OBCHODNÍ FILOSOFIE PODNIKUObchodní filozofie a strategické plánování
Strategické plánování je proces, prostřednictvím kterého společnost určuje, jak bude dosahovat (naplňovat) svůj účel z dlouhodobého hlediska v daných a očekávaných příležitostech a hrozbách ve svém prostředí s danými a očekávanými silnými a slabými stránkami svého vnitřního prostředí.
Strategické plánování se zabývá hlavně tím, jak podnik může plnit svůj účel v dlouhodobém fungování. Tomuto cíli však musí předcházet dva kroky:

- Vyvinout „prorockou“ vizi podnikové budoucnosti
- Vyjádření účelu podniku

Obchodní filozofie podniku musí být ve shodě se strategickým plánem zejména v uvedených bodech.

Úloha podniku
Žádná organizace nemůže být z dlouhodobého hlediska úspěšná, jestliže nerespektuje ve své nabídce potřeby zákazníka. Přizpůsobení produktu požadavkům zákazníka však ještě není dostačujícím důvodem k jeho koupi, existují-li lepší či levnější alternativy uspokojení dané potřeby. Proto podnik musí také nabýt výhody nad ostatními konkurenty. Každý jednotlivý podnik může rozhodovat o tom co, v jakém množství, za jakou cenu a komu prodá. Nemá ovšem záruk odbytu. Zákazníka si podnik musí získat. Zisku tedy dosahuje jen ten podnik, který se dokáže prosadit na odbytovém trhu a to může jen ten, který přesně analyzuje přání kupujících, a který vyjde těmto přáním vstříc s lepší nabídkou než konkurence.
Právě proto, aby podnik získal výhodu na trhu,  potřebuje strategie v různých oblastech, které jsou vytvářené na základě prováděných studií (např. analýza zákazníka, výzkum chování spotřebitele, analýza konkurence, zjišťování silných a slabých stránek jak spotřebitele, tak vlastního podniku apod.) .

Příklady strategií
Pro dosažení požadované pozice na trhu pomáhá podniku stanovení strategií z různých pohledů, například:
- Konkurenční strategie
- Strategie diferenciace výrobků a služeb
- Cenová strategie
- Distribuční strategie
- Strategie reklamy a propagace


Poslání společnosti TESCO
Například společnost TESCO prezentuje na svých webových stránkách [1] základní poslání společnosti takto:
Naše hodnoty
Ve všech našich činnostech uplatňujeme základní poslání naší společnosti, které spočívá v neustálé snaze poskytnout zákazníkům nejvyšší hodnoty a získat tak jejich dlouhodobou loajalitu. Základní poslání určuje směr našich obchodních aktivit a je doprovázeno hodnotami, které vystihují charakter našeho pracovního jednání.
Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my
• Porozumíme zákazníkům lépe než kdokoli jiný.
• Buďme energičtí a tvůrčí a mějme zákazníka na prvním místě.
• Využijme našich sil a předností k poskytování hodnot našim zákazníkům.
• Starejme se o naše zaměstnance, aby se oni starali o naše zákazníky.
Jednejme s lidmi tak, jak chceme, aby lidé jednali s námi
• Všichni jsme jeden tým - Tesco tým.
• Důvěřujme si a respektujme jeden druhého.
• Snažme se vše dělat důkladně.
• Podporujme jeden druhého a více se odměňujme než kritizujme.
• Více se ptejme, dělme o zkušenosti, aby mohly být dále využity.
• Těšme se z práce, slavme úspěchy a učme se ze zkušeností.
Z uvedeného článku je vidět, na co klade společnost TESCO důraz ve své obchodní filozofii, co je její hlavní obchodní vizí a jakého vztahu se zákazníkem chce dosáhnout.

Obchodní filozofie společnosti Ahold
Dalším příkladem prezentování své obchodní filozofie na internetu je společnost Ahold, provozující v současné době síť více než 300 prodejen Albert a Hypernova. Na svých internetových stránkách prezentuje etický kodex (Zásady profesionálního chování pracovníka společnosti ) [2].
V průvodním dopise, kterým představuje prezident společnosti Kodex zaměstnancům je mimo jiné uvedeno:
„Kodex obsahuje vodítka a informace vztahující se k vaší každodenní práci a užitečné instrukce pro případ, že budete potřebovat další rady. V brožurce najdete přehled základních hodnot vyznávaných společností Ahold, pravidla pro přijímání darů a normy chování vůči zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům a státní správě.
Společnost Ahold rovněž v nedávné době zavedla jednotný postup pro případ, že byste potřebovali nahlásit problematické záležitosti, na něž při své práci narazíte. Máte možnost tak učinit i anonymní formou. V Kodexu najdete návod, jak využívat Fair play linku, i příslušná telefonní čísla.“
V úvodu prezentovaného etického kodexu je formulován cíl jeho zavedení takto:
K čemu Kodex slouží
Vysoká úroveň morálky a profesionálního chování mají pro společnost Ahold
na cestě za naplňováním jejích strategických úkolů a cílů naprosto zásadní význam.
Spoléháme na dobrý úsudek našich zaměstnanců a předpokládáme, že budou vždycky
jednat v souladu se zákonem a čestně, aby za všech okolností chránili dobrou pověst
společnosti.


V dalších částech Kodexu jsou definovány zásady chování společnosti a jejích pracovníků z různých pohledů a jsou vždy zaměřeny na maximální uspokojení potřeb zákazníka.


Internetové zdroje
[1] Webové stránky společnosti TESCO, článek Naše hodnoty, dostupný na: http://www.itesco.cz/articles/detail/467

[2] Webové stránky společnosti Ahold, stránka Etický kodex, dostupná na: http://www.ahold.cz/jnp/cz/ahold/spolecnost_ahold/eticky_kodex_pracovnika/index.html
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM