady. Dozorčí rada projednává a dává stanovisko k návrhu ročního rozpočtu ČCCR, dohlíží na činnost ČCCR a kontroluje hospodaření centrály ve vztahu k rozpočtu ČCCR.


1.1. Hlavní úkoly  ČCCR

Základním cílem centrály je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu jak v zahraničí tak i v České republice. Do toho je zahrnuto následující:
o zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu,
o podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu,
o spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, peněžními ústavy, profesními organizacemi, školami, výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi,
o vytváření příznivého image turistické destinace "Česká republika" a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu,
o podpora tvorby produktů cestovního ruchu s šetrným přístupem k životnímu prostředí,
o stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci Česká republika,
o zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii,
o informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České republice, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou především marketingové a regionální informace,
o vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných jazykových verzích,spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému,
o spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění,
o působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Českou republiku,
o zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v České republice a všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu.

Úkoly uskutečňuje ČCCR formou: propagační, reklamní a inzertní činnosti, výstavnické činnosti, workshopy, vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin, překladatelskou činností, sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací, zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky, obchodní činností, přednáškovou a poradenskou činností, výroby obrázkových a zvukových nosičů.


1.2. Mezinárodní projekty ČCCR

Česká centrála cestovního ruchu je garantem mezinárodního projektu EDEN, který se zaměřuje na zviditelnění českých turistických destinací, dále propaguje členy tzv. Visegrádské čtyřky (V4), kterými jsou Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Posledním projektem na kterým se Česká centrála cestovního ruchu podílí (společně s dalšími 38 národními agenturami, které jsou členy Evropské komise cestovního ruchu) je vytvoření společného portálu Visiteurope.com. Ten je zaměřen zejména na obyvatele Kanady, USA, Japonska a dalších asijských zemí a má za úkol propagovat Evropu.

1.2.1. EDEN - European Destination of Excellence

Jedná se o projekt Evropské komise, který pomáhá zviditelnit méně tradiční evropské turistické destinace. Síť úspěšných národních reprezentantů nese název European Destinations of Excellence (EDEN). Projekt European Destinations of Excellence vyhlásila Evropská komise poprvé v roce 2006. Od té doby se do něj zapojilo přes dvacet evropských zemí. Česká republika se do tohoto projektu zapojila poprvé  v roce 2008. Garantem projektu EDEN v České republice je CzechTourism. Vítěznou destinaci bude svými marketingovými nástroji propagovat jak Evropská komise, tak i agentura CzechTourism.

Volba znamenitých evropských destinací má upozornit na rozmanitost, ale i společné znaky evropských turistických destinací a zároveň podpořit sociální, kulturní a environmentální udržitelnost cestovního ruchu. Lepší povědomí o rozmanitosti a kvalitě evropského cestovního ruchu přispěje k upevnění pozice Evropy jako vedoucí turistické destinace světa.

Ročník 2008/2009 byl věnován přírodním chráněným územím. První Evropskou destinací nejvyšší kvality v Česku se stalo České Švýcarsko.

Ročník 2009/2010 je věnován vodním plochám. Téma letošního ročníku má název Voda – turistický cíl a soutěžící se pokusí zabodovat například s nabídkou vodních sportů, plavbami na výletních lodích, ale třeba i naučnými stezkami, které se nějakým způsobem váží k vodě. Jak totiž název napovídá, turistická nabídka kandidátů musí být založena na přírodních vodních zdrojích.

Které lokality mohou v ročníku 2009/10 soutěžit?
Destinace s turistickou nabídkou založenou na přírodních vodních zdrojích, které ve své nabídce vodní turistiky podporují inovativní přístupy, snaží se řešit problematiku sezonality a vyrovnávat toky turistů v destinaci. Patří sem taktéž lázně a léčebné resorty využívající přírodní vodní nebo termální vodní zdroje. Nepatří sem zařízení typu aquapark. Destinace řídí turistickou nabídku tak, aby respektovala ochranu prostředí a potřeby místních obyvatel a návštěvníků a funguje na základě partnerství s podnikatelskými subjekty a zástupci neziskových organizací a státní správy. [1]

O vítězství se uchází: Baťův kanál, Bystřicko, Litoměřicko, Slezská Harta, Bolevecké rybníky, Žlutá plovárna – Jizera, Železnohorský region, Křivoklátsko a Rakovnicko, Posázaví, Střední Čechy – Polabí, Mostecko a Mikroregion Veselsko.
Soutěž začala v listopadu, v polovině března oznámí porota jména pěti finalistů. Národní vítěz bude vyhlášen při slavnostním ceremoniálu v dubnu 2010.


  Obr.1: Logo projektu EDEN
Zdroj: CzechTourism. [online]. [cit. 10.3. 2010]. Dostupný z:  < http:// www.czechtourism.cz>


1.2.2. European Quartet - V4
Česká republika je jedním ze čtyř členů Visegrádské čtyřky (V4). Společnou propagaci zemí V4 v oblasti cestovního ruchu zastřešuje platforma European Quartet – One Melody. European - Quartet sdružuje národní centrály cestovního ruchu České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Cílem spolupráce zemí V4 je rozvoj příjezdového cestovního ruchu, zejména ze vzdálených zdrojových destinací. Společné aktivity jsou proto realizovány na trzích Japonska, Číny, USA a od roku 2007 také v asijské části Ruské federace, kde se země V4 prezentují jako jeden marketingový celek, k čemuž využívají jednotlivých projektů a akcí stanovených v plánu marketingových aktivit V4 vždy pro příslušný rok.

Mezi hlavní marketingové aktivity patří produkce propagačních materiálů s tematikou regionálního zaměření V4 či UNESCO včetně map v příslušných jazykových mutacích, statistická brožura V4 a propagační film o zemích V4. Ve vybraných cílených destinacích organizují země V4 společnou účast na veletrzích cestovního ruchu, realizují workshopy, roadshow či zvou subjekty cestovního ruchu na study tours do střední Evropy.
Nejvíce aktivit se uskuteční v Ruské federaci, kde je naplánovaný workshop, který proběhne v dubnu v Jekatěrinburgu, roadshow zaměřená na touropetátory, inzerce v ruském tisku o lázeňství zemí V4, informační cesta pro ruské touroperátory a e-learningový program pro ruské touropetátory.
V USA pokračuje výukový program (e-learning) pro americké touroperátory, dále proběhne roadshow ve 3 městech na západním pobřeží a informační cesta pro americké touroperátory do zemí V4.

Prezentace v asijských zemích se bude skládat z workshopu a prezentace zaměřené na hudbu, přičemž obě tyto akce se uskuteční v Tokiu, již po několikáté se seskupení zemí V4 zúčastní veletrhu COTTM v Pekingu a veletrhu ITB Asia v Singapuru. Nově se v rámci spolupráce zemí V4 budeme orientovat na indický trh, kde v dubnu proběhne roadshow v 5 městech, na podzim bude připravena informační cesta pro indické touroperátory po zemích V4.
Dalším novým trhem pro spolupráci zemí V4 bude Brazílie, kde na podzim proběhne prezentace zemí V4 v Sao Paulu.

              Obr. 2: Logo projektu European Quartet
Zdroj: : CzechTourism. [online]. [cit. 10.3. 2010]. Dostupný z:  < http:// www.czechtourism.cz>


1.2.3. Visiteurope.com - European Travel Commission
Jedná se o portál Visiteurope.com, který byl spuštěn 21. března 2006 a v současné době se pracuje na jeho nové verzi, která bude vizuálně poutavější a zaměřená na nové technologie - bude spolupracovat se sociálními sítěmi typu Facebook a Twitter.
Portál je společným projektem všech 39 národních agentur, které jsou členy Evropské komise cestovního ruchu (ETC). Je zaměřen zejména na obyvatele Kanady, USA, Japonska a dalších asijských zemí a má za úkol propagovat Evropu jako celek a lákat k její návštěvě. Poskytuje základní informace o každé zemi, odkazy na oficiální prezentace a agentury cestovního ruchu a nabízí přehled největších evropských kulturních dominant. [2]

Obr. 3: Logo projektu Visiteurope.com
                      Zdroj: : CzechTourism. [online]. [cit. 10.3. 2010]. Dostupný z:
                                        < http:// www.czechtourism.cz>Použitá literatura

Internetové zdroje:

[1] CzechTourismus [online]. Praha: CzechTourismus, 2010 [cit. 2010-03-08]. Dostupný z WWW: <http://www.czechtourism.cz/mezinarodni-projekty/eden-european-destination-of-excellence/o-prestizni-titul-eden-soutezi-12-destinaci.html>.

[2] CzechTourism. [online]. [cit. 10.3. 2010]. Dostupný z:  <http://www.czechtourism.cz>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM