ASOCIACE OBECNĚ

Slovo „Asociace“ je používáno v mnoha oblastech. Avšak z ekonomického pohledu znamená formu ekonomické spolupráce různých podniků a firem.
V celém světě působí  asociace v mnoha oblastech jako je např. oblast sociální, veřejná, obchodní, atd.
Přestože existuje nespočet podnikatelských asociací, podnikatelé jim nevěnují příliš velkou pozornost. Důvodem může být někdy vysoký členský příspěvek a také přesvědčení podnikatelů, že sdružení jim nepřinese nic pro jejich skutečný byznys. Asociace
ale upozorňují, že díky širší členské základně mohou více upozornit na problémy, které podnikatele v běžném provozu trápí.

Asociace v obchodě v ČR
V České republice existuje mnoho asociací v různých oblastech, což má za následek lepší, kvalitnější a bezpečnější podmínky pro průmysl, všechny typy výrobu a poskytování služeb.

K nejznámějším asociacím v ČR patří:

Hospodářská komora České republiky (HK ČR)
Jedná se o nejsilnější podnikatelskou asociaci v ČR. Jejím hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory.
Pro členy to znamená prestiž, možnost získání kontaktů, informací o podnikání, poradenskou činnost, školení a vzdělávací akce.
Členský roční poplatek pro FO činí 500,- CZK a pro PO činí 5.000,- CZK.
Asociace cestovních kanceláří České republiky
Je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností
po celém ČR.
Posláním je zastupování a ochrana hospodaření zájmů členů, rozvíjení jejich činnosti
a profesní prestiže. K tomuto účelu asociace plní zejména dvě úlohy. A to úlohu ve vztahu
k subjektům mimo asociace a úlohu ve vztahu k členským organizacím.
Česká manažerská asociace
Podnikatelské subjekty mají v prostředí globální ekonomiky klíčovou roli při tvorbě hodnot,
a to nejen materiálních. Manažeři jsou těmi, co ovlivňují výsledné efekty podnikatelského subjektu. K tomu, aby mohli plně uplatnit svůj um, znalosti a zkušenosti, jim napomáhá právě toto profesní sdružení.
Asociace pro elektronickou komerci (APEK)
Je sdružením více jak 200 firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Asociace byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. Mezi členy asociace patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce.
Asociace se zaměřuje především na služby pro své členy, a to analýzy a studie
o elektronickém obchodu, workshopy, semináře, reprezentování členů mediím, konzultace
a právní služby.
Česká asociace pojišťoven (ČAP)
Je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. Je řádným členem Evropské pojišťovací
a zajišťovací federace (CEA). Asociace má 29 řádných členů, 1 přidruženého člena a 2 členy se zvláštním statutem. Posláním asociace je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě a dalším subjektům, podporovat zájmy českého pojistného trhu vůči EU, spolupracovat se zahraničními asociacemi a podporovat rozvoj pojišťovnictví v ČR.
Česká asociace franchisingu (ČAF)
Je nezisková, profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele fanchisingu – franchisory a odborníky zaměřující se na problematiku franchisingu.
Členy asociace jsou jednak velké, známé, mezinárodní systémy, tak i menší tuzemské fransichingové systémy. Asociace vznikla v roce 1993. Samotná asociace je členem Evropské franchisové federace, která napomáhá udržovat krok z evropskými trendy.
Posláním asociace je podpora rozvoje stávajících franchisových systémů a vytváření příznivějších podmínek pro rozvoj tohoto způsob podnikání.

Asociace v obchodě v Evropě
Pokud budeme mluvit o asociacích v Evropě jde především o ekonomickou spolupráci
v rámci EU. V Bruselu v současnosti působí na dva a půl tisíce různých zájmových skupin
od obchodu přes regiony až po nejrůznější uskupení hájící tzv. veřejně nebo sociální zájmy.
Z toho dvě třetiny jsou orientovány právě na byznys, přičemž největší zastoupení  mají zemědělci, reprezentováni velkými zastřešujícími organizacemi jako je např. COPA/COGECA až po malé skupiny, které mluví například za pěstitele jednoho konkrétního produktu. Největší unijní podnikatelskou organizací je CEFIC (Chemical Industry Council), která zastupuje zájmy v oblasti chemie.

Mezi nejvýznamnější evropské asociace např. patří:
AMCHAM-EU – Organizace zastupující v Evropě americké firmy
CECOP - Evropská konfederace výrobních družstev
CEFIC - Evropská rada chemického průmyslu
COPA-COGECA - sdružení evropských zemědělců
Euracoal - Evropská asociace pro uhlí a lignit
Eurochambres - Evropská asociace hospodářských komor
Eurocommerce - Evropská asociace obchodu
Euratex - Evropská asociace textilního a oděvního průmyslu
FIEC - Federace evropského stavebního průmyslu
ORGALIME – Evropská asociace inženýrského průmyslu
UEAPME - Asociace malých a středních podniků a řemesel
BusinessEurope
CONECCS - databáze organizací evropské občanské společnosti

Z výše uvedeného jsou vybrány pouze některé:

Amcham-EU
Jedná se o asociaci, která zastupuje americký obchod v Evropě.
Skládá se ze 140 firem z široké škály odvětví. Členové působí prostřednictvím sítě výborů, čtyř řídících skupin a výkonné rady.
Cílem organizace je zajistit růst orientovaný na podnikatelské a investiční prostředí v Evropě. Zavazuje se, že usnadní řešení transatlantických otázek, které ovlivňují podnikání. Organizace také hraje velkou roli při vytváření lepšího pochopení postojů EU a USA v obchodních záležitostech.
Amcham- EU vizí je být:
nejúčinnější v lobbingu platném v EU,
orgánem pro obchodní zastoupení v USA a EU,
důvěryhodným partnerem pro jednání s evropskými institucemi a vládami.
Celkové investice poskytované USA  pro Evropu činí až 700 miliard dolarů.

CECOP
Evropská konfederace družstev a ostatních zaměstnanců vlastněných podniků, které jsou aktivní v průmyslu, služeb a řemesel. Byla založena v roce 1979 v Manchesteru.
Většina podniků sítě CECOP jsou malé a střední podniky, přičemž některé z nich jsou velké podniky. V Itálii můžeme zmínit CCC-Acam ve stavebnictví, CNS v sektoru služeb a CGM mezi sociálními družstvy.
CECOP má hlavní dvě role:
reprezentace a lobby (především s institucemi EU)
sítě (koordinace činností evropských členů, vymezení společných strategií a postojů, podpora rozvoje podnikání a srovnávací odvětvové právní předpisy)

CEFIC
Je v Bruselu založená organizace zastupující evropský chemický průmysl. Vznikla v roce 1972 a představuje 29 tisíc firem, které produkují 30% chemikálií z celého světa. Velice úzce spolupracuje s USA, Japonskem a dalšími zeměmi.
Má 3 odlišné skupiny členů:
- národní federace chemického průmyslu (22 států EU + 6 států mimo EU)
- velké evropské chemické společnosti
- jiné evropské chemické společnosti

EURACOAL
Evropská asociace černého a hnědého uhlí vznikla v roce 2002 z Evropské asociace pro tuhá paliva (CESCO). Skládá se z 28 členů z celkem 18 států, mezi nimi jsou sdružení producentů a dovozců uhlí a společnosti a výzkumné instituty z různých zemí Evropy.
Cílem asociace je zdůrazňovat významnou roli uhlí pro bezpečnost energetických dodávek uvnitř rozšířené Evropské unie, a přispět k vytváření vhodného a spolehlivého rámce
pro těžbu uhlí a jeho využití v Evropě. Aktivně dokazuje význam uhlí pro vyvážený energetický mix a pro ochranu životního prostředí.

EUROCOMERCE
Reprezentuje maloobchod, velkoobchod a mezinárodní obchod v Evropě. Byla založena v roce 1993 a jeho členy jsou obchodní federace ve 31 evropských zemích a národní sdružení zastupující konkrétní obchodní odvětví.
Výhoda spotřebitelů je volný a otevřený trh jak v rámci EU tak i mimo ni. Jde o spravedlivou hospodářskou soutěž, kde všichni účastníci v obchodě mají volný přístup k činnosti trhů podle svého výběru.
Cíli asociace jsou především:
a)  podporovat zviditelnění a hájit zájmy obchodu v evropských institucích a zajistit,
aby chápali a brali v úvahu zájmy a realitu tohoto odvětví,
b) zvýšit povědomí rozhodovacích pravomocí v EU na význam obchodu evropské ekonomiky,
c)  zlepšit kvalitu právních předpisů tak, aby se snížily náklady a nejistota podniků.

EURATEX
Evropská asociace textilního a oděvního průmyslu se sídlem v Bruselu, která prosazuje zájmy svých členů, přičemž zohledňuje pravidla EU, institucionální rámec a jeho mezinárodní závazky.
Hlavní cílem je vytvořit prostředí v EU, které vede k výrobě textilních a oděvních výrobků.

BUSINESSEUROPE
Hraje klíčovou roli v Evropě jako hlavní horizontální obchodní organizace na úrovni EU. Prostřednictvím svých 40 členských svazů, přestavuje 20 miliónů firem ze 34 zemí. Jejím hlavním úkolem je zajistit, aby zájmy společnosti byly zastoupeny a hájeny evropskými institucemi s hlavním cílem zachovat a posílit konkurenceschopnost podniků. Aktivně podporuje plynulé fungování trhu práce.
ESVO, EFTA
Evropské sdružení volného obchodu ( European Free Trade Assocation ) je společenství nyní čtyř evropských států (Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko), které vzniklo v roce 1960 jako alternativa pro ty státy, kterým nebylo dovoleno, nebo které si nepřály připojit
se k Evropskému společenství (dnes EU).
Členské státy ESVO mezi sebou vytvořily zónu volného obchodu zboží a sjednaly obchodní dohody s Evropskými společenstvími a dalšími státy.

Podklady
Odkazy na zdroje na internetu:
http://www.businessinfo.cz                                              http://www.cecop.coop
http://www.cefic.org                                                        http://www.copa-cogeca.be
http://www.euracoal.org                                                  http://www.eurocommerce.be
http://www.businesseurope.eu                                        http://www.amcham.eu
http://www.cma.cz                                                          http://www.apek.cz
http://www.cap.cz                                                            http://www.czech-franchise.cz

Již po první světové válce došlo k prudkému nárůstu obchodního podnikání, zejména početním růstem obchodních firem i provozoven. Nízká technická úroveň a vysoké náklady vedou malé obchodníky k různým formám spolupráce a sdružování. S růstem a vývojem obchodu byl čím dál větší zájem o větší zisky, lepší kvalitu a rovnocenné a stabilní obchodní podmínky. Existují různé typy spolupráce např. družstva, svazy nebo asociace. Co se týče asociací jde většinou pouze o neziskové organizace, které napomáhají svým členům
v podnikání, v rozvoji, s ochranou životního prostředí a v neposlední řadě ve vývoji lepších
a funkčnějších produktů.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM