AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Agrární komora České republiky je sdružení podnikatelů (právnických a fyzických osob) ustavená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb.

Posláním komory je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů.

Společenstva agrární komory:

AGRÁRNÍ KOMORA ČR SE DÁLE ČLENÍ NA TATO SPOLEČENSTVA:
Zemědělská společenstva
Lesnická společenstva
Společenstva živočišná výroba
Společenstva rostlinná výroba
Potravinářská společenstva
Ostatní společenstva ( sdružení kafilerií)
Českomoravské sdružení organizací ZNN

Působnost a úkoly komory

Komora zabezpečuje vztah ke členům prostřednictvím okresních (regionálních) agrárních komor (dále jen „okresní komora“) a začleněných zemědělských, potravinářských a lesnických společenstev (dále jen „společenstvo“).

V RÁMCI SVÉ PŮSOBNOSTI ZEJMÉNA:

a) poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
b)vydává vyjádření podle zvláštních předpisů  a odborná stanoviska,
c) organizuje  vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
e) dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu  s obecně závaznými právními předpisy,
f) navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá  s nimi dohody,
g) vystavuje osvědčení o skutečnostech, důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě
h) zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod,
zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy a může spolu s Hospodářskou komorou ČR, nebo samostatně, zřídit rozhodčí soud,
vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,
podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
na základě seznamů členů vedených okresními komorami a společenstvy vede a vydává souhrnný Agroregistr členů.
Členství v komoře

Členy komory mohou být podnikatelé (právnické a fyzické osoby dle § 2, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), provozující podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a souvisejících oborech v okrese, které představenstvo okresní komory nebo představenstvo společenstva na základě písemné přihlášky přijme za členy.
Členství v komoře je dobrovolné. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů okresní komory nebo společenstva.

ČLENSTVÍ V KOMOŘE ZANIKÁ DNEM VÝMAZU ZE SEZNAMU ČLENŮ NA ZÁKLADĚ:

- zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
- úmrtím člena,
- zániku právnické osoby,
- oznámení o vystoupení z komory,
- vyloučení z komory

Práva a povinnosti členů

ČLENOVÉ KOMORY MAJÍ PRÁVO:

- volit a být voleni do orgánů komory,
- využívat služeb poskytovaných komorou,
- podávat návrhy na zlepšení činnosti komory,
- požadovat od odborných orgánů komory pomoc a ochranu při zabezpečování podnikatelské činnosti v oblasti ekonomické a právní
- obracet se k dozorčí radě se zdůvodněnými stížnostmi
- uvádět na firemním označení, tiskovinách, případně i výrobcích apod. členství v    komoře.

ČLENOVÉ KOMORY MAJÍ TYTO POVINNOSTI:

- vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
- dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
- plnit usnesení orgánů komory,
- řádně platit stanovené členské příspěvky.


Orgány komory

KOMORA MÁ TYTO ORGÁNY:

- sněm složený ze všeobecné sněmovny a sněmovny společenstev,
- představenstvo,
- prezidenta a viceprezidenty,
- dozorčí radu.

Členství v těchto orgánech je nezastupitelné.

Dále usnesením sněmu zřizuje:
- smírčí komisi,
- odborné sekce pro oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Může zřídit v dohodě s Hospodářskou komorou ČR rozhodčí soud. Do rozhodčího soudu mohou být zvoleni nezávislí rozhodci - nečlenové komory.

Funkční období orgánů komory je tříleté.
Vznik a činnost orgánů komory upravuje v souladu se zákonem a tímto statutem jednací řád a volební řád.

Sněm komory

SNĚM JE NEJVYŠŠÍM ORGÁNEM KOMORY. TVOŘÍ JEJ:

- všeobecná sněmovna složená ze zástupců okresních komor, zvolených na shromáždění delegátů nebo valných hromadách okresních komor, 
- sněmovna společenstev složená ze zástupců zvolených orgány společenstev.

Představenstvo komory

Představenstvo je řídícím orgánem komory. Za svou činnost odpovídá sněmu komory.
Představenstvo má celkem 29 členů. Členy představenstva jsou prezident, dva viceprezidenti a další členové.

Prezident a viceprezidenti komory

Prezident zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem.
V současné době tuto funkci vykonává Ing. Jan Veleba.
Prezident svolává a řídí jednání představenstva, dohlíží na činnost úřadu a vykonává další činnosti, které vyplývají ze statutu, usnesení sněmu a představenstva komory.
V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta jim pověřený viceprezident nebo jiný jim pověřený člen představenstva komory.
Viceprezidenti komory současně vykonávají funkce předsedů sněmoven.


Dozorčí rada komory

Dozorčí rada je kontrolním orgánem komory. Za svou činnost odpovídá sněmu komory. Má 11 členů.


Úřad komory

VÝKONNÝM ORGÁNEM JE ÚŘAD KOMORY, KTERÝ ZEJMÉNA:

- rozpracovává a navrhuje orgánům komory opatření v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a souvisejících oborech,   
- technicky zabezpečuje činnost orgánů a připravuje podklady pro jejich jednání,
- vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory,
- plní další úkoly podle zásad schválených představenstvem.

Úřad řídí a za jeho činnost představenstvu odpovídá tajemník, který je pracovníkem komory.
Činnost úřadu zabezpečují pracovníci komory. Pracovník nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo jako člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost.
Organizační strukturu úřadu schvaluje představenstvo.

Hospodaření komory

Komora hospodaří podle ročního rozpočtu komory, zpracovaného na základě „příspěvkového řádu“, schváleného sněmem.
Příjmy komory tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy.
Komora, okresní komory a společenstva samostatně spravují svůj majetek.
Při zániku okresní komory připadá zbylý majetek (likvidační zůstatek) komoře. Podrobnosti stanoví příspěvkový řád příslušné okresní komory. Při zániku společenstva se likvidace provádí podle jeho statutu (stanov).

Rozhovor s Ing. Jiřím Samešem

Agrární komora funguje mimo jiné i jako poradní orgán ministerstva zemědělství o čemž vypovídá i fakt, že bývalý ministr zemědělství Ing. Jan Fencl, CSc, byl dlouholetým prezidentem agrární komory. Současný ministr zemědělsví Ing. Jakub Šebesta byl dlouholetým vrcholným představitelem agrární komory.

Agrární komora se podílí na organizování protestních akcí zemědělců(blokování dálnic, nebo logistických center obchodních řetězců), účelem těchto protestních akcí je zvýšení výkupní ceny komodit jako jsou například obiloviny, maso, mléko.
Díky aktivitám agrární komory, jejíž členové lobují na půdě parlamentu, se podařilo prosadit splatnost faktur u potravinářských výrobků na 30 dní.

V současné době mezi hlavní úkoly agrární komory patří vybojování stejných podmínek pro naše zemědělce jako mají vyspělé země EU. Agrární komora se také spolupodílí na tvorbě zákonů týkajících se zemědělství. Členové agrární komory se také snaží o získání co nejvyšších dotací pro české zemědělce.

Seznam použité literatury

Agrární komora ČR  [online]. 2002 [cit. 2010-03-31] Statut agrární komory české republiky. Dostupné z WWW: <http://www.agrocr.cz/statut.htm>
Agrární komora ČR  [online]. 2008-06-18 [cit. 2010-03-31] Volební řád agrární komory české republiky. Dostupné z WWW: <http://www.agrocr.cz/volebni_rad.pdf>
Agrární komora ČR  [online]. 2008 [cit. 2010-03-31] Příspěvkový řád agrární komory ČR. Dostupné z WWW: <http://www.agrocr.cz/prispevk_rad.htm>
Agrární komora ČR  [online]. 2009 [cit. 2010-03-31] Představenstvo agrární komory české republiky. Dostupné z WWW: <http://www.agrocr.cz/predstavenstvo.php>
Agrární komora ČR  [online]. 2009 [cit. 2010-03-31] Dozorčí rada agrární komory ČR. Dostupné z WWW: <http://www.agrocr.cz/d_rada.php>
Agrární komora ČR  [online]. 2009 [cit. 2010-03-31] Společenstva agrární komory české republiky. Dostupné z WWW: <http://www.agrocr.cz/spolecenstva.php>
Rozhovor poskytl ředitel a.s. AGRO Bílá, bývalý dlouholetý předseda agrární komory ,libereckého kraje Ing. Jiří Sameš

Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57