AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
Základní informace

Akademie věd České republiky (AV ČR) je organizace zřízená zákonem č.283/1992 Sb. a sdružuje 54 veřejných výzkumných pracovišť, ve kterých pracuje téměř 7000 zaměstnanců.
„Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd“ . Pracoviště Akademie věd se podílejí na výchově mladých vědců, rozvíjejí spolupráci s aplikovaným výzkumem a účastní se mezinárodních projektů.
AV ČR je financována převážně ze státního rozpočtu, a to nejen v podobě institucionální financování výzkumných záměru, ale i účelově v rámci projektů a grantů. Další příjmy AV ČR pochází z účasti na domácích a zahraničních programech.


Historie
AV ČR byla ustanovena roku 1992 jako nástupce Československé akademie věd (ČSAV), která působila v letech 1953–1952.  Ideově ale navazuje i na starší instituce, kterými byly Královská česká společnost nauk (1784–1952), mezi jejíž členy patřili například Josef Dobrovský či František Palacký, a dále Česká akademie věd a umění (1890–1952), jež byla založena za podpory mecenáše Josefa Hlávky a jejímž hlavním úkolem byla podpora české literatury, umění a vědy.


Organizační struktura
Hlavním orgánem AV ČR je akademický sněm, který svolává Akademická rada. Akademický sněm volí mimo jiné předsedu AV ČR, volené členy Akademické rady, členy Vědecké rady, členy Sněmu a Dozorčí komise Akademického sněmu. Současným předsedou AV ČR je prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., který v březnu roku 2009 vystřídal Prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc.


Vědní oblasti
Vědecké ústavy AV ČR jsou rozděleny do tří oblastí a devíti sekcí a to následujícím způsobem:


a) Oblast věd o neživé přírodě
      1. Sekce matematiky, fyziky a informatiky
      2. Sekce aplikované fyziky
      3. Sekce věd o Zemi

b) Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
      4. Sekce chemických věd
      5. Sekce biologických a lékařských věd
      6. Sekce biologicko-ekologických věd

c) Oblast humanitních a společenských věd
      7. Sekce sociálně-ekonomických věd
      8. Sekce historických věd
      9. Sekce humanitních a filologických věd


Pracoviště
K AV ČR patří tato pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Matematický ústav AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR,  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Geofyzikální ústav AV ČR, Geologický ústav AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav geoniky AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústav analytické chemie AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Biofyzikální ústav AV ČR, Biotechnologický ústav AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Botanický ústav AV ČR, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Knihovna AV ČR, Národohospodářský ústav AV ČR, Psychologický ústav AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Ústav státu a práva AV ČR, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Archeologický ústav AV ČR, Praha, Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Etnologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Orientální ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro jazyk český AV ČR.


Academia
Nakladatelství Academia bylo založeno roku 1953 Československou akademií věd a současný název nese od roku 1966. Nakladatelství vydává publikace ze všech vědních oborů a publikace od původních vědeckých prácí a překladů významných zahraničních autorů až po encyklopedie a vysokoškolské učebnice. Cílovou skupinou odběratelů je tedy spíše odborná veřejnost a vysokoškolsky vzdělaní lidé.
Kromě nakladatelství provozuje Academia také síť knihkupectví v našich největších městech – Praze, Brně a Ostravě – a vydává populárně naučný časopis Živa.


Aktuální události
Od loňského roku (2009) se Akademie věd České republiky dostala do středu zájmu médií kvůli krácení rozpočtu a sporům akademiků s vládními představiteli, neboť jak bylo napsáno výše, AV ČR je financována především ze státního rozpočtu. Konkrétně Rada pro výzkum, vývoj a inovace prosadila změny ve financování vědy a podle nových pravidel by se měl postupně snižovat rozpočet AV ČR a věda by měla být financována podle údajné uplatnitelnosti v praxi a tržních principů. „Cílem nového systému je zvýšit tok peněz na aplikovaný výzkum s přímým dopadem do výroby na úkor základního výzkumu, jehož baštou je v Česku Akademie. Více peněz proto dostane výzkum financovaný ministerstvem průmyslu a obchodu, Grantová agentura ČR a nově zřizovaná Technologická agentura.“ 

"Vzít nám ze dne na den dvacet procent rozpočtu, to je hrozivá částka, ale jeden rok ji můžeme - i když s velkými obtížemi - ještě ustát. Zmrazíme některé projekty, nenakoupíme přístroje či propustíme lidi. Ale jestli máme přijít v dalších letech o více než dvakrát tolik, tak už jde o naši likvidaci," říká předseda Akademie věd Jiří Drahoš.
Vláda chtěla v letošním roce snížit celkovou státní dotaci z letošních 5,88 miliardy na 4,61 miliardy korun. Do roku 2012 by měla dále klesat až na 2,81 miliardy korun.

Na protest proti krácení rozpočtu byly také uspořádány demonstrace a petice podepsali tisíce lidí a mnoho vědců a dalších významných osobností. Astrofyzik a člen AV ČR Jiří Grygar dokonce na protest proti jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace odmítl ocenění Česká hlava za mimořádné vědecké výsledky a popularizaci věd, které měl dostat od premiéra Jana Fischera a spolu s oceněním by obdržel také půl milionu korun. Akademiky podpořil také například senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
Předseda AV ČR Jiří Drahoš se s Janem Fischerem nakonec domluvil na několika zásadních bodech, přičemž hlavním z nich bylo přidání půl miliardy korun pro rok 2010 (respektive krácení dotace je o půl miliardy nižší).


Závěr

Akademie věd České republiky je významnou institucí s dlouholetou tradicí a důležitou pozici v české vědě a výzkumu. Svým širokým záběrem je jednotícím svazkem mnoha ústavů a pracovišť, které spolu vytvářejí naší budoucnost.
Věřím, že i přes problémy s financováním bude AV ČR i nadále dominantní institucí svého zaměření a bude přinášet nové objevy a technologie, pokud tedy nedojde v budoucnu k její likvidaci „z vyšších kruhů“ a změně orientace např. na výzkum na vysokých školách apod.


Zdroje

Oficiální stránky AV ČR [online]. 23.11.2009 (cit. 5.5.2010). Dostupné z: <http://www.cas.cz/o_avcr/>

Nakladatelství Academia [online]. 2009-2010 (cit.5.5.2010). Dostupné z: <http://www.academia.cz/o-nas.html>

WIRNITZER J.: Portál iDnes.cz/Zprávy: Vládní rada škodí vědě, odmítl Grygar půlmilionovou cenu od Fischera [online]. 16.11.2009 (cit. 5.5.2010). Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/vladni-rada-skodi-vede-odmitl-grygar-pulmilionovou-cenu-od-fischera-11z-/vedatech.asp?c=A091116_113913_vedatech_jw>

JEŘÁBKOVÁ P.: Portál iDnes.cz/Zprávy: Vědci na protest proti krácení dotací oběsili „kolegu“ [online]. 21.7.2009 (cit. 5.5.2010). Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/vedci-na-protest-proti-kraceni-dotaci-obesili-kolegu-pcc-/domaci.asp?c=A090721_120809_vedatech_pje>

GAZDÍK J.: Portál iDnes.cz/Zprávy: Stát ubere vědcům miliardy. Jde o naši likvidaci, zní z Akademie věd [online]. 22.6.2009 (cit. 5.5.2010). Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/stat-ubere-vedcum-miliardy-jde-o-nasi-likvidaci-zni-z-akademie-ved-phw-/domaci.asp?c=A090622_110524_domaci_lpo>

WIRNITZER J.: Portál iDnes.cz/Zprávy: Akademie věd si na příští rok „vyhádala“ půl miliardy navíc [online]. 30.7.2009 (cit. 5.5.2010). Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/akademie-ved-si-na-pristi-rok-vyhadala-pul-miliardy-navic-pk9-/domaci.asp?c=A090730_123205_domaci_jw>

ČTK: Lidovky. cz: Akademii věd, která se obává likvidace, podpořilo na 15.000 lidí [online]. 7.8.2009 (cit. 5.5.2010). Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/akademii-ved-ktera-se-obava-likvidace-podporilo-na-15-000-lidi-p33-/ln_domov.asp?c=A090907_170119_ln_domov_kim>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM