Žák v kontextu služeb výchovného poradce

Nadaní žáci

Odborný garant a vyučující: Mgr. Věra Hujerová
Zakončení předmětu: zápočet za písemný test
Počet kreditů: 3
Počet hodin: 4

Obsah:
Základní pojmy: vlohy, schopnosti a jejich vzájemné vztahy, úrovně schopností, klasifikace schopností, talent – nadání. Intelektové a mimointelektové předpoklady školní úspěšnosti, jejich vzájemné vztahy. Osobnost nadaného jedince. Jednostranné a všestranné nadání, harmonický a disharmonický vývoj osobnosti a schopností. Nadané dítě a rodina. Rodiče nadaného dítěte, výchovné styly, zájmová profilace a tvořivost, emocionální role. Nadané dítě a škola. Styly učení, individuální vzdělávací plán. Sociální vztahy ve škole. Negativní zdroje (ohrožení, zátěžové mechanismy). Problematika vzdělávání nadaných dětí v naší školní soustavě. Péče o nadané žáky na ZŠ. Volitelné předměty. Zájmové činnosti mimo školu, jejich kooperace. Profesionální orientace nadaných žáků.

Distanční a povinná literatura:
Elektronický modul Žák v kontextu služeb výchovného poradce obsahuje zadání úkolů pro skupinovou práci v prezenční výuce a zpřístupňuje 3 dokumenty Výzkumného ústavu pedagogického:
KOL. AUTORŮ Vyhledáváme rozumově nadané žáky. Praha VÚP 2010.
KOL. AUTORŮ Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Praha VÚP 2010.
KOL. AUTORŮ Krok za krokem s nadaným žákem. Praha VÚP 2010.

Doporučená literatura:

Dočkal, V. Zaměřeno na talenty. Praha: LN 2005.
Hříbková, L. Nadání a nadaní. Praha: PedF UK 2005.