OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKYObecně závazná vyhláška je pramen práva v České republice. Jedná se o právní  předpis obce vydávaný na základě čl. 104 ods. 3 Ústavy č. 1/1993 Sb. zastupitelstvem obce v její samostatné působnosti. Jejím obsahem je právní regulace místních záležitostí v působnosti dané samosprávy. Vedle obecně závazných vyhlášek vydávají obce ve své přenesené působnosti (přenesená státní správa) nařízení, které schvaluje rada. Z důvodu neústavnosti či nezákonnosti může obecně závaznou vyhlášku i nařízení zrušit Ústavní soud v Brně.

Dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) je umožněno obcím vydávat  tzv. obecně závazné vyhlášky. Vydávání obecně závazných vyhlášek je podle zákona o obcích v pravomoci zastupitelstva obce (města). Po schválení v zastupitelstvu je obecně závazná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dnů na veřejné desce a 15. dnem následujícím po dni vyhlášení (pokud není uvedeno na vyhlášce jinak) nabývá účinnosti. Účinnost může být na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Po nabytí účinnosti se stává  "místním zákonem" platným na celém území obce (města). Dlužno podotknout, že obecně závazná vyhláška nesmí být v rozporu s žádným zákonem resp. Ústavou ČR.

Oblastí, které jsou postihnuty obecně závaznými vyhláškami je nepřeberné množství. Pro odstranění možných kolizí s platnými právními předpisy, existují na portále Ministerstva vnitra ČR metodické pokyny pro zpracování obecně závazných vyhlášek, řešící konkrétní problémy a případy. Proto se můžeme setkat s následujícími příklady :

- vymezení školských obvodů
- podmínky k výkonu řidiče taxislužby
- zajištění veřejného pořádku
- užívání plakátovacích ploch obce
- provozní řád tržiště
- stanovení poplatků za komunální odpad
- stanovení poplatků za psi
- stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

U koeficientu pro výpočet dani z nemovitostí došlo k výrazné změně. Zákon o dani z nemovitostí 338/1992 Sb. stanoví základ daně ze staveb a základ daně z pozemků, vedle toho však ponechává určitý prostor pro rozhodnutí obce. Rozhodnutí, zda obec využije svého práva či nikoliv, záleží pouze na konkrétní obci a její úvaze, jakým způsobem zamýšlí ovlivnit příjmy plynoucí do rozpočtu obce.Rozhodování o tzv. místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti přenechal stát zastupitelstvům jednotlivých obcí. Podle novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí mohou zastupitelé stanovovat místní koeficient 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty nebo jejich soubory.Vybraná daň z nemovitosti má sloužit k finančnímu pokrytí veřejné služby, kterou město poskytuje v okolí nemovitostí (na budování a údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, na služby městské policie, na úklid města atd.).

Další možné uplatnění obecně závazných vyhlášek je možné ve spojení se zákonem 565/1990 Sb. o místních poplatcích. V tomto zákoně jsou vyjmenovány místní poplatky, které mohou být vybírány místní samosprávou na základě obecně závazné vyhlášky.V zákoně je stanovena maximální výše poplatku. Obec si může stanovit poplatky do výše tohoto maxima. Jedná se o následující poplatky :

- poplatek ze psů – poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa.

- poplatek za lázeňský a rekreační pobyt – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6  let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu.

- poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,- Kč za každý i započatý 1 m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

- poplatek ze vstupného - poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

- poplatek z ubytovací kapacity - poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt  s výjimkou údaje o účelu pobytu. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 4 Kč za každé využité lůžko a den.

- poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem - poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí až 20 Kč za den.

- poplatek za provoz výherního hracího přístroje - poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 1000 Kč do 5 000 Kč.


Pokud se podíváme na město Liberec, tak poslední obecně závazná vyhláška byla vydána 20.01.2009, s účinností od 15.02.2009 do 03.03.2009 . Tato vyhláška upravovala zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích v době konání mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci. Jednoduše řečeno se jedná o stanovení režimu konzumace alkoholických nápojů a dodržování nočního klidu ve vymezených částech města. V této vyhlášce jsou taxativně vyjmenovaná veřejná prostranství a ulice , kde je omezen výkon určitých činností během nočního klidu, který byl stanoven na období mezi 22:00 – 08:00 h.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM