Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

Katamnéza

sledování nemocného po skončení nemoci

Kategorizace

zařazování objektů do určité skupiny

Kognice

(poznávání) více či méně úplné a přesné obrazy ve vědomí; je zprostředkováno vnímáním, pamětí, myšlením a emocemi

Kolaps

následek organického nebo duševního traumatu náhlý patol. stav organismu projevující se - aktivními poruchami: studený pot, rychlý nitkovitý puls a dýchání - nepříjemné pocity: strach, úzkost

Komenský

Jan Ámos ( 1592 – 1670) prosazoval požadavek tzv.universalismu– tedy učit všechny všechno. Například učit ženy, méně nadané žáky apod. Šlo o encyklopedismus – tedy existuje jakési základní penzum vědomostí, které by měli všichni obsáhnout.
Stěžejní díla :
  • Velká didaktika (první ucelená forma vzdělání (jak učit, koho učit apod.),
  • Informatorium školy mateřské
  • Škola hrou
  • Všeobecná porada o nápravě věc lidských (pomocí vzdělání reforma společnosti)

Velká didaktika
stěžejní dílo didaktiky, řeší vzdělávací soustavu, chování studentů i žáků.


Kompenzace

vyrovnání, náhrada; aktivní způsob, styl jak se člověk vyrovnává s život. nezdary, jímž řeší konflikty a reaguje na frustraci, a to změnou cíle nebo cesty k cíli

Kompetence

schopnost, způsobilost, kvalifikace

Komplex

nevědomá relativně osamostatněná struktura představ a citově podložených tendencí; v psychoanal: vzniká z konfliktu mezi pudovými tendencemi a vnitřní morálkou; může blokovat os. vývoj nebo konkurovat vědomému Já či ho dokonce nahradit  (přenášení do vztahů nebo překonávání k. konfrontací)

Komplex méněcennosti

(Adler) pramení z vědomí závislosti na druhých, snaha překonat komplex získáním sociálního státu, při selhání únik do neurózy

Komplex Oidipův

nevědomé erotické tíhnutí syna k matce a dcery k otci spojené s bázní z trestu, rodič stejného pohlaví je pociťován jako sex. soupeř, proto je nenáviděn a je mu přána smrt (Elektřin k. ženská forma Oidipova k.)

Komplexní

celkový, souhrnný

Komunikace

dorozumívání, sdělování; typ k. a) v situaci podnět - odpověď, b) v situaci podnět - bez odpovědi; v psychol. především přenos myšlenek, emocí, postojů a jednání od jedné osoby ke druhé; obecně k. není specificky lidským jevem, existuje i u živočichů, na rozdíl od jazyka

Konstantnost

stálost, neměnnost

Konstelace sourozenecká

jedináček v manželství má potřebu úzkých vztahů, partner přejímá roli otce či matky starší bratr, mladší sestra výhodné pro manželství – zvyk spolužití, odpovědnosti, skon ke konfliktům u sourozenců stejného pohlaví

Kontext

souvislost, spojistost; situace či psych. stav, v němž k jevu či konání došlo