POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA


Logo: http://www.foodnet.cz/webCZ/img/pk.gif1. Základní informace

Potravinářská komora ČR (dále jen PK ČR) je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského  průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce dle zákona (§20 Občanského zákoníku). Její působnost je vymezena celou republikou s řadou vlastních správních obvodů. Komora plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Je reprezentantem oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v členských státech Evropské unie a  organizacím se světovou působností.


2. Vymezení orgánů PK ČR

Orgány PK ČR jsou:
1. Valná hromada
2. Představenstvo
3. Dozorčí rada
4. Prezident
5. Výkonná rada

Volené orgány PK ČR (představenstvo, prezident, viceprezidenti, dozorčí rada) jsou zodpovědné členům a orgánům, kterými byly zvoleny. Přičemž orgány PK ČR jsou schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu. Usnesení nebo rozhodnutí orgánu je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů (mimo přidružených členů na valné hromadě), není-li ve Stanovách  stanoveno jinak. Hlasování se provádí na základě Jednacího a volebního řádu PK ČR.2.1 Valná hromada

Valnou hromadu tvoří všichni členové včetně přidružených členů s hlasem poradním. Valná hromada je nejvyšší orgán PK ČR. Členové v ní uplatňují svá práva řídit záležitosti komory a kontrolovat její činnost. Proti rozhodnutí valné hromady není opravného prostředku. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně třetina všech členů, nebo dozorčí rada. Svolává se písemnou pozvánkou nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady.

Do působnosti valné hromady patří zejména:
1. Volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady.
2. Schvalování výše členských příspěvků.
3. Schvalování plánu činnosti.
4. Schvalování zpráv o činnosti představenstva a dozorčí rady.
5. Přijímání Stanov , jejich doplňování a změny.
6. Schvalování roční účetní závěrky a výsledků hospodaření PK ČR.
7. Rozhodování o rozpuštění, sloučení, splynutí, rozdělení PK ČR.

2.2 Představenstvo

Představenstvo tvoří 27 osob, z nichž 26 je voleno valnou hromadou a 1 (prezident) představenstvem. Ze svého středu volí představenstvo 6 viceprezidentů. Představenstvo je voleno na valné hromadě na dobu  4 let. Představenstvo PK ČR se schází podle potřeby, minimálně 4x ročně. Jednání představenstva na základě rozhodnutí výkonné rady svolává a řídí prezident, případně pověřený viceprezident PK ČR. Jednání představenstva se zúčastňují ředitelé a předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady s hlasem poradním. Na základě rozhodnutí představenstva může PK ČR  zřizovat právnické osoby nebo se  podílet  na jejich vzniku. K účasti na schůzi představenstva mohou být přizváni i další hosté, je-li to účelné z hlediska projednávaných otázek. Přizvaní hosté mají poradní hlas. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Na návrh výkonné rady  může představenstvo  pozastavit členství v PK ČR na určitou dobu při neplnění povinností člena.

Představenstvo zejména:
1. Svolává valnou hromadu a rozhoduje o jejím programu.
2. Volí prezidenta a viceprezidenty.
3. Rozhoduje o všech záležitostech PK ČR, pokud nejsou svěřeny valné hromadě nebo jiným orgánům PK ČR.
4. Bere na vědomí organizační řád a další řídící akty potřebné k činnosti PK ČR.
5. Schvaluje  rozpočet PK ČR.
6. Kontroluje plnění plánu činnosti.
7. Zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady a o své činnosti předkládá zprávu valné hromadě.


2.3 Výkonná rada

Je tvořena prezidentem a 6 viceprezidenty a je výkonným orgánem PK ČR mezi zasedáními představenstva. Je svolávána a řízena prezidentem, v případě jeho nepřítomnosti jedním z pověřených viceprezidentů. Je oprávněna dle potřeby ustavovat výbory, pracovní skupiny a sekce pro řešení odborných otázek, potvrzovat jejich předsedy na základě návrhu předloženého výborem,  pracovní skupinou nebo sekcí a schvalovat jejich statuty a jednací řády. Zároveň projednává přijetí nových členů PK ČR a navrhuje představenstvu případné vyloučení člena. Na návrh prezidenta  jmenuje a odvolává ředitele  a stanovuje jim  plat. Zajišťuje potřebné materiály pro  jednání představenstva a valné hromady. Odpovídá za plnění plánu činnosti, ročního rozpočtu, přípravu zpráv pro představenstvo, výroční zprávy, zprávy o výsledku hospodaření a účetní uzávěrky předkládané valné hromadě ke schválení. O plnění informuje čtvrtletně představenstvo. Zabezpečuje řádné vedení účetnictví PK ČR včetně jeho členění na hlavní a vedlejší činnost. Jednání výkonné rady se zúčastňují ředitelé, předseda dozorčí rady a vedoucí představitelé subjektů s majetkovou nebo jinou účastí PK ČR  s hlasem poradním.


2.4 Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem PK ČR, který má  3 členy. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, jímž je svolávána a řízena (, v případě jeho nepřítomnosti pověřeným členem). Členy dozorčí rady nemohou být členové představenstva a výkonné rady. Dozorčí rada je volena valnou hromadou na období  3 let a může na návrh člena PK ČR za předpokladu, že počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou nepoklesl pod jednu polovinu, kooptovat nového člena dozorčí rady na období do nejbližší valné hromady. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Dozorčí rada kontroluje veškerou činnost PK ČR, včetně jejích majetkových a jiných účastí a odpovídá se valné hromadě. O své činnosti vede evidenci a podává zprávu valné hromadě. Zvláště pak kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení k hospodaření s finančními prostředky PK ČR a stanoviska k organizačním normám. Předseda dozorčí rady nebo jim pověřený člen dozorčí rady se zúčastňuje zasedání představenstva a výkonné rady a předkládá návrhy a doporučení dozorčí rady k činnosti těchto orgánů.

2.5 Prezident

Jedná a vystupuje jménem PK ČR. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje pověřený viceprezident. V plném rozsahu odpovídá valné hromadě za činnost PK ČR. K tomu má vytvořeny tyto pravomoci:

1. řídí výkonnou radu a předkládá představenstvu návrh  na volbu nebo  odvolání jejích členů.
2. řídí ředitele a předkládá výkonné radě návrh na jejich  jmenování, odvolání a platové zařazení.
3. řídí jednání představenstva .
Prezident je volen představenstvem  na základě návrhu členů. Prezident má nárok na odměnu za svoji činnost ve výši stanovené výkonnou radou. Pro výkon své funkce má nárok na úhradu nezbytně vynaložených nákladů na svoji činnost v rámci rozpočtu PK ČR. Na základě zmocnění výkonnou radou vykonává společnická nebo akcionářská práva v subjektech s majetkovou nebo jinou účastí PK ČR.

2.6 Sekretariát

K zabezpečení činnosti PK ČR je vytvořen sekretariát, který:

1. Vede administrativu a zajišťuje běžný chod PK ČR.
2. Připravuje podklady pro jednání orgánů.
3. Plní dle potřeby další uložené úkoly.
Struktura sekretariátu je dána Organizačním řádem.

3. Hospodaření

Majetek (hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek a  finanční prostředky) se vytváří z příjmů PK ČR, z darů a příspěvků jiných subjektů. Za řádné hospodaření s majetkem  odpovídá věcně příslušný ředitel a zapsané statutární orgány. PK ČR hospodaří na základě ročního rozpočtu. Veškeré hospodaření  se provádí v souladu s platnými právními předpisy. Po skončení hospodářského roku předkládá věcně příslušný ředitel vyúčtování hospodářského roku (účetní závěrku) neprodleně dozorčí radě, která provede na základě podkladů kontrolu. O výsledku této kontroly předkládá dozorčí rada zprávu výkonné radě, představenstvu a valné hromadě.

4. Předmět a hlavní činnosti PK ČR

PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Je reprezentantem oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v členských státech Evropské unie a  organizacím se světovou působností.
Hlavní činnost vykonává v souladu s ustanovením  zákona č.110/1997 Sb. o potravinách, ve znění pozdějších předpisů a plánem činnosti schváleným valnou hromadou, který je promítnut v akčním programu pro dané období .
Hlavní činností PK ČR je:
1. Zastupování zájmů potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce aktivně působících na území České republiky vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu
2. Potravinářské odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů.
3. Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství vztah a nebo navazují na jeho činnost.
4. Provádění vzdělávacích a školících činností.
5. Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu technologií a know-how.

Vedlejší činností PK ČR je zejména:
1. Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého              potravinářského průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti              organizačních a ekonomických poradců.
2. Provozování potravinářského informačního systému.
3. Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin.
4. Reklamní činnost.

Jednotlivé  činnosti, po schválení představenstvem, může PK ČR delegovat na subjekty, kde má majetkovou nebo jinou účast. 

5. Příklady členů

Členů PK ČR je mnoho. Většinou se jedná o jednotlivé firmy zapsané v obchodním rejstříku, které jsou rozdělené do několika kategorií (viz. níže). Výběr je pouze zlomkem těch nejznámějších firem působících na území ČR, jednotlivé svazy, asociace a společenstva jsou kompletním výčtem.

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ - SPOLEČENSTVA v zastoupení Potravinářské komory České republiky:
Asociace výrobců lahůdek, Česká asociace barelových watercoolerů ČABW o.s., Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, Českomoravský cukrovarnický spolek, Českomoravský svaz mlékárenský, Český svaz pivovarů a sladoven, Český svaz zpracovatelů masa, Český škrobárenský svaz, Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR, Rybářské sdružení České republiky, Sdružení drůbežářských podniků, Společenstvo cukrářů České republiky, Společenstvo mlynářů a pekařů ČR, Svaz minerálních vod, Svaz lihovarů České republiky, Svaz průmyslových mlýnů ČR, Svaz vinařů České republiky, Svaz výrobců nealkoholických nápojů, Unie výrobců lihovin České republiky, Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu.

__________________________________________________________________________
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ - SPOLEČNOSTI v zastoupení Potravinářské komory České republiky:
AGROFERT HOLDING, a.s., ALIMPEX - Louny spol. s r. o., BEAS, a.s., BIOFERM - lihovar Kolín, a.s., Blatenská ryba, spol. s r. o., BOHEMIA SEKT, a.s., Bohemia Venture, a.s., Budějovický Budvar, národní podnik; BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., Coca-Cola Česká Republika s.r.o., Crocodille ČR, spol. s r. o.;  Cukrovary a lihovary TTD, a.s., ČESKÉ HOUBY a.s., Danone a.s., Drůbež-Vysočina spol. s.r.o., FRUTA Podivín, a.s., H.J. Heinz CR/SR a.s., HAMÉ, a.s., Hanácká potravinářská společnost s.r.o., Heineken Česká republika, a.s., Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.; Jan ZEMAN - Biopekárna Zemanka, Kofola a.s., Kostelecké uzeniny a.s., LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., LWM International CZ s.r.o., MADETA a.s., Mars Czech s.r.o., Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Mlékárna Klatovy a.s., Mlékárna Olešnice, RMD; MOCCA, spol. s r. o., Nestlé Česko s.r.o., NOWACO Czech, Republic s.r.o., OLMA, a.s., OTMA – Sloko, s.r.o., Pivovar Platan, s.r.o., Plzeňský Prazdroj, a.s., POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., PRIBINA, spol. s r. o ( bývalý Bongrain Czech Management & Services , s.r.o.), RUDOLF JELÍNEK a.s., STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., VITANA, a.s., ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

___________________________________________________________________
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ v zastoupení Potravinářské komory České republiky:
ABB s.r.o., AGRAL s.r.o., AGROTRADE, a.s., Analytické laboratoře Plzeň, a.s., ARGO BOHEMIA, s.r.o., Česká asociace pro speciální potraviny, EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o., EKO-LAB Žamberk spol. s r. o., EUROFINS CZ, s.r.o., EUROPROJECT SERVICE a.s., Ferrero Česká s.r.o, LABTECH s.r.o., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice; Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, Veletrhy Brno, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.; Výzkumný ústav potravinářský Praha.

6. Agenda PK ČR

Potravinářská komora tvoří různé tuzemské aktivity, mezi než patří také agendy. Jedná se ve většině případů o poradní orgány pro jednotlivá ministerstva, která jsou spjata s kontrolou potravin. Týkají se tedy zemědělství, průmyslu či samotného zdraví.

Poradní orgány Ministerstva zemědělství České republiky
• Pracovní skupina pro bezpečnost potravin
• Monitorovací výbor operačního programu Zemědělství
• Pracovní skupina WTO
• Pracovní skupina pro IPPC
Státní zemědělský a intervenční fond
• Komoditní výbory
o Komoditní odborný výbor pro skot a hovězí maso
o Komoditní odborný výbor pro vepřové maso
o Komoditní odborný výbor pro cukr
o Komoditní odborný výbor pro mléko
o Komoditní odborný výbor pro ovoce a zeleninu
o Komoditní odborný výbor pro víno
• Marketingová agentura
Poradní orgány Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
• Monitorovací výbor operačního programu Průmysl a podnikání
• Národní rada pro jakost 
Poradní orgány Ministerstva zdravotnictví České republiky
• Národní rada pro obezitu 8. Zdroje

Informační systém PK ČR (2002-2010): Aktuality – tiskové zprávy [online]. Dostupné z: http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Aktuality&id=7

Informační systém PK ČR (2002-2010): Projekty EU/CZ [online]. Dostupné z: http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Projekty+EU%2FCZ&id=628

Potravinářská komora ČR (2008): Stanovy Potravinářské komory ČR. Dostupné z: http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Stanovy&id=19

Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57