Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL

A

Anhedonie

neschopnost člověka prožívat potěšení a radost (např. u depresí)

Anima, animus

(C.G.Jung) termín pro dva základní archetypy přítomné v mysli člověka: ženský (anima), mužský (animus)

Anticipace

předjímání urč. procesů, jevů n. dějů, kt. teprve nastanou; předem vytvořená představa

Archetyp

praobraz, pravzor, Jungův termín pro nejstarší a typické zkušenosti lidstva, projevuje se ve fantaziích a snech; jsou to pravzory lidského jednání a usilování, pocitů a poznání; jednotlivé archetypy skládají kolektivní nevědomí

Asertivita

schopnost prosadit se bez zjevné agresivity; zal. na dostatečné  sebevědomí

Asociace

vztah mezi duš. obsahy (představa, pojem, pocit - v elementové asociační teorii jsou situace: splývání (simultánní), přizpůsobování, kombinace a následnost (sukcesivnost) - zvláštním případem je dle IPP podmíněný reflex (korové propojení nerv. vzruchu) a. SILNÁ, SLABÁ, VOLNÁ

Aspirace

(K. Lewin) očekávaná úroveň vlastního výkonu, na základě předchozího výkonu (úspěch?, zklamání?), úspěch a. úroveň zvyšuje a naopak

Astenie

slabší těl. nervová či duš. konstituce viz. též NEURASTENIE: nervová slabost, druh neurózy, snadná únavnost, nespavost, poruchy soustředění, depres. nálada PSYCHASTENIE: (Janet) neuróza projevující se nerozhodností, pochybovačností, fobiemi, únavností, bolestni hlavy, nespavostí

Atraktivita

přitažlivost

Autismus

pohroužení se do vnitřního života převládá nad vztahem ke skutečné realitě; egocentrické, nerealistické myšlení, snění

Autoregulace

schopnost člověka řídit své volní jednání; vědomé úsilí o dosažení stanoveného cíle; též přijetí spol. norem, kt. se pak stanou součástí autoregulačního systému jedince

B

Bagatelizace OM

frustrovaná osoba zlehčuje situace n. nedosažený cíl (kyselé hrozny)

Barofobie

chorobný strach z tíže

Beneficence

dobročinnost

Benigní

nezhoubný

Bilancování

hodnocení

Brainstorming

metoda skupinového tvůrčího myšlení, podstatou je snaha uvolnit podvědomé procesy, odstranit zábrany a uvolnit fantazii, cílem je nalezení netradiční řešení problému

Brainwashing

jakákoliv technika snažící se ovládnout myšlení a jednání člověka proti jeho vlastní vůli

Burnout

vyhoření, ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka helping professions

C

Cyklotým

Kretschmerova typologie (astenický, atletický, pyknický typ) cyklotýmní: srdečnost přizpůsobivost, rychlé střídání nálad, více zaměřená pozornost, převaha smyslového a praktického uvažování


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL