ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORAÚvod do České advokátní komory

Česká advokátní komora (ČAK) je „největší právnickou profesní organizací v České republice. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty“.DĚJINY ADVOKACIE OD ROKU 1918

Právní úprava advokacie na území českých zemí vycházela v období prvé Československé republiky, a to především z advokátního řádu z roku 1868. Tento řád legalizoval nezávislou soukromou advokacii. Pro přístup museli uchazeči splnit několik podmínek,
a to doktorát, praxi a advokátní zkoušky.

V letech 1918 - 1938 počty advokátů zřetelně vzrostly. Od roku 1922 byla umožněna práce v advokacii i ženám. První advokátkou se stala Matylda Mocová – Wichová. Zákon z roku 1922 umožňoval souběžný výkon advokacie dokonce i ministrům. Mnoho advokátů působilo v politice na pozicích senátorů, poslanců a ministrů. Prezidentem Advokátní komory v Čechách byl v letech 1920-1934 Alois Stompfe. Po něm se stal presidentem Antonín Klouda.

Za Protektorátu Čechy a Morava došlo poprvé k oslabení advokacie. Zákaz vykonávat advokacii měli židovští advokáti. Někteří advokáti působili v zahraničí, jiní zase v odboji
a někteří byli za svoji činnost dokonce i popraveni, například Ladislav Rašín a Josef Bondy. Po osvobození se pozice advokacie začala opět upevňovat.

Podruhé byla advokacie oslabena po roce 1948. Součástí advokátních poraden byli pouze advokáti, kteří nebyli považováni za nebezpečné. Advokátní kanceláře byly rušeny
a soukromá advokacie byla až do roku 1990 zrušena. Advokacie v letech 1948 - 1989 oproti roku 1947 klesla až na desetinu. Profese byla tehdejším režimem spíše trpěna
a vyskytovala se ve vzdálenějším předměstí.

V roce 1990 došlo opět k obnovení nezávislé advokacie a současně vznikla profese komerčních právníků. Zákon č. 85/1996 Sb. Představoval sjednocení profesí a povolení praxe zahraničním advokátům. [7]
ORGÁNY ČAK

Mezi orgány advokátní komory patří:
- sněm,
- představenstvo,
- předseda české advokátní komory,
- kontrolní rada,
- kárná komise,
- zkušební komise.


SNĚM

Sněm je nejvyšším orgánem ČAK a mají právo se ho účastnit všichni advokáti. Sněm volí především členy a náhradníky představenstva, kontrolní rady a kárné komise, schvaluje organizační řád Komory, výši plateb advokátů týkající se činnosti komory, zprávy
o činnosti orgánů ČAK atd. Dále může rušit či jinak měnit rozhodnutí představenstva. Sněm má také na starosti zřízení sociálních a jiných fondů a určuje pravidla při jejich tvorbě a čerpání. Každé čtyři roky je svoláván Sněm představenstvem Komory. [17]


PŘEDSTAVENSTVO

Představenstvo je výkonným orgánem České advokátní komory. Sněm volí na čtyřleté funkční období 11 členů a 5 náhradníků představenstva. Představenstvo především zabezpečuje řádnou činnost ČAK, spravuje její majetek, hospodaří s prostředky sociálního fondu, přijímá stavovské předpisy, sděluje svůj postoj ke zkušebním řádům pro advokátní
a uznávací zkoušky, vyjadřuje se ke kárnému řádu, zabezpečuje dokumentační
publikační studijní činnost. Dle vymezených případů v zákoně rozhoduje o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, pozastavení výkonu advokacie a výkonu právní praxe advokátního koncipienta. Jeho zasedání je svoláváno předsedou ČAK většinou jednou za měsíc.

Představenstvo volí předsedu tajnou volbou ze svých členů a také dva až čtyři místopředsedy na dané funkční období. Toto období nesmí být delší než dva roky. Představenstvo může předsedu či jakéhokoli místopředsedu kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhoduje představenstvo veřejným hlasováním.

Představenstvo se schází každé druhé pondělí a úterý v měsíci. Termín a místo dalšího jednání představenstva se stanovuje na předchozím zasedání představenstva. [17]

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA
JUDr. Martin Vychopeň


MÍSTOPŘEDSEDOVÉ           
JUDr. Jan Brož
JUDr. Petr Poledník
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Aleš Pejchal
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. František Smejkal
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Michal Žižlavský

NÁHRADNÍCI
JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Michal Račok
JUDr. Petr Mrázek
JUDr. Karel Fiala
JUDr. Jiří Všetečka [23]PŘEDSEDA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Předseda ČAK koná jménem Komory, a to ve všech jejich věcech. Zajišťuje především řádnou činnost ČAK, provádí záznamy v seznamu advokátů a advokátních koncipientů.
Na základě zákona určuje zástupce nebo nástupce advokáta, rozhoduje o přidělení advokáta, o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, o pozastavení výkonu advokacie a právní praxe advokátního koncipienta. Předseda je volen členy představenstva. [17]


PŘEDSEDA ČAK - JUDR. MARTIN VYCHOPEŇ

JUDr. Martin Vychopeň vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989. Po ukončení vojenské služby pracoval jako advokátní koncipient v Benešově.
Do seznamu advokátů ČAK byl zapsán 1. ledna. 1994 a od této doby vystupuje jako advokát a partner Advokátní kanceláře Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek
a partneři. Externě vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. [19]


KONTROLNÍ RADA

Kontrolní rada je kontrolním orgánem ČAK. Má na starosti dohled na dodržování zákona
o advokacii a stavovských předpisů advokáty a jinými orgány Komory. Dále má umožněn přístup ke všem písemnostem a také k jiným dokumentům advokátů a Komory. V určitých případech stanovených zákonem může pozastavit rozhodnutí představenstva a požádat
o svolání Sněmu. Její členové jsou voleni Sněmem a má 44 členů a 5 náhradníků. Předseda je volen kontrolní radou z jejích členů. V případě kárného řízení proti advokátovi účinkuje předseda kontrolní rady jako kárný žalobce.

Dále rozhoduje o podaných stížnostech na advokáty, kteří jsou zapsáni v Seznamu advokátů ČAK. Schází se 10x ročně na pravidelných zasedáních a 2x za rok na výjezdních zasedáních. [17]SLOŽENÍ KONTROLNÍ RADY

Předseda
- JUDr. Jan Mikš


Místopředsedové
- JUDr. František Hrudka

- JUDr. Jan Matějka

- JUDr. Petr Poledne, Ph.D.
   
- JUDr. Jaroslav Vovsík [22]
ČINNOSTI KONTROLNÍ RADY

Počet stížností, které řešilo kontrolní oddělení ČAK, je uveden v Tab. 1.

Tab. 1 Počet stížností řešených kontrolním oddělením
Stížnosti/Rok 2005 2006 2007
Počet stížností celkem 1567 1499 1627
- z toho nových běžných 1187 1133 1189
- z toho nových různých 61 112 94
- z toho opakovaných 319 254 344
Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=210

Počet stížností, které řešila kontrolní rada, je uveden v Tab. 2.

Tab. 2 Počet stížností řešených kontrolní radou
Stížnosti/Rok 2005 2006 2007
Počet řešených stížností celkem 900 809 1133
- z toho podaných kárných žalob 139 132 163
- z toho provedeno upozornění 65 95 88
- jako neodůvodněné vyhodnoceno 696 582 882
Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=210
V roce 2003 kontrolní rada posuzovala 619 stížností.

Tab. 3 Vyřízení stížností kontrolní radou za rok 2003
127 podaných kárných žalob tj. 20,5%
92 upozornění na nesprávný postup tj. 14,9%
400 nedůvodných tj. 64,6%
Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=210


KÁRNÉ ŽALOBY BYLY PODÁNY Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ:
- 121 porušení etiky
-    3 palmární
-    1 odbornost a neprofesionalita
-    1 sídelní
-    1 nekomunikace


KONTROLNÍ RADA ŘEŠILA:
- 178 stížností opakovaných 1x
-  20 stížností opakovaných 2x
-    6 stížností opakovaných 3x
1 stížnost opakovanou 4x [2]


KÁRNÁ KOMISE

Kárná komise má na starosti rozhodování v tříčlenných senátech o závažném nebo opětovném zaviněném porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem nebo stavovským předpisem. O kárném provinění advokáta je rozhodováno pouze prostřednictvím žaloby, která byla podána kárným žalobcem. Členové jsou voleni Sněmem a má 83 členů. Předseda kárné komise je volen tajnou volbou jejími členy.

Kárná komise nemůže ze zákona rozhodovat o právech a povinnostech, které souvisejí s pravomocemi soudu. Ten může rozhodnout na základě včas podané žaloby, např.
o náhradu škody, o vydání věci apod. [17]


SLOŽENÍ KÁRNÉ KOMISE

PŘEDSEDA
- JUDr. Petr Čáp

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ 
- JUDr. Šárka Bendová
- JUDr. Ivo Pavlů
- JUDr. Vilém Urbiš [21]
ZKUŠEBNÍ KOMISE

Zkušební komise akceptuje (v souladu s advokátním zkušebním řádem) seznam předpisů, protože tato znalost je následně vyžadována u advokátních zkoušek. Dále zobecňuje poznatky z advokátních a uznávacích zkoušek, schvaluje zprávu o své činnost, kterou následně předkládá Sněmu. Volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy, a to
na tříleté funkční období. [17]


SLOŽENÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE

PŘEDSEDA
- JUDr. Skalník Milan


MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
- JUDr. Snášelová Lygie
- JUDr. Glatzová Vladimíra [24]BUDOVY, ODBORY  A  KOMORY ČAKHLAVNÍ BUDOVA ČAK

Hlavní budova ČAK se nachází v Kankově paláci v Praze 1. Sídlí zde:
- kancelář předsedy ČAK,
- odbor sekretariátu (kancelář tajemníka a kancelář výkonného ředitele),
- odbor vnějších vztahů,
- odbor mezinárodních vztahů,
- odbor vnitřní a vnější legislativy,
- hospodářský a organizační odbor.


Obr. 1 Hlavní budova ČAK
Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=336

ODBOR SEKRETARIÁTU

Odbor má na starosti:

- sekretářské služby určené předsedovi, místopředsedům, členům a náhradníkům představenstva Komory, tajemníkovi, výkonnému řediteli a odvolacím kárným senátům,
- informační a přijímací služby pro strany,
- archivní a dokumentační službu agendy určenou představenstvu, předsedovi, 
místopředsedům, tajemníkovi a výkonnému řediteli,
- externí servisní služby pro Komoru,
- přehled odpovědnostních škod,
- organizaci poskytovaných bezplatných právních porad v hlavním městě Praze,
- spolkové akce Komory na území České republiky,
- využití prostor Komory pro schůze, jiné akce Komory a také pro jednotlivé advokáty,
- služební dopravu funkcionářů a zaměstnanců Komory na území ČR,
- telefonické spojení prostřednictvím ústředny Komory v hlavní budově,
- přístup do hlavní budovy Komory v pracovní době,
- vedení knihy návštěv, docházky a odchodů zaměstnanců Komory z jejich pracoviště,
- organizaci pořadí žadatelů o bezplatné právní porady,
- evidenci záznamů o příjmu a odesílání pošty atd. [12]ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Tento odbor zajišťuje:

1) na úseku komunikace s advokáty:
informovanost advokátního stavu o základních cílech a prioritách
představenstva a ostatních orgánů Komory a o aktuálních otázkách, které se dotýkají zájmu advokacie a o podílu Komory na jejich výsledku.

2) na úseku styků vně advokacie:
poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím,
kontakt s ostatními profesními komorami, s právnickými i neprávnickými organizacemi, které jsou zaměřeny na obranu lidských práv, na propagaci právního řádu a sdružujícími advokáty a právníky.

3) na úseku vztahů k veřejným sdělovacím prostředkům:
monitoring periodického i neperiodického tisku,
pomoc při zpracování dlouhodobé koncepce propagace činnosti Komory
a advokátů,
pořádání setkání funkcionářů Komory se zástupci sdělovacích prostředků, pořádání tiskových konferencí, seminářů a jiných akcí pro novináře s tématy, která se týkají advokacie,
podání informací o činnosti Komory a advokacie

4) na úseku vydávání časopisu Bulletin advokacie:
vydávání Bulletinu advokacie a stanovuje jeho obsahové náplně a redigování,
organizačně a administrativně činnost redakční rady a šéfredaktora,
vztahy s nakladatelem,
inzerci pro Bulletin advokacie.

5) na úseku prezentace Komory na internetu:
grafickou a obsahovou podobu webových stránek Komory,
harmonizaci údajů zveřejňovaných na webových stránkách Komory,
organizačně a administrativně aktivitu internetové rady.

6) na úseku knihovny Komory:
fungování odborné knihovny a čítárny,
doplňování a vyřazování titulů,
odbornou komunikaci s advokáty o knihovním a dokumentačním fondu. [13]
ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Tento odbor zajišťuje:
- zahraniční písemný styk,
- pořádání vzdělávacích, výchovných a společenských akcí s cizím prvkem,
- zahraniční pobyty delegací a delegátů Komory, exkurze cizích advokátů
- do Komory, semináře pro české advokáty,
- organizování zahraničních cest pořádaných Komorou,
- kontakt se zahraničními advokáty,
- zpracování, třídění a archivování materiálů v cizích jazycích a zajišťování jejich překladů pro potřeby Komory,
- v kooperaci s odborem výchovy a vzdělávání vzdělávací a výchovné akce
pro advokáty a advokátní koncipienty,
- účast Komory na legislativních procesech nadnárodní povahy ohledně advokacie atd. [11]
ODBOR VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LEGISLATIVY

Odbor zajišťuje:

NA ÚSEKU VNĚJŠÍ LEGISLATIVY:
- kontakt s legislativními orgány,
- připomínkové aktivity k návrhům právních předpisů,
- přípravu a realizaci legislativní iniciativy,
- písemný kontakt, osobní jednání a konzultace s advokáty a advokátními koncipienty týkající se oblasti vnější legislativy.

NA ÚSEKU VNITŘNÍ LEGISLATIVY:
- přípravu stavovských předpisů a zpracování připomínek k jejich návrhům,
- přípravu jiných samosprávných aktů,
- podklady pro výklad etických pravidel.

NA ÚSEKU STUDIJNÍCH A LEGISLATIVNÍCH PORADNÍCH ORGÁNŮ KOMORY
- organizačně a administrativně aktivitu studijního a legislativního kolegia,
- shromažďování podkladů pro stanoviska studijního a legislativního kolegia atd.

NA ÚSEKU VĚSTNÍKU KOMORY
Na základě příslušných stavovských předpisů a pokynů představenstva má na starosti vydávání Věstníku Komory a současně i stanovení jeho obsahové náplně. [14]
ODBOR HOSPODÁŘSKÝ A ORGANIZAČNÍ

Odbor zajišťuje:

1) na úseku finančního a provozního účetnictví
vykonávání účetních a finančních operací ČAK,
správa účetní evidence ČAK,
sledování plateb advokátů Komory (příspěvky, odvody, poplatky),
zajišťování úhrad pojistného advokátů,
vedení sociálního fondu ČAK,
zajišťování daňových záležitostí ČAK,
pravidelné zpracování čtvrtletních bilancí,
zpracovávání podkladů pro sestavení rozpočtu ČAK,
archivaci účetních dokladů,
kontakt s bankou atd.

2) na úseku mzdového účetnictví
mzdové účetnictví a výplatu mezd,
přehled dovolených,
likvidaci zahraničních i tuzemských cestovních nákladů,
proplácení funkčních požitků a smluvních odměn,
proplácení autorských honorářů atd.

3) na úseku správy majetku
majetkové účetnictví,
inventarizaci majetku,
odepisování majetku,
údržbu nemovitého i movitého majetku,
kontakt s dodavateli,
nákup hmotného, nehmotného majetku a spotřebního materiálu, zásobování
      pracovišť spotřebním materiálem,
fakturaci a přefakturaci nájemného a nákladů za služby atd.

4) na úseku sociálního fondu Komory
evidenci odvodů advokátů do sociálního fondu,
evidenci používání a čerpání sociálního fondu,
vypracování podkladů pro rozpočet sociálního fondu,
příprava podkladů pro čerpání ze sociálního fondu.

5) na úseku vymáhání pohledávek
Na základě údajů finanční účtárny přípravu podkladů pro vymáhání pohledávek a jejich předávání subjektům pověřeným vymáháním podle rozhodnutí představenstva.

6) na úseku povinného pojištění advokátů a pojištění majetku Komory včetně
    souvisejících řízení
podklady pro uzavírání rámcové pojistné smlouvy,
přehled advokátů pojištěných na základě rámcové pojistné smlouvy,
přehled advokátů pojištěných samostatnými pojistnými smlouvami,
sledování plateb advokátů na úhradu pojistného,
pojištění majetku ČAK atd.

7) na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožární
      ochrany
Zajišťuje plnění úkolů na základě právních předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a o protipožární ochraně. [8]ŠKOLÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ČAK

Školící a vzdělávací centrum ČAK se nachází v paláci Dunaj v Praze 1. Nalézá se zde:

- odbor výchovy a vzdělávání,
- odbor matriky (výdej Knih o ověřování o pravosti podpisu),
- oddělení kontrolní,
- oddělení pro věci kárné.

Obr. 2 Školící a vzdělávací centrum ČAK
Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=337ODBOR VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Odbor zajišťuje:

1) na úseku vzdělávání advokátních koncipientů
administrativní a organizační zajištění aktivit zkušební komise,
zajištění podkladů pro jmenování zkušební komise a její doplnění o nové členy,
organizaci advokátních a uznávacích zkoušek a administrativní práce, které jsou potřebné pro jejich průběh,
organizaci a obsahovou náplň vzdělávání advokátních koncipientů,
organizaci výchovných a vzdělávacích akcí, které jsou pořádány ve spolupráci
s mezinárodními vzdělávacími institucemi.


2) na úseku vzdělávání advokátů
organizaci vzdělávání advokátů,
organizaci vzdělávacích a výchovných akcí ve spolupráci se zahraničními advokátními komorami,
vydávání odborných pomůcek pro členy advokátní komory.


3) na úseku styků s regiony
pomoc při organizaci oblastních vzdělávacích akcí,
organizace bezplatné právní pomoci v regionech,
organizaci setkávání regionálních představitelů, vzájemnou informovanost
a spolupráci s představenstvem. [15]


ODBOR MATRIKY

Odbor má na starosti:

- správu osobních spisů advokátů a advokátních koncipientů,
- provádění záznamů do seznamu advokátů včetně zajišťování slibů,
- správu seznamů, a to seznamů advokátů, evropských advokátů, advokátních
- koncipientů, sdružení a společností atd.,
- přípravu materiálů pro zastupování Komory v soudních sporech,
- vydávání různých advokátních a koncipientských průkazů,
- vystavení duplikátů osvědčení a potvrzení a výběr poplatků s nimi souvisejících,
- rozhodování o úlevách z plateb advokátů ve prospěch Komory,
- agendu související s institutem prohlášení o pravosti podpisů,
- správu archivu ČAK (osobní spisy, kárné spisy, spisy o advokátních zkouškách) atd. [9]MATRIKA V ČÍSLECH

Počet zapsaných advokátů v seznamu ČAK ke dni 31. 1 2010 je uveden v Tab. 4.

TAB. 4 POČET ZAPSANÝCH ADVOKÁTŮ V SEZNAMU ČAK K 31. 1. 2010

Aktivní: 8863
Pozastavení: 955
Vyškrtnutí: 1976
Zaměstnaní: 149

Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=158Počet zapsaných koncipientů v seznamu ČAK ke dni 31.1. 2010 je uveden v Tab. 5.
TAB. 5 POČET ZAPSANÝCH KONCIPIENTŮ V SEZNAMU ČAK K 31. 1. 2010

Aktivní: 2931
Pozastavení: 11
Vyškrtnutí: 7145
Zaměstnaní: 56

Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=158Počet sdružení a společností zapsaných v seznamu ČAK ke dni 31. 1. 2010 je uveden
v Tab. 6. [10]
TAB. 6 POČET SDRUŽENÍ A SPOLEČNOSTÍ ZAPSANÝCH V SEZNAMU ČAK K 31. 1. 2010

Sdružení: 373
s.r.o.: 77
v.o.s.: 74
zahraniční společnosti: 5

Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=158


KONTROLNÍ ODDĚLENÍ

Oddělení zajišťuje:

1) v úseku sekretariátu
evidenci, třídění a rozdělování veškeré příchozí korespondence určené
pro kontrolní radu a pro kontrolní oddělení, eviduje veškerou korespondenci určenou k odeslání z kontrolní rady a kontrolního oddělení,
spolupráci a vzájemnou informovanost mezi kontrolním oddělením a oddělením pro věci kárné,
organizačně a administrativně jednání kontrolní rady a sekretářské služby
pro předsedu a členy kontrolní rady atd.

2) na úseku základního přezkumu
příjem a přehled stížností na advokáty, koncipienty či jiné zaměstnance Komory, jejich vyřizování a podávání informací stěžovatelům o svém postupu a výsledcích,
shromažďování podkladů důležitých pro posouzení důvodnosti stížnosti odložení nedůvodných stížností a jejich vyřízení se stěžovatelem,
prezentování důvodných stížností kontrolní radě s návrhem na podání kárné žaloby nebo k přijetí jiného opatření.

3) na úseku kárných žalob
zpracování oprávněných stížností s návrhy kárných žalob a jejich následné předání kontrolní radě,
sledování nekalé soutěže mezi advokáty i jinými poskytovateli právních služeb, navržení patřičných opatření k odstranění zjištěných nedostatků kontrolní radě,
plnění dalších úkolů na základě pokynů předsedy kontrolní rady a vedoucího oddělení. [6]
ODDĚLENÍ PRO VĚCI KÁRNÉ

Oddělení zajišťuje:

1) na úseku předběžného projednání kárných žalob
evidenci, třídění a rozdělování veškeré příchozí korespondence určené pro kárnou komisi a kárné oddělení, dále eviduje veškerou korespondenci určenou k odeslání
z kárné komise a kárného oddělení,
spolupráci a vzájemnou informovanost mezi kontrolním oddělením a oddělením pro věci kárné,
přehled evidence kárných žalob a sledování jejich vyřízení,
provádění kontroly došlých kárných žalob,
předložení návrhů na sestavování kárných senátů pro předsedu kárné komise,
sekretářské práce určené předsedovi kárné komise, vedoucímu oddělení a členům kárné komise atd.

2) na úseku rozhodovací činnosti
správa jmenného rejstříku kárně obviněných advokátů včetně způsobu vyřízení,
informování účastníků kárných řízení ve spolupráci s předsedy kárných senátů,
administrativní práce pro kárné senáty (zápisy o průběhu kárných řízení, vyhotovení rozhodnutí a jeho doručení),
kontrolu písemných vyhotovení rozhodnutí kárných senátů před doručováním,
informaci pro stěžovatele o výsledku kárného řízení,
evidenci a archivaci kárných rozhodnutí,
předání výsledků kárných řízení představenstvu Komory, útvaru matriky atd. [16]
POBOČKA BRNO ZAJIŠŤUJE:

- běžnou provozní, technickou, personální a ekonomickou agendu pobočky,
- správu recepce, podatelny a sekretariátu pobočky ,
- stanovení advokátů k poskytnutí právních služeb,
- publikování knih o prohlášeních o pravosti podpisů advokátům,
- administrativní činnost kárných senátů včetně odvolacího kárného senátu,
- vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů, zkoušky advokátních koncipientů,
- bezplatnou právní poradnu pro sociálně slabší občany, která je prováděna
            brněnskými advokáty,
- provoz informačního a vzdělávacího centra včetně místní Knihovny [18]REGIONÁLNÍ STŘEDISKA

Představenstvo může zřídit regionální středisko Komory, ale je třeba si uvědomit, že toto středisko není právnickou osobou. Představenstvo vymezí oblast, na kterou se vztahuje působnost regionálního střediska, stanoví detailně jeho aktivity, které bude následně zajišťovat a také způsob jeho financování.

V jeho čele stojí regionální představitel Komory. Ten je ze své vykonávané činnosti odpovědný představenstvu. To jmenuje jeho zástupce a zřizuje pro regionálního představitele stálý regionální úřad Komory.

Regionální střediska nezabezpečují bezplatné advokátní či poradenské služby určené
pro veřejnost.

REGIONÁLNÍ STŘEDISKO
a) se podílí (ve spolupráci s kanceláří) na výchově advokátních koncipientů
    a dalším vzdělávání advokátů,
b) zprostředkovává předání informací mezi advokáty a advokátními koncipienty
    v regionu a představenstvem,
c) ve spolupráci s předsedou zastupuje ČAK ve vztahu k soudním orgánům,
    státnímu zastupitelství a jiným orgánům působícím v regionu při řešení otázek,
které souvisejí s výkonem advokacie a postavením advokátů,
d) se podílí na právní pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí
    právních služeb advokátem atd.

Regionální střediska se nacházejí v severních, jižních, středních, východních, západních Čechách, Praze, na jižní, severní a střední Moravě. [20]ZAJÍMAVOSTI O ČAK


Počet advokátů v letech 1990 - 2005Obr. 4 Počet advokátů v letech 1990 - 2005
Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=740

Vyškrtnutí
= advokáti, kteří byli vyškrtnuti ze seznamu ČAK na vlastní žádost,
    úmrtí či kárného opatření.   

Pozastavení
= advokáti s pozastaveným výkonem advokacie z důvodu vzniku
                            pracovního poměru, jiné překážky trvající déle než 4 měsíce či kárného
                            opatření.

Aktivní
=  advokáti, kteří byli zapsáni v seznamu ČAK, kterým v dnešní době není
      pozastaven výkon advokacie. [25]


Podíl advokátů v letech 1990 – 2005 dle pohlaví


Obr. 5 Podíl advokátů v letech 1990 – 2005 dle pohlaví
Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=740

Počet žen i mužů se v advokacii každým rokem zvyšuje a roste současně podíl žen pracujících v tomto oboru.


Podíl českých a zahraničních advokátů v letech 1990 - 2005
Tab. 7 Podíl českých a zahraničních advokátů v letech 1990 - 2005


Zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=740


Čeští           
=  advokáti zapsaní v seznamu advokátů ČAK, kteří mají oprávnění
poskytovat právní služby systematicky a v neomezeném rozsahu.

Zahraniční
= advokáti zapsaní v příslušné domovské advokátní komoře a po zapsaní
                        do seznamu advokátů ČAK, kteří vykonávají advokacii v různém rozsahu
                        i na území České republiky: 

zahraniční - advokáti zapsaní v seznamu zahraničních advokátů ČAK, kteří mají oprávnění poskytovat právní služby pouze v oblasti mezinárodního práva
a práva své domovské země,

hostující evropští - advokáti oprávnění poskytovat právní služby na území České republiky přechodně nebo příležitostně,

usazení evropští - advokáti zapsaní v seznamu evropských advokátů ČAK, kteří mají oprávnění poskytovat právní služby na území ČR systematicky. [25]

Podíl zahraničních advokátů se každým rokem zvyšuje.
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

V zákoně o advokacii je uvedeno, že „koncipientem se může stát (= je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Komorou) ten, kdo má plnou způsobilost k právním úkonům, získal VŠ vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na VŠ v ČR nebo získal vzdělání v oblasti práva na VŠ v zahraničí, kdo je bezúhonný, kdo je k advokátovi nebo ke společnosti v pracovním poměru a splní některé další náležitosti ze zákona vyplývající.“ 

Na základě písemné koncipientovy žádosti je Komorou zapsán do seznamu advokátních koncipientů. Vykonává u advokáta nebo u společnosti právní praxi proto, aby získal pod dohledem advokáta znalosti a zkušenosti potřebné k výkonu advokacie.

koncipientovu teoretickou přípravu a výchovu se během tříleté lhůty stará ČAK, odbor výchovy a vzdělávání.

Koncipient se stane advokátem po zapsání do seznamu advokátů vedeného Komorou. Zápis je proveden po tříleté právní praxi koncipienta, který musí následně složit advokátní zkoušku a slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“  [26]
ZDROJE

[1]  Česká advokátní komora [online], 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW
< http://www.cak.cz/pages/index_nosound.html>

[2]  Činnosti kontrolní rady  [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=210>

[3]  Jazyková vybavenost advokátů [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=740>

[4]  Kde nás najdete [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=327>

[5]  Kleinův palác [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=737>

[6]  Kontrolní oddělení [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=166>

[7]  Nástin dějin české advokacie [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=740>

[8]  Odbor hospodářský a organizační [online]. Česká advokátní komora,  2010
[cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=156>

[9]  Odbor matriky [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=154>

[10] Odbor matriky – aktuální informace [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=158>

[11] Odbor mezinárodních vztahů [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=162>

[12] Odbor sekretariátu ČAK [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=302>

[13] Odbor vnějších vztahů [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=164>

[14] Odbor vnitřní a vnější legislativy [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=165>

[15] Odbor výchovy a vzdělávání [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=163>

[16] Oddělení pro věci kárné [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=163>

[17] Orgány komory [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=204>

[18] Pobočka Brno [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1679>

[19] Předseda ČAK [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=196>

[20] Regionální střediska  [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=202>

[21] Složení kárné komise  [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=211>
[22] Složení kontrolní rady [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=207>

[23] Složení představenstva [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=195>

[24] Složení zkušební komise  [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=201>

[25] Statistické údaje o počtu advokátů [online]. Česká advokátní komora, 2010
[cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=740>

[26] Výchova koncipientů a vzdělání advokátů [online]. Česká advokátní komora, 2010 [cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=740>


Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57