KOMORA AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY


Komora auditorů České republiky (KA ČR) je samosprávnou organizací, která byla zřízena za účelem správy auditorské profese. Cílem této seminární práce je podat základní informace o činnosti KA ČR.

První kapitola je zaměřena na popis KA ČR, poskytuje základní údaje, které jsou vyvěšeny na úřední desce, je zde uveden kontakt na tuto organizaci i její logo.

Ve druhé kapitole jsou popsány hlavní funkce, které KA ČR vykonává a hlavní orgány, které jsou zřízeny za účelem její činnosti. Dále nás seznamuje s činností asistenta auditora, s cílem jeho práce a s podmínkami, které musí splnit, aby byl zapsán do seznamu asistentů. Jsou zde uvedeny i požadavky a podmínky, které musí být splněni pro zápis do seznamu auditorů a auditorských společností.

Ve třetí kapitole jsou uvedeny definice auditu, auditorské činnosti, auditorských služeb či cíle auditu účetní závěrky. Tyto definice jsou přímo uvedeny                              na internetových stránkách KA ČR.

V další kapitole je uvedena legislativa auditorské činnosti. Je zde zmíněn Zákon                o auditorech (93/2009 Sb.) a jeho přímé a nepřímé novely, podobně jako přímé              a nepřímé novely zákona 254/2000 Sb.

Poslední kapitola je zaměřena na obecný popis auditu, auditora, auditingu                a interního auditu.

V příloze je uveden příklad jak by měla vypadat Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů a Zpráva o ověření výroční zprávy. Je zde také              pro zajímavost zobrazen vzhled oficiálních internetových stránek KA ČR.1. OBECNÉ ÚDAJEKomora auditorů České republiky je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem č. 254/2000 Sb. za účelem správy auditorské profese na území České republiky. Komora převzala práva a povinnosti komory ustavené podle předchozí právní úpravy z roku 1992. Od 14. dubna 2009 je její působnost vymezena novým zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb.

Jinými slovy je to sdružení auditorů a právnických osob vykonávajících auditorskou činnost.


1.1. ÚŘEDNÍ DESKAIČO:  70901473
DIČ:    CZ70901473

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkova 1680/13, Praha 1

Číslo účtu:
87039011/0100

Sídlo:
Opletalova 55, 110 00 Praha 1

Tel: Fax: E-mail:
+420 224 212 670
+420 224 211 905
kacr@kacr.cz

Prezident:  Ing. Petr Šobotník
Viceprezident:  prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc
Vedoucí úřadu:  Ing. Eva Rokosová, MBA

Úřední hodiny

Po-Čt  8.00 - 16.00 hod.
Pá        8.00 - 15.00 hod.1.2. KONTAKTAdresa:KOMORA AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Opletalova 55
110 00 PRAHA 1


Telefon:  +420 224 212 670+420 221 602 118
Fax:  +420 224 211 905
E-mail:  kacr@kacr.cz
Internet:  www.kacr.cz


Komora auditorů České republiky spravuje domény www.kacr.cz a www.auditing.cz.
2. O KOMOŘE AUDITORŮ

2.1. FUNKCE KA ČR

Hlavní funkce, které Komora auditorů České republiky vykonává jsou následující:

 vede seznam auditorů a registr hostujících auditorů,
 vede seznamy auditorských společností,
 eviduje asistenty auditora,
 organizuje auditorské zkoušky a rozdílové auditorské zkoušky,
 navrhuje členy zkušební komise Radě pro veřejný dohled nad auditem,
 vydává usnesení o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky,
 vydává osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a do seznamu auditorských společností,
 kontroluje provádění auditorské činnosti,
 vydává národní auditorské směrnice v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními auditorskými standardy,
 vydává vnitřní profesní předpisy Komory, zejména Statut, Jednací řád sněmu, Volební řád, Příspěvkový řád, Kárný řád, Etický kodex, Dozorčí řád, Směrnici pro řízenou praxi asistentů, Směrnici pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů atd.,
 zveřejňuje seznamy auditorů a auditorských společností zapsaných                          v seznamech Komory,
 rozhoduje o dočasném nebo trvalém zákazu auditorské činnosti,
 posuzuje žádosti o osvobození od části auditorské zkoušky a žádosti o uznání kvalifikace,
 organizuje vzdělávací akce jako přípravu na složení auditorské zkoušky,
 zajišťuje nabídku vzdělávání pro auditory, asistenty auditora a pro odbornou veřejnost,
 pořádá odborné semináře a klubové večery,
 vydává časopis Auditor a odborné příručky pro auditory,
 zajišťuje prodej odborných zahraničních publikací,
 spolupracuje s tuzemskými i zahraničními profesními organizacemi                          a s institucemi státní správy,
 je aktivním členem mezinárodních profesních organizací IFAC a FEE.


2.2. ORGÁNY KA ČR

Mezi orgány KA ČR patří Sněm, Výkonný výbor, Dozorčí komise, Kárná komise, Auditor, pomocné orgány a Úřad komory.

SNĚM je nejvyšším orgánem Komory, který tvoří auditoři zapsaní v seznamu Komory. Je svoláván nejméně jednou za dva roky, volí členy Výkonného výboru, Dozorčí komise, Kárné komise, Volební komise a auditora Komory.

VÝKONNÝ VÝBOR je výkonným orgánem Komory, rozhoduje o jejích záležitostech,                o věcech, které jí ukládá zákon, sněm, statut a ostatní vnitřní předpisy. Volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta. Pomocnými orgány Výkonného výboru jsou odborné výbory a pracovní skupiny.

DOZORČÍ KOMISE je kontrolním orgánem Komory, kontroluje plnění usnesení sněmu    a dodržování zákona o auditorech, vnitřních předpisů a auditorských směrnic auditory, auditorskými společnostmi a asistenty auditora.

KÁRNÁ KOMISE rozhoduje o porušení povinností stanovených zákonem, auditorskými směrnicemi a profesními předpisy Komory. Je oprávněna ukládat kárná opatření.

AUDITOR ověřuje roční účetní závěrku Komory a podává zprávu o výsledku své činnosti sněmu.

ÚŘAD KOMORY se sídlem v Praze vytváří administrativní, organizační a odborné zázemí pro činnost Komory a jejich orgánů.


2.2.1. VÝKONNÝ VÝBOR KA ČR


Výkonný výbor je výkonným orgánem Komory. V čele výkonného výboru stojí prezident Komory, který je statutárním orgánem Komory.

Sněm volí 14 členů výkonného výboru a 6 náhradníků. Zanikne-li v průběhu funkčního období mandát člena výkonného výboru, je výkonný výbor oprávněn doplnit z řad náhradníků nového člena a to tak, že je mandát člena výkonného výboru nabídnut prvnímu náhradníkovi v pořadí podle počtu obdržených hlasů.

ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU:

 Prezident
 Viceprezidentka
 Členové

FUNKCE VÝKONNÉHO VÝBORU:

 v případech stanovených zákonem rozhodovat o trvalém zákazu výkonu auditorské činnosti a trvalém odebrání auditorského oprávnění,
 v případech stanovených zákonem rozhodovat o dočasném zákazu výkonu auditorské činnosti a dočasném odebrání auditorského oprávnění,
 volit ze svých členů a odvolávat prezidenta, prvního viceprezidenta                            a viceprezidenta, 
 svolávat sněm a připravovat podklady pro jeho jednání,
 spravovat majetek Komory a zajišťovat vedení účetnictví Komory,
 předkládat sněmu ke schválení statut Komory, vnitřní předpisy dané zákonem            a další vnitřní předpisy, jako jsou zejména směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora a informační řád,
 zajišťovat vedení seznamu auditorů, seznamu auditorských společností                    a seznamu asistentů auditora,
 zveřejňovat na webové stránce Komory ze seznamu auditorů údaje v rozsahu: jméno a příjmení, číslo oprávnění a místo podnikání,
 zveřejňovat na webové stránce Komory ze seznamu auditorských společností údaje v rozsahu: obchodní firma, číslo oprávnění a sídlo,
 rozhodovat o osvobození od části auditorské zkoušky,
 organizovat a zajišťovat auditorské zkoušky, auditorské rozdílové zkoušky                a profesní slib,
 předkládat Radě pro veřejný dohled nad auditem návrhy na jmenování nebo            na odvolání členů zkušebních komisí pro auditorské zkoušky a pro auditorské rozdílové zkoušky,
 zabezpečovat zvyšování vzdělanosti a odborné úrovně auditorů a dohlížet                na průběh teoretické a praktické přípravy asistentů auditora,
 zajišťovat odbornou publikační, vydavatelskou, dokumentační a studijní činnost,
 poskytovat auditorům pravidelné informace o činnosti orgánů Komory                      a o dalších záležitostech profese,
 zajišťovat osvětovou, vzdělávací, poradenskou činnost a obchodní činnost                ve vztahu k auditorům a jiným osobám,
 činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory a rozhodovat o všech záležitostech Komory, které nejsou svěřeny k rozhodování jinému orgánu Komory,
 jmenovat auditora účetní závěrky Komory v případě, kdy náhradník auditora zvolený posledním sněmem ztratí auditorské oprávnění před konáním dalšího sněmu, a to na období do konání dalšího sněmu

Výkonný výbor se schází zpravidla jednou za 2 měsíce. Jednání výkonného výboru svolává a řídí prezident Komory nebo jím pověřený viceprezident. V době                    mezi zasedáními výkonného výboru je prezident oprávněn učinit neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak byl oprávněn výkonný výbor. Rozhodnutí musí být schváleno na nejbližším zasedání výkonného výboru, jinak pozbývá platnosti.

Prezidentovi přísluší zejména schvalovat směrnice a jiné předpisy týkající se vnitřního chodu Komory, uzavírat pracovní smlouvu s ředitelem úřadu, stanovit jeho popis práce a priority činnosti a schvalovat zahraniční cesty delegátů Komory.


2.2.2. DOZORČÍ KOMISE KA ČR


Dozorčí komise je kontrolním orgánem Komory a řídí se při své činnosti dozorčím řádem. Sněm volí 11 členů dozorčí komise a 4 náhradníky. Zanikne-li v průběhu funkčního období mandát člena dozorčí komise, je dozorčí komise oprávněna doplnit z řad náhradníků nového člena. Počet členů dozorčí komise nesmí být nižší než 6.


Členové Dozorčí komise:

 Předseda
 Místopředsedové
 Členové

Funkce Dozorčí komise:

 kontrolovat plnění usnesení sněmu,
 kontrolovat dodržování zákona o auditorech, vnitřních předpisů Komory všemi statutárními auditory, auditorskými společnostmi, asistenty auditora a orgány Komory,
 kontrolovat dodržování jiného právního předpisu o některých opatřeních              proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 organizovat a řídit systém kontroly kvality auditu,
 připravovat podklady pro jednání sněmu a nejméně jednou za šest měsíců připravit  zprávu o své činnosti pro Komoru a Radu pro veřejný dohled                  na auditem,
 volit a odvolávat ze svých členů předsedu a místopředsedy dozorčí komise,

Dozorčí komise se schází zpravidla jednou za měsíc. Jednání dozorčí komise svolává a řídí předseda nebo místopředseda dozorčí komise.


2.2.3. KÁRNÁ KOMISE KA ČR


Kárná komise je orgánem Komory, který provádí kárné řízení podle zákona.

Sněm volí 7 členů kárné komise a 3 náhradníky. Zanikne-li v průběhu funkčního období mandát člena kárné komise, je kárná komise oprávněna doplnit z řad náhradníků nového člena a to tak, že je mandát člena kárné komise nabídnut prvnímu náhradníkovi v pořadí podle počtu obdržených hlasů. Počet členů kárné komise nesmí být nižší než 4 členové.

Členové Kárné komise:

 Předseda
 Místopředsedové
 Členové

Funkce Kárné komise:

 provádět kárné řízení v souladu s kárným řádem,
 připravovat podklady pro jednání sněmu, zejména zprávu o své činnosti a kárný řád,
 ze svých členů volit a odvolávat předsedu a místopředsedy kárné komise.
 Kárná komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce. Jednání kárné komise svolává a řídí předseda nebo místopředseda kárné komise.
2.2.4. AUDITOR ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KA ČR


Účetní závěrka Komory je ověřována auditorem.

Auditora účetní závěrky a jeho náhradníka volí na návrh předložený výkonným výborem sněm Komory, a to na dobu do nejbližšího konání dalšího sněmu.


Funkce Auditora účetní závěrky:

 ověřovat roční účetní závěrku Komory,
 provádět kontrolu hospodaření Komory v průběhu roku,
 připravovat podklady pro jednání sněmu, zejména zprávu o ověření roční účetní závěrky Komory.


2.2.5. POMOCNÉ ORGÁNY


Každý z volených orgánů má možnost zřizovat své pomocné orgány. Zřízeny jsou následující pomocné orgány, resp. výbory, podvýbory a redakční rady v působnosti Výkonného výboru.

2.2.5.1. Prezídium

Ve složení prezident a viceprezident se schází s ředitelem Úřadu mezi zasedáními výkonného výboru a připravují návrhy řešení a konzultují operativní řešení.

2.2.5.2. Výbor pro auditorské zkoušky

Připravuje a garantuje obsah jednotlivých částí auditorské zkoušky, připravuje sborník materiálů pro přípravu uchazečů o složení zkoušky, navrhuje zkušební komisaře, kontroluje žádosti o složení auditorské zkoušky, tříleté lhůty pro složení auditorské zkoušky, zajišťuje dohled nad průběhem auditorské zkoušky, garantuje obsah vzdělávacích kurzů sloužících k přípravě na auditorskou zkoušku.

2.2.5.3. Výbor pro otázky profese a etiku

Kontroluje žádosti o zápis do seznamů auditorů, auditorských společností                  a do seznamu asistentů auditora včetně zákonem předepsaných náležitostí, podává návrhy na odmítnutí zápisu do seznamu auditorů, asistentů auditora a auditorských společností ke schválení Výkonnému výboru, předkládá Výkonnému výboru návrhy na vyškrtnutí ze seznamu auditorů a auditorských společností, kontroluje podmínky tříleté praxe asistenta auditora, kontroluje průběh řízené praxe asistentů auditora , zabývá se otázkami etiky auditorské profese, zajišťuje novelizaci Etického kodexu.

2.2.5.4. Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů

Garantuje přípravu témat a obsahu vzdělávání pro auditory (otevřeno i pro ostatní veřejnost), navrhuje vhodné lektory, spolupracuje na přípravě odborných konferencí.

2.2.5.5. Výbor pro metodiku

Zabývá se převážně problematikou podnikatelského sektoru; sleduje návrhy a změny národních pravidel, nadnárodních pravidel (prostřednictvím podvýboru pro IFRS), návrhy interpretací českých předpisů, které garantuje Národní účetní rada; účastní se připomínkových řízení, a to včetně zaměření na finanční instituce (prostřednictvím druhého podvýboru); vytváří výstupy formou připomínek a stanovisek. Výbor má zástupce v Národní účetní radě a v Koordinačním výboru Komory daňových poradců.

2.2.5.6. Podvýbor pro finanční instituce

Zabývá se sledováním návrhů, změn a interpretací pravidel regulujících účetnictví bank, pojišťoven, dalších finančních institucí a finančních nástrojů; spolupracuje              s ČNB, KCP, BCP a ostatními institucemi na národní úrovni, zaměřuje se na Projekt BASEL II zaměřený na zavedení nového konceptu kapitálové přiměřenosti, který byl vydán Basilejským výborem pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní zúčtování v Basileji. Předseda podvýboru je od roku 2006 viceprezidentem Evropské federace účetních FEE a předsedou Bankovní pracovní skupiny FEE.

2.2.5.7. Podvýbor pro IFRS

Působnost tohoto podvýboru je zaměřena na problematiku IFRS a další související otázky, jako je např. vzdělávání v této oblasti, podpora profese při směřování          ke zvyšování kvality finančního výkaznictví, apod. Dále se podvýbor zabývá sledováním návrhů, změn a interpretací nadnárodních pravidel; zprostředkováním podstatných informací členům Komory; vysvětlováním aplikací; vytvářením příkladů            a zaujímáním stanovisek k vybraným problémům.

2.2.5.8. Výbor pro politiku finančního výkaznictví

Cílem výboru pro politiku finančního výkaznictví je sledovat vývoj záměrů, principů, pravidel a regulace účetnictví a obchodního práva ve světových a evropských profesních institucích, spolupracovat s FEE, IFAC, EFRAG, se státními orgány                  a partnerskými organizace. Dále informovat členy KA ČR a přenášet získané poznatky do činnosti KA ČR a uplatňovat je v připomínkových řízeních                              a  při spolupráci s institucemi v ČR.

2.2.5.9. Výbor pro legislativu a vnitřní normy

Zabývá se vypracováním připomínek k návrhům vybraných zákonů, navrhuje profesní předpisy Komory, zejména Statut, Etický kodex, jednací řád sněmu                      a Volební řád sněmu.

2.2.5.10. Výbor pro veřejný sektor

Zabývá se specifiky subjektů ve veřejném sektoru; zaujímá stanoviska k působení auditorů v této oblasti ve vazbě na právní předpisy; podílí se na připomínkování předpisů; tvorbě auditorských směrnic a metodických pomůcek KA ČR řešících oblast veřejného sektoru; spolupodílí se na přípravě kvalitních vzdělávacích projektů pro auditory.

2.2.5.11. Výbor pro informační politiku

Zabývá se způsobem prezentace Komory vůči veřejnosti, připravuje tiskové zprávy              a jednotlivé mediální projekty, konzultuje obsah www stránek Komory.

2.2.5.12. Redakční rada časopisu Auditor

Má 8 členů a garantuje obsah každého čísla časopisu Auditor, který vychází                  10x ročně.

2.2.5.13. Výbor pro auditorské standardy

Řeší aktuální problematiku metodiky auditu; poskytuje výklad auditorských směrnic, resp. mezinárodních auditorských standardů pro potřeby auditorů; zpracovává aplikační doložky k mezinárodním auditorským standardům; podílí se na přípravě školení těchto standardů; účastní se připomínkových řízení k materiálům týkajícím se auditu (člen výboru pravidelně zastupuje Komoru na jednáních Pracovní skupiny FEE pro audit).

2.2.5.14. Redakční rada pro překlad ISA

Překlad mezinárodních auditorských standardů IFAC byl předpokladem jejich povinné aplikace, proto byla Radou KA ČR v roce 2003 jmenována Redakční rada pro překlad ISA, která s organizační pomocí Úřadu celý proces vytváření české verze ISA zajišťuje. Po vydání příručky v roce 2004 jsou redakční radou průběžně zajišťovány překlady novel mezinárodních standardů.

Redakční rada má 10 členů – jde o zástupce velkých a středních auditorských firem, akademické obce, auditorů OSVČ a asistentku.


2.2.6. ÚŘAD KA ČR

Úřad zajišťuje činnosti Komory, vytváří podmínky pro činnost volených orgánů                  a jmenovaných orgánů Komory v zájmu rozvoje auditorské profese, v zájmu členů Komory a v zájmu veřejnosti.

Členové Úřadu:

 ředitel
 sekretariát
 referát pro vnější vztahy
 referát pro auditorské zkoušky
 vedení seznamů auditorů a auditorských společností
 vedení seznamů asistentů auditora
 institut vzdělávání
 referát metodiky účetnictví a auditu
 referát dohledu nad auditorskou činností
 účtárna

Funkce úřadu:

 zabezpečuje administrativní a ekonomické činnosti Komory
 zabezpečuje přenos informací mezi volenými a jmenovanými orgány Komory            a Úřadem Komory
 organizačně zabezpečuje jednání orgánů Komory, výborů Komory, případně pracovních skupin
 zabezpečuje úkoly vyplývající z jednání Výkonného výboru Komory a Sněmu Komory
 spolupracuje s jednotlivými výbory Komory, případně pracovními skupinami, jsou-li zřízeny
 přijímá a eviduje žádosti o zápis do seznamu auditorů a žádosti o složení odborné zkoušky nebo o přezkoušení
 organizačně zabezpečuje odborné zkoušky a přezkušování
 vede a aktualizuje seznam auditorů, asistentů auditora a jiných osob
 zabezpečuje vztahy členů Komory s orgány Komory
 zabezpečuje vnější vztahy Komory včetně zahraničních
 dbá na dodržování schváleného rozpočtu Komory
 zabezpečuje platební styk Komory
 zabezpečuje publikaci odborných materiálů Komory
 zabezpečuje odborné vzdělávací akce Komory
 archivuje písemnosti Komory
 pečuje o knihovnu odborné literatury
 zabezpečuje vydávání časopisu Auditor
 Úřad řídí ředitel a odpovídá Výkonnému výboru Komory za jeho činnost.


2.3. ASISTENT AUDITORA


Asistentem auditora se rozumí fyzická osoba zapsaná do seznamu asistentů auditorů vedeném komorou, která splňuje podmínky stanovené zákonem č. 93/2009 Sb.              o auditorech.


Komora auditorů ČR zapíše na písemnou žádost do seznamu asistentů auditora toho, kdo doloží , že:

 je plně způsobilý k právním úkonům,
 je bezúhonný,
 získal vzdělání, které je potřebné pro přijetí na vysokou školu, nebo rovnocenné vzdělání ,
 je v pracovním poměru u auditora OSVČ nebo u auditorské společnosti              v pracovní pozici asistenta auditora nebo v obdobné pracovní pozici v jiném členském státě  a pod vedením a dohledem auditora vykonává práce spojené          s poskytováním auditorských služeb.

Cílem práce asistenta auditora

pod vedením a dohledem auditora je získat dostatečné teoretické a praktické znalosti potřebné ke složení auditorské zkoušky              a osvojit si zkušenosti potřebné k poskytování auditorských služeb. Auditor garantující odbornou praxi asistenta auditora i asistent jsou povinni se řídit Směrnicí                      pro odbornou praxi asistentů auditora, vydanou Komorou. Asistent auditora má právo účasti na sněmu Komory bez hlasovacího a volebního práva. Při výkonu práce je asistent auditora povinen postupovat v souladu s tímto zákonem, profesními předpisy a auditorskými směrnicemi.


Pro zapsání do seznamu asistentů je třeba na Úřad KA ČR doložit následující materiály:

 písemnou žádost žadatele o zápis do seznamu asistentů auditora vedeného  KA ČR, 
 kopii pracovní smlouvy dokládající pracovní poměr s uvedením pracovní pozice a pracovního úvazku u auditora OSVČ či auditorské společnosti,
 úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 u cizích státních příslušníků výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců doložený v originále nebo ověřené kopii vydaný mateřskou zemí a z ČR 
 vyplněný dotazník asistenta auditora,
 doklad o zaplacení příspěvku na činnost  2900 Kč při zápisu do 30.6. běžného roku, 1450 Kč při zápisu od 1.7. běžného roku.

Jsou-li splněny všechny podmínky, provede Komora do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti zápis do seznamu asistentů auditora a asistenta o zapsání vyrozumí.


2.4. SEZNAM AUDITORŮ


Statutárním auditorem je fyzická osoba, které bylo Komorou vydáno rozhodnutí              o oprávnění provádět auditorskou činnost a která je zapsána v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

K 1. březnu 2010 je v seznamu auditorů vedeným KA ČR zapsáno 1287 auditorů.


2.4.1. ZÁPIS DO SEZNAMU AUDITORŮ


Komora vydá na žádost auditorské oprávnění a zapíše do seznamu auditorů fyzickou osobu, která :

 získala vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu,
 je plně způsobilá k právním úkonům,
 je bezúhonná,
 absolvovala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi podle § 29 v pracovním poměru jako asistent auditora zapsaný v seznamu asistentů auditora vedeném KAČR nebo odbornou praxi v obdobné pracovní pozici v jiném členském státě, v rozsahu nejméně 35 hodin týdně nebo po dobu ekvivalentní době 3 let, pokud byla praxe v rámci týdne kratší 
 nevykonává činnost, na niž se vztahuje omezení uvedené v § 23,
 složila auditorskou zkoušku,
 nebyla v posledních 10 letech vyškrtnuta ze seznamu auditorů nebo jí nebylo odebráno osvědčení v souvislosti s uložením kárného opatření nebo jí byl v této lhůtě trvale zakázán výkon auditorské činnosti ,
 uhradila poplatky ,
 nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a  vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 má dobrou pověst,
 složila slib auditora.

Před vydáním auditorského oprávnění  skládá žadatel o zápis do seznamu auditorů slib : "Slibuji na svou čest a svědomí, že při provádění auditorské činnosti budu  dodržovat právní řád, vnitřní  předpisy Komory auditorů České republiky a auditorské standardy, ctít etiku auditorské profese a dodržovat povinnost mlčenlivosti." Slib se skládá do rukou prezidenta nebo viceprezidenta Komory.

Auditor musí být při provádění auditorské činnosti nezávislý na auditované osobě              a nesmí se podílet na jejím rozhodování. Při provádění auditorské činnosti je vázán právními předpisy a rovněž je povinen dodržovat mezinárodní auditorské standardy, etický kodex a vnitřní předpisy  Komory.


Pro zapsání do seznamu auditorů je třeba na Úřad KA ČR doložit následující dokumenty:

 písemnou osobní žádost žadatele o zápis do seznamu auditorů vedeného            KA ČR,
 úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, pokud již tuto podmínku nesplnil při podání žádosti o zápis do seznamu asistentů auditora,
 potvrzený Přehled fází řízené praxe asistenta auditora, resp. Přehled fází odborné praxe asistenta auditora ,
 vyplněný dotazník auditora,
 potvrzení o tom, že nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají              a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 čestné prohlášení, že má dobrou pověst,
 doklad o zaplacení příspěvku na činnost Komory ve výši 2900 Kč při zápisu          do 30.6. běžného roku, 1450 Kč při zápisu od 1.7. běžného roku. Příspěvek nehradí asistenti auditora, kteří mají tento poplatek zaplacen na příslušné období již jako asistenti auditora.2.5. AUDITORSKÁ SPOLEČNOST

Auditorskou společností je obchodní společnost, která je zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném KA ČR podle zákona č. 93/2009 Sb.,                      o auditorech. Jménem auditorské společnosti mohou auditorské služby poskytovat pouze statutární auditoři.

K 1. březnu 2010 je v seznamu auditorských společností vedeným KA ČR zaspáno 347 společností.


2.5.1. ZÁPIS DO SEZNAMU AUDITORSKÝCH SPOLEČNOSTÍ


Komora zapíše , na žádost do seznamu auditorských společností obchodní společnost, která splňuje následující podmínky:

 fyzické osoby, které budou provádět povinné audity jejím jménem, jsou statutárními auditory,
 prostou většinou hlasovacích práv v ní disponuje auditorská společnost nebo statutární auditoři,  kterým bylo vydáno auditorské oprávnění nebo jsou oprávněni k provádění povinného auditu v jiném členském státě,
 prostou většinu členů jejího statutárního orgánu tvoří statutární auditoři nebo auditorské společnosti, kterým bylo vydáno auditorské oprávnění nebo jsou oprávněni k provádění auditorské činnosti v jiném členském státě; má-li statutární orgán dotčené právnické osoby dva členy, musí stanovené podmínky splňovat alespoň jeden z nich,
 členové jejího statutárního orgánu jsou bezúhonní ,
 není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
 nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu,
 nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo    na  pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách            a není v prodlení se splácením splátek,
 má dobrou pověst.Pro zapsání do seznamu auditorských společností je třeba na Úřad KA ČR doložit následující materiály:

 písemnou žádost o zápis do seznamu auditorských společností vedeného                  KA ČR,
 vyplněný dotazník auditorské společnosti,
 aktuální výpis z obchodního rejstříku (Ve výpisu z obchodního rejstříku musí být v předmětu činnosti uvedeny jen ty činnosti, které jsou v souladu se zákonem            č. 93/2009 Sb., o auditorech. Tato podmínka platí i pro obchodní společnosti, které by byly společníky v nově zapsané auditorské společnosti.),
 aktuální výpis ze živnostenského rejstříku,
 aktuální společenskou nebo zakladatelskou smlouvu, ze které bude patrné,            že prostou většinou hlasovacích práv v ní disponují statutární auditoři,
 doklad, že společnost není na základě pravomocného rozhodnutí soudu                  v úpadku,
 v případě, že společnost není nově zapsaná v OR (nově založená společnost je společnost založena ve 3 měsících předcházejících podání žádosti), potvrzení          o bezdlužnosti této společnosti od příslušného územního finančního orgánu,        od zdravotní pojišťovny a od územní sociální správy,
 vyjádření územního finančního orgánu o bezdlužnosti všech společníků            a jednatelů, resp. osob v představenstvu i v dozorčí radě, včetně obchodních společností, které by byly společníky v nově zapsané auditorské společnosti. Pokud jde o osoby nebo obchodní společnosti ze zemí EU, musí tyto osoby nebo obchodní společnosti doložit tento doklad ze své členské země,
 vyjádření zdravotních pojišťoven o bezdlužnosti všech společníků a jednatelů, resp. osob v představenstvu i v dozorčí radě, včetně obchodních společností, které by byly společníky v nově zapsané auditorské společnosti. Pokud jde              o osoby nebo obchodní společnosti ze zemí EU, musí tyto osoby nebo obchodní společnosti doložit tento doklad ze své členské země,
 vyjádření územního orgánu sociální správy o bezdlužnosti všech společníků                a jednatelů, resp. osob v představenstvu i v dozorčí radě, včetně obchodních společností, které by byly společníky v nově zapsané auditorské společnosti. Pokud jde o osoby nebo obchodní společnosti ze zemí EU, musí tyto osoby nebo obchodní společnosti doložit tento doklad ze své členské země,
 čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů, resp. osob                  v představenstvu i v dozorčí radě,
 doklad o zaplacení členského poplatku (při zápisu od 1.1. běžného roku částku 15.000,- Kč, při zápisu od 1.7. běžného roku 7.500,- Kč)


Jsou-li splněny všechny podmínky, provede Komora zápis do 30 dnů od doručení písemné žádosti o zápis do seznamu auditorských společností a vydá auditorské oprávnění.3. CO JE AUDIT


Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice          a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Názor auditora má dostatečnou vypovídací schopnost pouze a jenom ve spojení s určitou úplnou účetní závěrkou, ke které se auditor vyjadřuje. Názor auditora vytržený ze souvislosti s konkrétní účetní závěrkou je zmatečný.


3.1. DALŠÍ DEFINICE


Povinným auditem se rozumí  ověření řádných a mimořádných účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek, pokud takové ověření vyžaduje jiný právní předpis; případně ověření mezitímní účetní závěrky, pokud takové ověření vyžaduje jiný právní předpis.Auditorskou činností se rozumí :

 provádění povinného auditu,
 přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor,
 ověřování účetních záznamů, pokud tak stanoví jiný právní předpis,
 ověřování jiných ekonomických informací provádění podle auditorských standardů.


Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví (Mezinárodní auditorský standard ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky).Auditor je při provádění  auditu povinen ověřit, zda :

 účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy,
 výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou či konsolidovanou účetní závěrkou.


Audit je ověřovací zakázkou, která znamená zakázku, v níž odborník vyjadřuje závěr s cílem zvýšit míru důvěry předpokládaných uživatelů jiných než odpovědná strana ohledně výsledku hodnocení či oceňování předmětu zakázky vůči daným kritériím (Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky).Auditorskými službami se rozumí: 

 ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek                          a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv

 ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů např.
 zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,
 zahajovací rozvahy při přeměnách společnosti,
 zprávy o hospodaření bank,
 hlášení o obezřetném podnikání bank pro ČNB,
 hospodaření soukromých škol podle metodického pokynu MŠMT.

 ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou
 prověrka účetní závěrky nebo účetních výkazů ,
 ověřování účetní závěrky zpracované podle jiných než tuzemských předpisů  ,
 ověřování splacení základního kapitálu,
 ověřování ekonomických skutečností podle zvláštních požadavků klienta,
 další zprávy auditora pro zvláštní účely.


 
4. ZÁKON O AUDITORECH


Činnost auditorů se řídí zákony a vyhláškami. V ČR činnost auditorů upravuje Zákon o auditorech, Zákon o účetnictví, Vyhlášky k účetnictví, České účetní standardy a další. Po vstupu ČR do Evropské Unie je nutné sledovat také směrnice a nařízení v rámci EU.


4.1. ZÁKLADNÍ ZÁKON (93/2009 SB.)

Zákon 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů (zákon o auditorech)
Účinnost od 14.4.2009, Částka 30

4.2. NEPŘÍMÉ NOVELY ZÁKONA Č. 93/2009 SB.

Zákon 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona      o základních registrech
Účinnost 1.7.2009, Částka 68, s. 3202

Zákon 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Účinnost od 1.1.2001 do 13.4.2009, Částka 74

4.3. PŘÍMÉ NOVELY ZÁKONA 254/2000 SB.

Zákon 209/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., účinnost od 1.8.2002, částka 82

Zákon 169/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.,
Účinnost 1.5.2004, částka 57

4.4. NEPŘÍMÉ NOVELY ZÁKONA Č. 254/2000 SB.

Zákon 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Část třetí – Změna zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Účinnost 1.9.2004, částka 91, s. 5882

Zákon 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání                  na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Část desátá – Změna zákona o auditorech, účinnost 8.3.2006, částka 24, s. 770

Zákon 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu                  nad finančním trhem, část dvacátá sedmá – Změna zákona o auditorech
Účinnost 1.4.2006, částka 24, s. 830

Zákon 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona          o provádění mezinárodních sankcí, část sedmnáctá – Změna zákona o auditorech
Účinnost 1.4.2006, částka 29, s. 945

Zákon 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony          v souvislosti s jeho přijetím, část šedesátá pátá – Změna zákona o auditorech
Účinnost 1.1.2008, částka 97, s. 4037

Zákon 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,          ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Část třetí – Změna zákona o auditorech
Účinnost 1.7.2008, částka 39, s. 1546

Zákon 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání                na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Část jedenáctá – Změna zákona o auditorech
Účinnost 1.7.2008, částka 74, s. 3512

Zákon 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, část dvacátásedmá – Změna zákona o auditorech
Účinnost 1.9.2008, částka 80, s. 3731


5. VYSVĚTLIVKY

5.1. AUDIT

Audit ověřuje, zda údaje v účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledky hospodaření. Audit rovněž ověřuje údaje v zahajovací rozvaze              a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku. Audit ověřuje, zda je účetnictví vedeno úplně, průkazným způsobem a správně. Auditorem ověřenou účetní závěrku a výroční zprávu musí mít vymezené obchodní společnosti (akciové společnosti vždy, ostatní obchodní společnosti a družstva, jen pokud to stanoví zvláštní zákon). Postavení a činnost auditorů vymezuje zákon            o auditorech. Ověřování auditor provádí samostatně a nezávisle a zpracovává zprávu se stanoveným obsahem . Audit mohou provádět fyzické a právnické osoby zapsané do seznamu auditorů, který vede KA ČR. Audit lze definovat také jako systematické zkoumání určitých procesů nezávislým auditorem.

V ekonomické oblasti jde především o audit (ověřování) účetní závěrky a výročních zpráv (statutární audit), audit interní, ekologický, jakosti, audit informačních systémů prověřující jejich správné fungování, právní audit zabývající se dodržováním právních předpisů, forenzní audit zaměřený na odhalování finančních podvodů.

Audit se dělí do tří fází – plánování a příprava provedení auditu, zpracování                a vyhodnocení výsledků. 

Audit je zakončen vydáním zprávy auditora s výrokem, kterým je vyjádřen názor            na účetní závěrku. Může mít čtyři podoby: výrok bez výhrad (účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti), výrok s výhradou (významné nesprávnosti, které auditor konkretizuje), záporný výrok (účetní závěrka nepodává věrný obraz              o finanční a majetkové situaci) a odmítnutí výroku (auditor nebyl schopen                pro závažná omezení  ze strany účetní jednotky vyslovit  kvalifikovaný názor                  na účetní závěrku).

5.2. AUDITING

Auditing je vědní disciplína pojednávající o auditu. Termín z latinského slova audire (poslouchat) pravděpodobně pochází ze starého Říma, kdy kvestoři kontrovali hospodaření v provinciích a informovali o zjištěných skutečnostech římské vládce před shromážděním posluchačů. Základní principy provádění auditu definují mezinárodní auditorské standardy, které si jednotlivé země přizpůsobují svým národním podmínkám. Jejich součástí jsou i etické principy.


5.3. AUDITOR

Auditorem je nezávislá osoba provádějící audit. Oprávnění poskytovat auditorské služby má pouze auditor (auditorská společnost), který je zapsán v seznamu vedeném KA ČR. Auditor odhaduje auditorské riziko, tj. možnost vyjádření nesprávného názoru na ověřované skutečnosti. To by mohlo mít pro něho nepříjemné následky, pokud by se uživatelé na ověřené informace spolehli                      a v důsledku toho utrpěli ztrátu, jejíž náhradu by mohli po auditorovi požadovat.

5.4. INTERNÍ AUDIT

Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená              na zdokonalování procesů v organizaci. Přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů                a správy a řízení organizace. Interní audit může být v podniku podřízen vrcholovému managementu, představenstvu nebo dozorčí radě, ta si může zřídit výbor pro audit. Základním požadavkem je nezávislost – interní auditoři mají být nezávislý                      na činnostech, které auditují. Nezávislost umožňuje činit nestranné a nezaujaté úsudky. Interní audit se od externího liší tím, že ho vykonávají zaměstnanci organizace.
SEZNAM ZKRATEKBCP
ČBA
ČNB
ČR
DIČ
EFRAG
FEE
IAS
IČO
IFAC
IFRS
ISA
KA ČR
KCP
MŠMT
OSVČ
Projekt BASEL II

US GAAP

Burza cenných papírů
Česká bankovní asociace
Česká národní banka
Česká republika
Daňové identifikační číslo
Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví
Federace evropských účetních
Mezinárodní účetní standardy
Identifikační číslo organizace
Mezinárodní federace účetních
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Mezinárodní normalizační federace
Komora auditorů České republiky
Komise pro cenné papíry
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Osoba samostatně výdělečně činná
Implementace nového konceptu kapitálové přiměřenosti      v ČR (Společný projekt ČBA, ČNB, KA ČR)
Americké Obecně uznávané účetní zásady, resp. Všeobecně uznávané účetní principy
ZDROJE[1] Komora auditorů České republiky [online] [cit. 2010-03-01]. Dostupné z WWW: <http://www.auditing.cz>.

[2] Komora auditorů České republiky [online] [cit. 2010-03-01]. Dostupné z WWW:  <http://www.kacr.cz>.

[3] Hindls, R., Holman, R., Hronová, S. a kol. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 519 s. ISBN: 80-7179-819-3.
Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57