OBECNÍ POLICIE – VZTAH K OBCHODU

Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s tím, co je to obecní policie a s tím, jaké má pravomoci ve vztahu k obchodu (provozovnám, obchodům, živnostníkům) na území obce.

Obecní policie

Obecní policie se kromě jiného řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů [1]. Tento zákon hned ve svém prvním paragrafu odst. 1 definuje, co to obecní policie je. Zákon říká, že „obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou“ [1, str. 7]. Obec totiž spravuje své záležitosti v tzv. „samostatné působnosti“, které jsou v zájmu obce a jejich občanů. Obec v samostatné působnosti pečuje i o ochranu veřejného pořádku. Proto může obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Aby pak obec měla možnost kontrolovat stanovená pravidla, patří do její samostatné působnosti zřizování a zrušování obecní policie jako orgánu obce.

Pravomoci obecní policie ve vztahu k obchodu

Úvodem této kapitoly musím předeslat, že zákon o obecní policii nahlíží na podnikatele, živnostníky či osoby jinak spjaté s obchodem stejně, jako na kteréhokoliv občana. Základem všeho je samozřejmě to, že si svůj majetek musí obchodník, živnostník, či osoba jinak spjatá s obchodem v první řadě zajistit sama.
Zákon ale pamatuje na některé situace, při kterých dává strážníkům obecní policie pravomoci, které může obecní policie vůči výše zmíněným osobám použít [1, 2].
• Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven
Tuto pravomoc blíže upravuje § 17c zákona o obecní policii. V tomto paragrafu se píše: „Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.“ [1, str. 131]. Za provozovnu je v tomto paragrafu myšlen prostor, v němž je daná živnost provozována (restaurace, prodejna, jídelna). Živnostenskou provozovnou je myšlen rovněž stánek, nebo pojízdná prodejna nebo podobné zařízení sloužící k prodeji služeb nebo zboží.
Každá z těchto prodejen musí mít na viditelném místě zobrazenu provozní dobu. Musí zde být uvedeno také obchodní jméno a identifikační číslo. Stánek a obdobné zařízení musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání.
Provozovna, která je určena pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být zvenčí viditelně a trvale označena jménem osoby zodpovědné za činnost provozovny, prodejní (provozní) dobou ¬ – pokud se nejedná o stánek nebo zařízení podobné. Pokud se jedná o zařízení poskytující dočasné ubytování, musí být označeno kategorií a třídou takového zařízení.

Jak je uvedeno v zákoně, strážník je oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách do všech prostor určených pro zákazníky, ale pouze v provozní nebo prodejní době. Za prostory, které nejsou určeny pro zákazníky, a tudíž ani strážník nemá oprávnění sem vstupovat, se považují např. kuchyně, sklad…
Význam oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven spočívá v jeho preventivním charakteru. Umožňuje strážníkovi přesvědčit se např., zdali nejsou v provozní (prodejní) době prodávány alkoholické nápoje osobám mladším 18 let, nebo zdali těmto osobám není umožňována hra na výherních automatech nebo podobných zařízeních.
Oprávnění ke vstupu do všech prostor živnostenských provozoven má policista. V tomto má na rozdíl od strážníka pravomoci širší.
• Obecní policie a tržní řád
Obec může v rámci přenesené působnosti vydat tržní řád. V něm je vymezeno místo pro prodej a poskytování služeb (tržnice, tržiště), stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržiště, doba prodeje zboží a poskytování služeb, pravidla pro dodržování čistoty a bezpečnostních podmínek, pravidla, která musí při provozu tržiště provozovatel dodržet.
V případě porušení tržního řádu obce je strážník oprávněn projednat porušení tohoto řádu v blokovém řízení, přestože je toto porušení přestupkem podle § 46 odst. 1 zákona o přestupcích. Projednávání tohoto přestupku je však v působnosti obce. Tento přestupek může také postoupit příslušnému správnímu odboru.
• Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

V odstavci nazvaném „Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven“ jsem zmínil preventivní charakter toho to oprávnění a jako příklad jsem uvedl podávání alkoholických nápojů v provozní (prodejní) době osobám mladším 18 let. Nyní se na tuto problematiku podívám blíže. Legislativně ji upravuje § 30 zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo „prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší 18 let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek [2, str. 111]. – § 30 odst. a)
Další přestupky se mohou týkat prodávání tabákových výrobků. V tomto případě zákon říká, že přestupku se dopustí ten, kdo „prodá jednotlivé cigarety nebo uzavřené jednotkové balení cigaret“ [2, str. 112] – §30 odst. k). Dále pak ten, kdo „prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, anebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky“ [2, str. 112] – §30 odst. m). Také ten, kdo „prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení, nebo akcích určených osobám mladším 18 let“ [2, str. 112] – §30 odst. n). A v neposlední řadě ten, kdo „prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku“ [2, str. 112] – §30 odst. o).
Sankce při spáchání přestupků
• Chybné označení provozoven
V kapitole Oprávnění vstupu do živnostenských provozoven je uvedeno, že provozovna musí být řádně označena. Pokud obecní policie zjistí v tomto nedostatky, je oprávněna věc postoupit příslušnému živnostenskému úřadu. Ten dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [4] § 62 odst. 1 písm. h) a následně pak dle § 62 odst. 2 písm. b) může uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
• Nedodržení tržního řádu
Tento přestupek řeší příslušný správní odbor např. na základě oznámení obecní policie. Sankce za přestupek je uvedena v zákoně č. 200/1900 Sb., o přestupcích § 46. Úřad může uložit pokutu do 30 000 Kč. [3]
• Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Všechny mnou zmíněné přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi je strážník oprávněn projednat v blokovém řízení. Pokud ale strážník, po posouzení společenské nebezpečnosti takového protiprávního jednání nebo např. vzhledem k výši sankce, dospěje k závěru, že by bylo vhodné, aby byl přestupek projednán ve správním řízení, oznámí podezření ze spáchání přestupku příslušnému orgánu. Toto podezření musí doložit důvody nebo důkazy, o které se bude podezření opírat.

V případě správního řízení řeší tento přestupek odbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Podle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., [3] se přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi řeší pokutou do výše 1 000 Kč.

Závěr

Obecní policii nahlíží na podnikatele, živnostníky či osoby jinak spjaté s obchodem stejně, jako na kteréhokoliv občana. Základem všeho je samozřejmě to, že si svůj majetek musí obchodník, živnostník, či osoba jinak spjatá s obchodem v první řadě zajistit sama. Přesto má ale vzhledem k obchodníkům, živnostníkům nebo podnikatelům určité pravomoci. Např. oprávnění vstupu do živnostenských provozoven, kontrola označení provozoven, kontrola dodržování tržního řádu a kontrola, zdali není v provozní době v provozovnách prodáván alkohol nebo tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Zjištěná provinění mohou ve zmíněných případech strážníci řešit blokově, nebo předat věc příslušnému odboru k prošetření. Tyto odbory pak udělují sankce dle příslušných zákonů.Zdroje:
[1] JUDr. SKARKA, Oldřich. Zákon o obecní policii : s podrobným komentářem podle stavu k 1. lednu 2009. [s.l.] : [s.n.], 2008. 223 s.
[2] JUDr. SKARKA, Oldřich. Soubory otázek : ke zkoušce strážníka aktualizované k 1. lednu 2006. [s.l.] : [s.n.], 2006. 401 s.
[3] Zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích [online]. c2009 [cit. 2009-03-03]. Dostupný z WWW: <http://www.bodovysystem.cz/Prestupkovy-zakon/>.
[4] Živnostenský zákon [online]. c1998-2009 [cit. 2009-03-11]. Dostupný z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/>.
Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM