CZ-NACE (obory týkající se obchodu)

Český statistický úřad
ČSÚ sídlí v Praze 10, ulice Na Padesátém 81. Značná část informací je však dostupná na internetových stránkách www.czso.cz.

Posláním ČSÚ je shromažďovat, zpracovávat a šířit statistické informace. Tyto informace se dají rozdělit do několika základních oblastí:
- obyvatelstvo (počet obyvatel, sňatky, rozvody, porodnost atd.)
- životní prostředí (životní prostředí, zemědělství, lesnictví)
- práce, sociální statistiky (životní úroveň, práce a mzdy, sociální zabezpečení, školství, kultura, zdravotnictví)
- souborné informace (ročenky, analýzy, informace o regionech apod.)
- makroekonomika (národní účty, finanční hospodaření, investice)
- zahraniční obchod
- ceny
- průmysl a stavebnictví
- volby

Důležitou činností ČSÚ jsou registry- zejména Registr ekonomických subjektů a Registr sčítacích obvodů. ČSÚ věnuje velkou pozornost metodice sběru a přípravy statistických dat, tak aby byla v souladu se standarty Evropské unie. V rámci jednotné metodiky vydává také statistické klasifikace a číselníky.

Statistické data z těchto všech oblastí jsou obsažena jednak v publikacích, které ČSÚ vydává a distribuuje, dále je možné je najít na internetových stránkách ČSÚ. Na internetových stránkách najdete také mnoho cenných údajů a informací (např. publikace vydané ČSÚ od roku 2001 až po současnost, veřejná databáze ČSÚ, aktuální ekonomické ukazatele a jejich časové řady, výsledky sčítání lidu, domů a bytů, výsledky voleb od roku 1994 a mnoho dalších). Statistická data jsou zde členěna do sedmi základních skupin: ekonomika, lidé a společnost, mezinárodní srovnání, trh práce a mzdy, věda, výzkum, informační technologie, životní prostředí a zemědělství a souhrnná data. Užitečné je také rozdělení témat dle skupin uživatelů, jako jsou analytici, novináři, podnikatelé a studenti.

Mezi hlavní produkty a služby, které ČSÚ poskytuje, řadíme: prodej statistických publikací, rychlé informace, evropská data, přidělování IČO, výpis IČO, výběr z Registru ekonomických subjektů, konzultační a poradenské služby, číselníky a klasifikace.

Číselníky a klasifikace
ČSÚ spravuje celou řadu číselníků a klasifikací.

Číselníkem se rozumí uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů. Číselníky jsou součástí statistického informačního systému a průběžně se aktualizují (např.:číselníky obcí s rozšířenou působností, číselníky městských částí, číselníky zemí, číselník vybraných měřících jednotek a další.

Statistická klasifikace představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů. Všechny platné statistické klasifikace jsou závazné jak pro orgány vykonávající státní statistickou službu, tak pro zpravodajské jednotky. Klasifikační třídění sleduje návaznost jevů a procesů od obecnějšího k detailnějšímu jevu a procesy jsou v klasifikacích uspořádány a rozčleněny zpravidla do tříd a podtříd, skupin a podskupin, oddílů a pododdílů.

Přehled statistických klasifikací a číselníků (platný k 1. lednu 2009)
- Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
- Klasifikace produkce (CZ-CPA)
- Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)
- Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
- TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM)
- Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
- Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
- Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
- Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
- Číselník obcí (CISOB)
- Číselník městských částí (CISMC)
- Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP)
- Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
- Číselník správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
- Číselník zemí (ČZEM)
- Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
- Číselník měn a fondů (ČMF)
- Číselník vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
- Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
- Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu
- Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
- Číselník objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
- Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
- Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97)

NACE, CZ- NACE
NACE
Klasifikaci NACE používá Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970. NACE vytváří rámec pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech (např. ve výrobě, zaměstnanosti, národních účtech). Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE lze srovnávat v celé EU. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy EU.

NACE dělí ekonomické činnosti tak, že každé statistické jednotce, která vykonává ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. Činnost může zahrnovat bud jeden výrobní postup (např. tkaní) nebo se může skládat z několika postupů a každý je popsán v jiné kategorii klasifikace (např. výroba automobilů se skládá z různých činností jako je odlévání, kování, sváření atd.).

Účel a omezení:
Při zatřiďování podle klasifikace NACE nezáleží na tytu vlastnictví statistické jednotky. Nezáleží na tom, zda je jednotka obchodní společnost, zda je v soukromém nebo státním vlastnictví apod. NACE nerozlišuje mezi tržními a netržními činnostmi (netržní činnosti jsou v NACE prováděny pouze organizacemi a institucemi s podporou státu, např. zdravotnictví, vzdělání, sociální péče)
Struktura a kódování NACE
NACE se skládá z hierarchické struktury, vysvětlivek a metodické příručky.
Struktura NACE: např.: výroba klihu kód NACE: 20.52
- první úroveň: sekce- označena alfabetickým kódem (sekce C- neprojeví se v kódu NACE)
- druhá úroveň: oddíly- označena dvojmístným číselným kódem (20)
- třetí úroveň: skupiny- označena trojmístným číselným kódem (20.5)
- čtvrtá úroveň: oddíly- označena čtyřmístným číselným kódem (20.52)

CZ- NACE
Klasifikace ekonomických činností CZ- NACE je zavedena od 1. ledna 2008. Byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1893/ 2006 ze dne 20. 12. 2006. Klasifikace CZ- NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let a je lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. CZ- NACE nahrazuje odvětvovou klasifikaci ekonomické činnosti (OKEČ). Převodníky stávající OKEČ na CZ- NACE jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ.

CZ- NACE se rozděleno do těchto sekcí:
SEKCE A- Zemědělství, lesnictví, rybářství
SEKCE B- Těžba a dobývání
SEKCE C- Zpracovatelský průmysl
SEKCE D- Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
SEKCE E-  Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi SEKCE F- Stavebnictví
SEKCE G- Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
SEKCE H- Doprava a skladování
SEKCE I- Ubytování, stravování a pohostinství
SEKCE J- Informační a komunikační činnosti
SEKCE K- Peněžnictví a pojišťovnictví
SEKCE L- Činnosti v oblasti nemovitostí
SEKCE M- Profesní, vědecké a technické činnosti
SEKCE N- Administrativní a podpůrné činnosti
SEKCE O- Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení
SEKCE P-  Vzdělávání
SEKCE Q- Zdravotní a sociální péče
SEKCE R- Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
SEKCE S- Ostatní činnosti
SEKCE T- Činnosti domácností jako zaměstnavatelů, činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
SEKCE U- Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Podrobné rozdělení na stránkách ČSÚ:
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)_systematicka_cast/$File/85048625.xls)

CZ- NACE: Sekce G Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
Tato sekce zahrnuje velkoobchod a maloobchod (tj. nákup a prodej bez dalšího zpracování) jakéhokoliv druhu zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Velkoobchod a maloobchod jsou posledními články v distribuci zboží. Tato sekce dále zahrnuje údržbu a opravy motorových vozidel a motocyklů.

Prodej bez dalšího zpracování zahrnuje činnosti (úkony) spojené s obchodem, např. třídění, klasifikování a sestavování zboží, míchání (míšení) zboží, např. písku, plnění do lahví (s předchozím mytím lahví nebo bez mytí), balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, skladování (i mražením nebo chlazením).

Oddíl 45 zahrnuje všechny činnosti související s obchodem a opravami motorových vozidel a motocyklů.
Oddíl 46 a 47 zahrnuje všechny ostatní obchodní činnosti. Pro rozlišení těchto oddílů je rozhodující převládající typ zákazníků.

Velkoobchod zahrnuje nákup a další prodej nového a použitého zboží maloobchodníkům, obchodním zástupcům (např. v průmyslu, obchodu, institucích) nebo profesním uživatelům. Zahrnuje také další prodej jiným velkoobchodníkům, nebo působení jako agent nebo makléř (jako osoba či firma) při nákupu nebo prodeji zboží. Typičtí velkoobchodníci jsou ti, kteří jsou vlastníky zboží, s nímž obchodují, prodávající vlastním jménem. Dále sem patří zprostředkovatelé, průmysloví distributoři, exportéři, dovozci, nákupní družstva, prodejní pobočky nebo prodejní kanceláře (nikoliv maloobchodní), které jsou zřizovány výrobními nebo důlními podniky odděleně od míst svých závodů za účelem prodeje svých výrobků a které nepřijímají objednávky pro přímou dodávku zboží ze závodu nebo dolu. Dále sem patří obchodní a komoditní makléři, pověření obchodníci, agenti a montéři, nákupní a družstevní svazy provozující nákup zemědělských plodin.

Velkoobchodníci zpravidla ve vlastní režii provádějí operace související s prodejem zboží, např. fyzicky montují, třídí a klasifikují zboží ve velkých množstvích, rozbalují velká balení, přebalují a znovu distribuují v malých množstvích (např. farmaceutické zboží), skladují, chladí, dodávají a instalují zboží, zabývají se propagací prodeje pro své zákazníky a označují zboží etiketou.

Maloobchod je dalším typem nákupu a prodeje nového a použitého zboží hlavně široké veřejnosti pro osobní spotřebu a využití v domácnostech. Je uskutečňován v obchodech, obchodních domech, stáncích, zásilkových domech, pouličními a podomními prodavači, spotřebními družstvy, aukčními domy atd. Většina maloobchodníků jsou zároveň vlastníky prodávaného zboží, ale někteří působí jako obchodní zástupci, vykonávají činnost pro mandanta a prodávají na konsignačním nebo komisionářském základě.
Patří sem také operace související s prodejem zboží, prováděné ve vlastní režii.

Struktura SEKCE G:
45 - Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
  45.11 - Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
  45.19 - Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

45.2 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
    45.20 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
    45.31 - Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
    45.32 - Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45.4 - Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
    45.40 - Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel

46.1 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
    46.11 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
    46.12 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
    46.13 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
    46.14 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
    46.15 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
    46.16 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky
    46.17 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky
    46.18 - Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
      46.18.1 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky
      46.18.9 - Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.
    46.19 - Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

46.2 - Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
    46.21 - Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
    46.22 - Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
    46.23 - Velkoobchod s živými zvířaty
    46.24 - Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

46.3 - Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
    46.31 - Velkoobchod s ovocem a zeleninou
    46.32 - Velkoobchod s masem a masnými výrobky
    46.33 - Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
    46.34 - Velkoobchod s nápoji
    46.35 - Velkoobchod s tabákovými výrobky
    46.36 - Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
    46.37 - Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
    46.38 - Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
    46.39 - Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

46.4 - Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
    46.41 - Velkoobchod s textilem
    46.42 - Velkoobchod s oděvy a obuví
      46.42.1 - Velkoobchod s oděvy
      46.42.2 - Velkoobchod s obuví
    46.43 - Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
    46.44 - Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
      46.44.1 - Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
      46.44.2 - Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky
    46.45 - Velkoobchod s kosmetickými výrobky
    46.46 - Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
    46.47 - Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
    46.48 - Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
    46.49 - Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

46.5 - Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
    46.51 - Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
    46.52 - Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

46.6 - Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
    46.61 - Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
    46.62 - Velkoobchod s obráběcími stroji
    46.63 - Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
    46.64 - Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
    46.65 - Velkoobchod s kancelářským nábytkem
    46.66 - Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
    46.69 - Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

46.7 - Ostatní specializovaný velkoobchod
    46.71 - Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
      46.71.1 - Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky
      46.71.2 - Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky
      46.71.3 - Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky
    46.72 - Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
    46.73 - Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
    46.74 - Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
    46.75 - Velkoobchod s chemickými výrobky
    46.76 - Velkoobchod s ostatními meziprodukty
      46.76.1 - Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
      46.76.9 - Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.
    46.77 - Velkoobchod s odpadem a šrotem

46.9 - Nespecializovaný velkoobchod
    46.90 - Nespecializovaný velkoobchod

47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel

47.1 - Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
    47.11 - Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
    47.19 - Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

47.2 - Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
    47.21 - Maloobchod s ovocem a zeleninou
    47.22 - Maloobchod s masem a masnými výrobky
    47.23 - Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
    47.24 - Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
    47.25 - Maloobchod s nápoji
    47.26 - Maloobchod s tabákovými výrobky
    47.29 - Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

47.3 - Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
    47.30 - Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

47.4 - Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
    47.41 - Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
    47.42 - Maloobchod s telekomunikačním zařízením
    47.43 - Maloobchod s audio- a videozařízením

47.5 - Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
    47.51 - Maloobchod s textilem
    47.52 - Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
    47.53 - Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
    47.54 - Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
    47.59 - Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

47.6 - Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
    47.61 - Maloobchod s knihami
    47.62 - Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
    47.63 - Maloobchod s audio- a videozáznamy
    47.64 - Maloobchod se sportovním vybavením
    47.65 - Maloobchod s hrami a hračkami

47.7 - Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
    47.71 - Maloobchod s oděvy
    47.72 - Maloobchod s obuví a koženými výrobky
    47.73 - Maloobchod s farmaceutickými přípravky
    47.74 - Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
    47.75 - Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
    47.76 - Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
    47.77 - Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
    47.78 - Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
      47.78.1 - Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
      47.78.2 - Maloobchod s pevnými palivy
      47.78.3 - Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
      47.78.4 - Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
      47.78.9 - Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
    47.79 - Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

47.8 - Maloobchod ve stáncích a na trzích
    47.81 - Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
    47.82 - Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
    47.89 - Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích

47.9 - Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
    47.91 - Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
      47.91.1 - Maloobchod prostřednictvím internetu
      47.91.2 - Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)
    47.99 - Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trh

Seznam použité literatury
http://www.czso.cz/
www.businessinfo.cz
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM