Sylaby jednotlivých předmětů

Site: Testovací server CDV
Course: Kurz pro výchovné poradce veřejnost
Book: Sylaby jednotlivých předmětů
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, May 21, 2024, 5:50 PM

Description

Sylaby předmětů kurzu výchovného poradenství zahájeném 2006.

Table of contents

Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 5
Odborný garant a vyučující : PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test

Obsah:

 • Vznik a vývoj poradenství ve školství v ČR a ve světě: Počátky poradenství ve školství a jeho vývoj ve světovém kontextu v korelaci s vývojem těchto služeb v ČR. Významné osobnosti participující na vzniku poradenských služeb. Aktuální směry poradenství ve školství.
 • Výchovné poradenství v kontextu školských poradenských služeb: Participace VP na poskytování poradenských služeb. Informační, konzultační a metodická činnost VP ve škole dle druhu a typu školy jeho působení.
 • Výchovné poradenství a jeho vliv na systém práce ve škole: Smysl poradenských služeb ve škole. Kdy a jak využívat poradenské služby a poradce. Výběr a nároky na poradce. Jak spolupracovat s poradcem.
 • Poradenské teorie a poradenský proces s důrazem na poslední teoretické koncepty s důrazem na kognitivně behaviorální koncepce: Behavioristicky orientované přístupy. Podstata neobehavirismu a radikálního (sociálního) behaviorismu. Podstata sociálně-kognitivní teorie. Teorie alternativních konstruktů.

Distanční texty (Povinná literatura):
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
Elektronický modul Vývoj poradenských systémů zpracovaný v LMS Moodle obsahující dvě PowerPointové prezentace a test ke každé prezentaci.

Doporučená literatura:
Culley, S. – Bond, T. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál, 2008
Lipovetsky, G. Soumrak povinnosti. Praha: Prostor, 1999
Kohoutek, R. Výchovné poradenství. Brno: MZLU 2008
DRAPELA, J., HRABAL,VL. (Eds.). Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: UK, 1995, upravená verze: Poradenské teorie a strategie. Praha: UK PedF, 2002.

Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 5
Odborný garant a vyučující : PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za semestrální práci

Obsah:

 • Tvorba programu práce výchovného poradce v podmínkách školy, zohlednění specifik a potřeb školy (techniky tvorby programu): Organizace práce VP. Plán práce VP. Strategie tvorby plánu. Plány týdenní, měsíční, roční. Plány krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé.
 • Školní strategie pedagogicko-psychologického poradenství: Školní strategie pedagogicko-psychologického poradenství. Způsoby vedení,koordinace a integrace poradenských služeb ve škole. Otázka vedení vycházející z teorie rysů a odborně prezentovaných způsobů chování. Hlavní styly vedení a jejich charakteristika.
 • Integrace poradenských služeb poskytovaných školou, PPP, SPC, SVP, IPS při Úřadech práce: Charakteristika jednotlivých institucí. Jejich poslání a úkoly při poskytování poradenských služeb v souladu s platnou legislativou MŠMT ČR.
 • Činnost poradenských asociací (APPŠ, APSPC, AŠP, APSVP): Stanovy jednotlivých asociací. Úloha odborných sekcí při jednotlivých asociacích.

Distanční texty a povinná literatura:
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008

Doporučená literatura:
BRAGDON, A. a kol. Když mozek pracuje jinak. Praha: Portál 2006.
DELIVRÉ, F. Buďte pány svého času. Praha: Portál 2002.
Drapela , V., Hrabal , V. a kol. Vybrané poradenské směry. Praha: Karolinum 1995.
Drapela, V. Teorie osobnosti. Praha: Portál 1997.
KAHN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál 2001.
KENNETH, W. Dobrodružství psychického vývoje. Praha: Portál 2002.
Kohoutek, R. Výchovné poradenství. Brno: MZLU 2008
Lechta,V.- Matuška, O.- Záskaliczky, P. Nove cesty k postihnutým ĺuďom. Bratislava: Liečreh Gúth, 1997 . 1. vyd. 341 s. ISBN 80-967 383-7-2
Lang, G. - Berberichová, Ch. Každé dítě potřebuje bezpečný přístup. Vytváření integrovaných a inkluzivních tříd. Praha : Portál 1998. 146 s. ISBN 80- 7178- 144 - 4
http://www.asociacevp.cz/stanovy.php

Právní rámec výkonu poradenské činnosti

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 9

Základní témata:

 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška o poradenských službách ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Vyhláška o vzdělávacích potřebách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, vyhláška o základní škole, vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři atd.
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb.
 • Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením)
 • Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení (podmínky poskytování dávek)

Obecný úvod do právní problematiky

Odborný garant a vyučující : JUDr. Eva Karhanová-Horynová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 3
Obsah:

 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů: Cílem je vysvětlit širší výklad institutů rodinného práva ( jejich právní vývoj, teoretickou charakteristiku a společenský význam v současnosti.). Těžištěm je rozbor současné právní úpravy v oblasti práva hmotného a s ohledem na otázky procesní. Pozornost je také soustředěna na sociálně právní ochranu dětí a na významné mezinárodní dokumenty týkající se rodiny, postavení žen a právní ochrany dítěte.
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách: Cílem je seznámit studenty s opatřeními, která směřují k ochraně před škodami na zdraví způsobenými návykovými látkami a působnost správních úřadů a orgánů územní samosprávy celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami, které návykové látky způsobují
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb . : Seznámit s problematikou Zákona o zaměstnanosti, který upravuje v souladu s právem Evropských společenství zabezpečování státní politiky zaměstnanosti s cílem dosáhnout plné zaměstnanosti a ochrany proti nezaměstnanosti. .
 • Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: cílem studia je poskytnout studentům podrobnější znalosti z oblasti pracovně-právních vztahů. Pozornost je soustředěna zejména na otázky vztahů zaměstnavatel - zaměstnanec (problematika vzniku, zániku, práv a povinností účastníků těchto vztahů, úkolů státních orgánů a zaměstnavatelů při řešení otázek zaměstnanosti a rekvalifikace, pravomocí odborů, kolektivního vyjednávání a odpovědnosti)

Distanční texty (Povinná literatura):
Karhanová-Horynová , E. Průvodce vybranými kapitolami práva. Liberec: TU v Liberci 2006 ISBN 80-7372-048-5
Elektronický modul Právní rámec výkonu poradenské činnosti obsahuje 3 PowerPointové prezentace a test.

Doporučená literatura:
Valenta, J. Nový zákoník práce ve školské praxi. Karviná: Paris 2006. (80-239-7620-6)
Spirit, M. Zákoník práce s komentářem pro školy, předškolní a školská zařízení. Praha: Portál 2005.
Varvařovský, P . Základy práva. Praha: Aspi ISBN 80-7357-038-6.
Schelle, K. a kol. Základy práva. Praha: Eurolex Bohemia 2004.
Spirit, M. a kol . Základy práva. Praha: VŠE 2003.
Spirit, M. a kol . Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004.
Výše uvedené zákony a vyhlášky přístupné z elektronického studijního prostředí

Školské zákony a vyhlášky

Odborný garant a vyučující : Ing. Vlasta Šormová
Zakončení předmětu: zápočet za písemný test
Počet kreditů: 2
Obsah:

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních , ve znění pozdějších předpisů: paragrafové znění, novely a prováděcí vyhlášky
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže): paragrafové znění, novely a prováděcí vyhlášky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): paragrafové znění, novely a prováděcí vyhlášky
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: paragrafové znění, novely a prováděcí vyhlášky

Distanční texty (Povinná literatura):
Elektronický modul Právní rámec výkonu poradenské činnosti obsahuje 6 PowerPointových prezentací a test

Základní literatura (dokumenty přístupné prostřednictvím elektronického studijního prostředí):
Základní právní normy a následně na ně navazující prováděcí předpisy a vyhlášky:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví mládeže), v platném znění.
 • Zákon 210/1998 Sb., úplné znění zákona o rodině.

Poradenské služby a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Odborný garant a vyučující : Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 4
Obsah:

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Výklad vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních: Typy poradenských zařízení v souladu s uvedenou vyhláškou (PPP, SPC). Obsah poradenských služeb standardní činnosti poraden, center a školy při zajišťování poradenských služeb; Zajišťování poradenských služeb ve škole v souladu s Vyhláškou 72/2005 Sb. – prevence šk. neúspěšnosti, primární prevence sociálně patologických jevů, kariérové poradenství, odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním; péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků; metodická podpora učitelů při aplikaci psychologických a speciálně-pesdagogických poznatků do praxe.
 • Vyhláška 227 ze dne 21. 8. 2007, kterou se mění vyhl. č. 62/2007 Sb., kt. se mění vyhl. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhláška o základní škole, vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři atd.: Speciální vzdělávání, zásady, cíle a formy; Organizace speciálního vzdělávání podle speciálních vzdělávacích potřeb žáka; Typy speciálních škol; Zařazování zdravotně postižených žáků do hlavního vzdělávacího proudu; Individuální vzdělávací plán žáka; Výklad vyhlášky č. 227/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Výklad příslušných odstavců ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., o sociálním zabezpečení: Práva osob se zdravotním postižením na ekonomické a sociální zabezpečení a na uspokojivou životní úroveň; Právo na přijetí do zaměstnání a zapojení se do produktivního procesu; Základní druhy a formy sociálních služeb, chráněná pracoviště, podporovaná zaměstnání; Státní sociální podpora, podmínky poskytování sociálních dávek.
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: výklad příslušných odstavců z následujících zákonů a vyhlášek: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb.
  • Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Distanční texty (Povinná literatura):
Elektronický modul Právní rámec výkonu poradenské činnosti obsahuje 2 PowerPointové prezentace a test

Základní literatura:
Základní právní normy a následně na ně navazující prováděcí předpisy a vyhlášky přístupné z elektronického studijního prostředí:

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT, sešit č. 10/2005)
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením)
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 227/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení (podmínky poskytování dávek)
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb.
 • Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Osobnost výchovného poradce – specifika role výchovného poradce ve školním prostředí

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 5
Odborný garant a vyučující : PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za semestrální práci
Obsah:

 • Vymezení etiky práce výchovného poradce: Etická dimenze práce VP ve srovnání s jinými pomáhajícími profesemi. Znalosti, dovednosti, vlastnosti, motivy, postoje, hodnoty, zvláštní dimenze, aplikace do praxe, osobnostní rysy, jeho kompetence.
 • Etický kodex poradenského pracovníka ve školství: Etický kodex jako ochrana klienta před neetickou aplikací poradenství. Etický kodex jako garance kvality poradenských služeb. Etický kodex jako orientace VP i klienta v jeho právech a povinnostech.
 • Ambivalentnost role učitele-výchovného poradce, možná úskalí funkce výchovného poradce: Překážky ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy – otázka kompetencí včetně efektivity práce, přirozený pocit kontroly, pocity spojenectví se žáky x pedagogy, výhody a nevýhody v postavení.
 • Spolupráce s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru: Intervenční činnosti. Krizově-intervenční kompetence. Individuální práce s učiteli i s týmy pedagogů, s vedením školy (výchovná komise), s vnějšími subjekty.
 • Vymezení standardních činností výchovného poradce: Zaměření dle druhů a typů škol – základní školy, základní školy speciální, střední školy, gymnázia, praktické školy
 • Poradenské činnosti, metodické a informační činnosti, vedení dokumentace výchovného poradce: Zaměření dle druhů a typů škol – základní školy, základní školy speciální, střední školy, gymnázia, praktické školy
 • Rozdílnost úlohy výchovného poradce ve škole běžné a ve škole určené pro žáky se zdravotním postižením: Role a pozice VP ve škole běžné a ve škole pro žáky se ZP. Partnerský přístup mezi VP, rodiči, žáky. Individuální práce se žáky.
Distanční a povinná literatura:
Elektronický modul Osobnost výchovného poradce zpracovaný v LMS Moodle obsahující: Studijní cíle, studijní text v modulu „Kniha“, test, zadání semestrální práce (ukázka) a shrnutí učiva.

Základní literatura:
Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál 1997
Lazarová, B. Netradiční role učitele. O situacích pomoci krize a poradenství ve školní praxi. Brno : Paido 2008
Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. Praha : Portál 2002

Školní třída, její vedení a diagnostika

Celkový počet hodin prezenční výuky: 40
Počet kreditů celkem: 17

Základní témata:

 • Práce se školní třídou , školní třída jako sociální skupina a vztahová síť
 • Školní třída jako sociální skupina
 • Koheze třídy, základní patologie školní třídy
 • Pozice a role dítěte ve školní třídě
 • Diagnostika školní třídy (diagnostické nástroje, profily některých metod)
 • Diagnostický proces a interpretace výsledků pedagogické diagnostiky
 • Role učitele ve vedení třídy
 • Otázky sociálně nežádoucích jevů ve třídě
 • Vedení třídy formou skupinové práce

Školní třída, její vedení a diagnostika - teoretická část

Odborný garant a vyučující: Mgr. Petr Šolc
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 12

Obsah:

Práce se školní třídou , školní třída jako sociální skupina a vztahová síť: Systém školy a třída, definice skupiny a třídění skupin, znaky sociální skupiny ,psychologická charakteristika tříd, fáze vývoje třídy, forma práce se třídou.
Školní třída jako sociální skupina: Historie a anamnéza třídy, dělení tříd podle vzniku, druhý život třídy, skupinová dynamika a práce s ní.
Koheze třídy, základní patologie školní třídy: Narušení vztahů ve třídě, ztráta koheze třídy, rebelství, agresivní jádro žáků ve třídě, posun hodnot. Diagnostika, intervence, systém vnější odborné pomoci. Vývoj patologie ve třídě- případové studie.
Pozice a role dítěte ve školní třídě: Hierarchie třídy, sociální status členů, co ovlivňuje pozici a roli dítěte ve třídě, základní vztahy mezi dětmi, jak pracovat s hierarchii třídy, učitel ve vztahovém poli třídy.
Diagnostika školní třídy (diagnostické nástroje, profily některých metod): Metody a prostředky diagnostiky, formy záznamu pozorovaných jevů, zjišťování klimatu třídy a vztahů mezi žáky, diagnostické nástroje, zásady a postupy diagnostiky, rizikové signály třídy, základní sociometrické techniky, poradenská intervence
Diagnostický proces a interpretace výsledků pedagogické diagnostiky: Výhody a nevýhody dotazníkového šetření, pedagogická diagnostika v systému žák- třída- škola – rodina, jak vstupovat do třídy, práce se školní třídou na základě diagnostiky
Role učitele ve vedení třídy: Možnosti působení učitele, systém školy a kompetence
Otázky sociálně nežádoucích jevů ve třídě: Preventivní práce se třídou, monitorovací systém, screening, systém a potenciál školy a možnosti vnější odborné pomoci, systemický přístup
Vedení třídy formou skupinové práce: Alternativní forma práce, zásady komunitního kruhu, zisky a rizika práce s dětmi v komunitním kruhu, metodika třídnické hodiny

Distanční texty (Povinná literatura):
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
Elektronický modul Školní třída, její vedení a diagnostika obsahuje studijní cíle, studijní text v modulu „kniha“, test, a souhrn učiva.

Doporučená literatura:
Auger, M.-T. – Boucharlat, C. Učitel a problémový žák : Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Portál, Praha 2005.
Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál 1994.
GAJDOŠOVÁ, E. – HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. Portál, Praha 2006.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: TU v Liberci 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK 2002.
Hermochová, S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: Aisis, 2005.
Hrabal, V. Jaký jsem učitel. Praha: SPN 1988.
Hrabal, V.: Diagnostika. Praha: PeF UK 2002
Hrabal, V. Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha: PeF UK 2002.
Hrabal, V. Sociální psychologie. Praha: PedF UK 2002.
KYRIACOU, C. Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005.
Mareš, J. - Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU 1995
Pavelková, I. Motivace žáků k učení. Praha: SPN 2002.
Prokop, J.: Škola jako sociální útvar. PedF UK Praha 1996.
Řezáč, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie žáka. Praha: HTF UK 1995.
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008

Praktický seminář k předmětu Školní třída, její vedení a diagnostika

Odborný garant a vyučující: Mgr. Petr Šolc
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za semestrální práci
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 12

Obsah:
Diagnostika školní třídy (diagnostické nástroje, profily některých metod): Seznámení s diagnostickými nástroji, nácvik práce s dotazníky, profily některých metod, vyhodnocování sociogramu a práce s ním
Diagnostický proces a interpretace výsledků pedagogické diagnostiky: Rozbor produktů činnosti, případové studie na téma hierarchie třídy, práce na anamnéze vlastní třídy. Baterie her a technik k pedagogické diagnostice.
Vedení třídy formou skupinové práce: Zásady komunitního kruhu, základní dělení her a technik, zácvik v konkrétních hrách a technikách.

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008

Doporučená literatura:
Bakalář, E. Dospělí si mohou stále hrát. Praha, 2004.
Hermochová, S.: Hry pro život: sociálně psychologické hry pro děti a mládež, 1. a 2. díl. Praha: Portál 1994
Hermochová, S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: Aisis, 2005.
Hopp, S. - H.; Krabel, J. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha :Portál, 2001.
Kolář, M.: Bolest šikanování. Praha, Portál 2001
Komárková, R. - Slaměník, I. - Výrost, A. Aplikovaná sociální psychologie III : Sociálně psychologický výcvik. Praha : Grada, 2001.
Kyriacou, C. Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005.
Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál, 20003.vyd.
Valenta, J.: Osobnostní a sociální výchova. Kladno: Aisis, 2006.

Výcvikový seminář Řešení sociálně nežádoucích jevů ve třídě

Odborný garant a vyučující: PhDr. Jana Procházková, PhDr. Lenka Krejčová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za aktivní účast, písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 16

Cíle semináře:
Seminář přispěje k prohloubení teoretických znalostí i osvojení praktických dovedností práce s kolektivem školní třídy v základních i středních školách. Formou sociálně psychologického výcviku se studenti seznámí s metodami práce, které přispívají k rozvoji sociálních dovedností žáků a minimalizují výskyt sociálně nežádoucích jevů. Účastníci semináře si osvojí metody práce, které podporují skupinovou kohezi, komunikační dovednosti a týmovou spolupráci v prostředí školy Pozornost bude věnována způsobům prevence výchovných problémů ve školách a metodám intervence při jejich výskytu. Vzhledem k charakteru školního prostředí bude zdůrazněna také nutnost práce s pedagogickým sborem. Výcvikové bloky se budou věnovat problematice sociálního poznávání, komunikace, spolupráce, řešení konfliktů.

Obsah:
Otázky sociálně nežádoucích jevů ve třídě (4 hodiny) – seminář se bude věnovat problematice jednotlivých typů problémového chování ve třídách, zj. se zaměří na prevenci a intervenci při výskytu záškoláctví, šikany, projevů netolerance, experimentování a zneužívání návykových látek. Důraz bude kladen na preventivní postupy, které využívají práci s kolektivem celé třídy, resp. podporují rozvoj pozitivního klimatu ve škole.
Rozvoj sociálních kompetencí žáků (4 hodiny) – v průběhu výcviku bude kladen důraz na rozvoj sociálních dovedností žáků a studentů v prostředí školy a s nimi související metody práce, které podporují rozvoj zdravých vztahů ve třídě.
Základní postupy při práci se skupinou (4 hodiny) – účastníci se seznámí s metodami práce se studenty výcvikovou formou, ale současně jim budou vysvětlena základní teoretická východiska sociálně psychologického výcviku, tj. práce se skupinovou dynamikou, vedení skupin, definování rolí ve skupině, reflektování dění ve skupině, strukturování aktivit výcviku dle potřeb skupiny apod.
Postupy práce s pedagogickým sborem (2 hodiny ) – studentům budou prezentovány základní metody práce s kolektivem pedagogického sboru, seznámí se s možnostmi skupinové i individuální supervize pedagogů při řešení sociálně nežádoucích jevů ve svých třídách, budou informováni o poradenských zařízeních, s nimiž lze navázat spolupráci v případě řešení výchovným problémů ve třídě.
Spolupráce s rodinou (2 hodiny ) - v rámci výcviku bude zmíněna také problematika komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci žáků, jejichž problémové chování je ve škole řešeno.

Povinná literatura:
Kyriacou, Ch. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.
JANOŠOVÁ, P. Šikana a vyčleňování žáků na ZŠ. Liberec: TU v Liberci 2011. ISBN 978-80-7372-780-2 (elektronická verze) a ISBN 978-80-7372-779-6 (tištěná verze)
Elektronický modul Školní třída, její vedení a diagnostika obsahuje zadanou semestrální práci, test k problematice šikany a 2 případové studie

Doporučená literatura:
BELTZ, H. – SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
FISHER, Robert: Učíme děti myslet a učit se: Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004.
Gajdošová, E. – Herényiová, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. Praha: Portál, 2006. Hermochová, S. Hry pro dospělé. Praha: Grada Publishing, 2004.
Hermochová, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.
HOPE, S. – HOPE, H. – KRABEL, J. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha: Portál, 2001.
Komárková, R. – Slaměník, I. – Výrost, J. (eds.). Aplikovaná sociální psychologie III : Sociálněpsychologický výcvik. Praha: Grada Publishing, 2005.
Kolář, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.
Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
Matějček, Z. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 2003.
METODICKÝ pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 20 006/2007-51. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2007.
METODICKÝ pokyn ministra školství, mládež a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008.

Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Celkový počet hodin prezenční výuky: 20
Počet kreditů celkem: 10

Základní témata:

 • Definice rodiny, historická a kulturní podmíněnost rodiny
 • Základní sociálně psychologické charakteristiky rodiny
 • Strategie výchovy v rodinách
 • Rodina a vliv socioekonomické úrovně na výchovu
 • Kulturní specifika rodin z jiného kulturního prostředí
 • Specifika rodin dítěte se zdravotním postižením a dítěte dlouhodobě nemocného
 • Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě
 • Komunikace se školou
 • Strategie vedení rozhovoru (různá pojetí rogersovské, behaviorální..)

Výchova v rodině

Odborný garant a vyučující: Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 8

Obsah:
Definice rodiny, historická a kulturní podmíněnost rodiny: Rodina jako instituce na prahu 21. století. Biologické, historické a kulturní faktory ovlivňující rodinu. Rodina jako primární společenská skupina. Typy rodiny. Funkce rodiny.
Základní sociálně psychologické charakteristiky rodiny: Hodnotová orientace rodiny. Její různá pojetí. Rodinný kodex. Způsoby trávení volného času rodiny. Hodnoty rodiny jako výraz jejich idejí a ideálů. Hodnoty rodiny a materiální prostředky zabezpečení rodiny.
Strategie výchovy v rodinách: Rodinná socializace. Primární sociální fixace. Sekundární sociální fixace. Enkulturace. Výchovná funkce rodiny. Typologie rodin z hlediska realizace její výchovné funkce. Rodina a vliv socioekonomické úrovně na výchovu. Sociální politika státu a rodina. Historický vývoj aktivní sociální politiky státu vůči rodině a současnost. Vliv sociální politiky státu na způsoby výchovy dětí v rodinách.
Kulturní specifika rodin z jiného kulturního prostředí: Specifika hodnotové orientace rodin z jiného kulturního prostředí. Rodina z jiného kulturního prostředí v kontextu naší sociální politiky. Komunitní programy sociální práce. Výchova dětí rodin uprchlíků.
Specifika rodin dítěte se zdravotním postižením a dítěte dlouhodobě nemocného
Postoj okolí k nemocnému dítěti. Rozsah a závažnost choroby. Druhy postojů rodin k nemocnému dítěti. „Sparťanský“ postoj. Psychický únik dítěte do nemoci.Zásady správného vedení a výchovy dítěte v nemoci.
Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě: Způsoby posuzování špatného zacházení s dítětem. Charakteristiky obětí a jejich rodin. Syndrom CAN. Formy a druhy zneužívání dětí – tělesné, sexuální, citové.

Distanční texty (Povinná literatura):
SOCHUREK, J. Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. a II. Díl. Liberec:TU 2001
Elektronický modul Komunikace s rodiči obsahující PowerPointovou prezentaci Výchova v rodině a test.

Základní literatura:
BENTOVIM, A. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998.
FIALOVÁ, L. a kol. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: SLON, 2000
HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.
JANIŠ, K. Partnerství, manželství, rodičovství a středoškolská mládež. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-246-1.
JANIŠ, K. Sexuální výchova - příspěvek k teorii a praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002.
JANIŠ, K. Úvod do sexuální výchovy. 1. vydání. Opava: Slezská univerzita, 2005
MATĚJČEK, Z. DYTRICH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha:Grada, 2002
MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, 2003. ISBN 80-86429-19-9.
MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005
MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha:Slon,1999
POTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha:G + G, 1999
SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha:Portál, 2001
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha:SLON, 2005
WEISS, P. - ZVĚŘINA, J. Sexuální chování v ČR - situace a trendy. Praha: Portál, 2001
ZÁKON č. 108/2006 Sb. O sociálních službách v plném znění

Výcvikový seminář Komunikace s rodiči

Odborný garant a vyučující: PhDr. Jana Procházková, PhDr. Lenka Krejčová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za aktivní účast a písemný test
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 12

Obsah:
Komunikace se školou: V bloku bude teoreticky zpracována problematika specifik komunikace se školou – její možnosti, limity, úskalí. V praktické části výcviku si frekventanti procvičí dovednosti komunikace v různých formách ( přímá a nepřímá), a podle cílů ke kterým komunikace směřuje.
Strategie vedení rozhovoru (různá pojetí rogersovské, behaviorální..): V této části kurzu bude kladen důraz na nutnou variabilitu vedení rozhovoru. Dále pak na rozpoznání komunikačních stylů i bariér a následnou diferenciaci přístupů při vedení konkrétních rozhovorů. V hodinách výcviku si každý frekventant procvičí různé strategie a jejich možnou efektivitu.

Distanční texty (Povinná literatura):
KREJČOVÁ, L. Komunikace s rodiči problémových žáků. Liberec: TU v Liberci 2010. ISBN 978-80-7372-658-4 pro CD ROM a ISBN 978-80-7372-650-8 pro tištěnou verzi
Elektronický modul Komunikace s rodiči obsahující studijní cíle, studijní text v modulu !kniha“, test, souhrn učiva, doplňující studijní materiál, 2 případové studie a zadání semestrální práce (ukázka).

Doporučená literatura:

BEAUFORTOVÁ, K. Umění komunikace ve škole.[CD-rom] Praha: SPIN, 2004
CAPPONI, V., NOVÁK, T. Jak se prosadit asertivně do života. Praha: Svoboda-Libertas 1992.
Hadj Moussová Z. a kol. (2005): Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: PeF UK
Hadj Moussová Z. - Duplinský J. a kol. (2002): Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK
Hadj Moussová Z. (2002): Úvod do speciálního poradenství. Liberec: PedF TUL
Křivohlavý J. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat 1993
KYRIACOU, C. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.
LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria publishing 1995.
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU 1995.
Vališová A: Komunikace a vzájemné porozumění. Praha: Grada 2005

Základní dovednosti vedení poradenské komunikace

Celkový počet hodin prezenční výuky: 20
Počet kreditů celkem: 9

Základní témata:

 • Vytváření vztahu poradce-klient
 • Techniky naslouchání a vedení rozhovoru
 • Komunikace v průběhu vedení klienta
 • Nonverbální komunikační dovednosti v poradenském procesu

Vedení poradenské komunikace - teoretická část

Odborný garant a vyučující: PhDr. Jana Procházková
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 8

Obsah:
Vytváření vztahu poradce-klient: možnosti na straně poradce, taktiky navazování a rozvíjení vztahu
Techniky naslouchání a vedení rozhovoru: techniky komunikaci rozvíjející a jejich užití a postupy komunikaci bránící
Komunikace v průběhu vedení klienta: Komunikace – základní pojmy. Komunikační schéma v průběhu vedení klienta. Co si sdělujeme? Dospívání a zvláštnosti komunikace s dospívajícími. Bariéry v komunikaci. Naslouchání. Otázky, zpětná vazba, rozhovor.
Nonverbální komunikační dovednosti v poradenském procesu: jejich složky a možnosti využití v komunikaci. Řeč těla – neverbální komunikace v poradenském procesu. Asertivita v pedagogických podmínkách.

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
Elektronický modul obsahuje studijní cíle, studijní text v modulu „Kniha“, test, souhrn učiva a 2 případové studie

Doporučená literatura:
Vališová A: Komunikace a vzájemné porozumění. Praha: Grada 2005
Hadj Moussová Z. a kol. (2005): Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: PeF UK
Hadj Moussová Z. (2002): Úvod do speciálního poradenství. Liberec: PedF TUL
Křivohlavý J. (1993): Povídej - naslouchám. Praha: Návra
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.(1995) Komunikace ve škole. Brno: MU

Výcvikový seminář vedení poradenské komunikace

Odborný garant a vyučující: PhDr. Jana Procházková
Zakončení předmětu: zápočet za aktivní účast a písemný test
Počet kreditů: 4
Počet hodin: 12

Obsah:
Techniky naslouchání a vedení rozhovoru: Základní dovednosti k vedení efektivní komunikace, komunikace na všech úrovních – verbální, neverbální, paraverbální, význam zpětné vazby, dovednosti v používání různých zpětných vazeb, asertivita
Komunikace v průběhu vedení klienta: zásady navázání dobrého kontaktu, atmosféry, motivace a stimulace v dyadickém a poradenském vztahu
Nonverbální komunikační dovednosti v poradenském procesu: význam nonverbálních dovedností v procesu komunikace – proxemika, gestika, mimika, intonace, význam pauz v neverbální komunikaci, haptika

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.(1995) Komunikace ve škole. Brno: MU

Doporučená literatura:
Hadj Moussová Z. a kol. (2005): Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: PeF UK
Hadj Moussová Z. - Duplinský J. a kol. (2002): Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK
KOPŘIVA,K.(2006 ) : Lidský vztah jako součást profese.Praha:Portál
MIKULÁŠTÍK,M.(2003): Komunikační dovednosti v pedagogické praxi. Praha,Grada

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáků se zdravotním postiženími

Celkový počet hodin prezenční výuky: 20
Počet kreditů celkem: 11

Základní témata:

 • Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace, inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy a školy
 • Pochopení a interpretace speciálních vzdělávacích potřeb žáka pro účely jeho úspěšného vzdělávání a integraci
 • Speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, diagnostická kritéria
 • Základní speciálně pedagogické metody a techniky, kompenzační a didaktické pomůcky, jejich využívání
 • Vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, intervenční činnosti
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC) v procesu integrace
 • Základní vymezení druhů zdravotního postižení a charakteristika zdravotního a sociokulturního znevýhodnění, biopsychosociální aspekty postižení, a dopady na osobnost žáka, mezioborový přístup
 • Žák se zdravotním postižením, specifické rysy osobnosti postiženého, vztah postižení a složek osobnosti, vývoj postiženého dítěte – obecné zákonitosti
 • Modely začlenění žáků se zdravotním postižením do pedagogického procesu ve školním věku, týmová spolupráce pedagogických pracovníků a jejich kompetence
 • Problematika integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením
 • Individuální vzdělávací plány pro žáky se zdravotním postižením, příprava a tvorba, koordinace postupu vyučujících při realizaci individuálních vzdělávacích plánů
 • Podpora žáka se zdravotním postižením, jeho rodiny a pedagogických pracovníků školy ze strany speciálně pedagogického centra

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 12

Obsah:
Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace, inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy a školy: Vymezení pojmů integrace, inkluze, segregace. Druhy integrace, stupně integrace pedagogické. Zahraniční vzdělávací teoretické koncepce inkluze.
Pochopení a interpretace speciálních vzdělávacích potřeb žáka pro účely jeho úspěšného vzdělávání a integraci: Speciálně vzdělávací potřeby u žáků s jednotlivými typy postižení – mentální, smyslové, parciální. Seznámení s dílčím zajištěním podmínek pro péči o integrované žáky s výše uvedeným postižením v kontextu základní školy – hledisko medicínské, pedagogické, sociální, ekonomické
Speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, diagnostická kritéria: Rozbor výsledků školní práce žáka ve vztahu k používaným metodám výuky, porovnání výkonu žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech a činnostech s uvedením pozitivních výsledků výkonů žáka, sledování průběhu koncentrace pozornosti a dalších projevů chování.
Základní speciálně pedagogické metody a techniky, kompenzační a didaktické pomůcky, jejich využívání: Stimulace, reedukace, kompenzace, rehabilitace. Seznámení se základními pomůckami u jednotlivých poruch kompenzačního a didaktického charakteru, přehled firem a nakladatelství dodávajících potřebné pomůcky.
Vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, intervenční činnosti: Asistent pedagoga. Intervenční programy.
Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC) v procesu integrace: Úkoly PPP a SPC v procesu integrace směrem ke školám. Podklady k vytváření a vytváření IVP ze strany poradenských zařízení. Odborný posudek k integraci..
Základní vymezení druhů zdravotního postižení a charakteristika zdravotního a sociokulturního znevýhodnění, biopsychosociální aspekty postižení, a dopady na osobnost žáka, mezioborový přístup:
Přehled jednotlivých druhů postižení v souladu se specifiky dílčích vědních oborů speciální pedagogiky. Sociokulturní handicap. Sekundární následky nesprávného přístupu k integrovanému žákovi.

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. Úvod do vývojové psychopatologie III. Liberec: TU v Liberci 2003.
MICHALOVÁ, Z. Vybrané kapitoly z problematiky specifických poruch učení. Liberec: TU 2008, o128s. ISBN 978-80-7372-318-7
MICHALOVÁ, Z. Speciální pedagogika 1. díl. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-830-4 a ISBN 978-80-7372-831-1 (tištěná verze)
MICHALOVÁ, Z. Speciální pedagogika 2. díl. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-843-4 a ISBN 978-80-7372-842-7 (tištěná verze)
MICHALOVÁ, Z. Integrativní speciální pedagogika. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-880-9 a ISBN 978-80-7372-879-3 (tištěná verze)
Elektronický modul Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje studijní cíle, text v modulu kniha, 2 PowerPointové prezentace k výuce, 3 testy a souhrn učiva.

Doporučená literatura:
BENDOVÁ, P., JEŘÁBEK, K.,RUŽIČKA,V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc : UP 2006. 104 s. ISBN 80-24414368
Kol. aut. Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat. 1. vyd. Praha: Rytmus, 2004. CD-ROM – elektronický zdroj: výtisk 3139171762.
POTMĚŠIL, M. Komparativní studie o možnostech vzdělávání postižených žáků v některých zemích Evropy (Rakousko, Španělksko a Belgie). In Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, roč. 12, 2002, č. 4, s. 299-308. ISSN 1211-2720;
LANG,B., BERBERICHOVÁ, CH. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha: Portál 1998. s.146. ISBN 80-7178-144-4, konkr. kapitoly 5-7 (Strategie pro učení a vyučování, Osvěta: příprava na inkluzi; Podpora inkluzívní praxe, s. 57-122
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.
Zákon 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška 73/2005 Sb.o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví Katalog prací a kvalifikační předpoklady
Národní akční plán sociálního začleňování. 2004-2006. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005. 91 s. ISBN 80-86878-15-5.
National action plan on social inclusion. 1st ed. 2004-2006. Praha: Ministry of Labour and Social Affairs, 2005. 96 s. ISBN 80-86878-16-3.
NIESSEN, J., SCHIBEL, Y. Příručka o integraci. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005. 83 s. ISBN 80-86878-24-4

Žák se zdravotním postižením

Odborný garant a vyučující: Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 8

Obsah:
Žák se zdravotním postižením, specifické rysy osobnosti postiženého, vztah postižení a složek osobnosti, vývoj postiženého dítěte – obecné zákonitosti: Vymezení pojmu dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami. Základní poznatky z oblasti psychologie žáka se zdravotním postižením
Modely začlenění žáků se zdravotním postižením do pedagogického procesu ve školním věku, týmová spolupráce pedagogických pracovníků a jejich kompetence: Komunikace, metody a formy podpory při vzdělávání žáka s mentálním postižením, žáka se zrakovým postižením, žáka se sluchovým postižením, žáka s tělesným postižením včetně žáka dlouhodobě nemocného, žáka s autismem, žáka se SPUCH, žáka s poruchou chování, žáka s těžkým a kombinovaným postižením.
Problematika integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením: Nové trendy v edukační péči o jedince se zdravotním postižením v Evropě. Vymezení pojmů integrace, inkluze, segregace, exkluze. Podpora inkluzivního vzdělávání.
Individuální vzdělávací plány pro žáky se zdravotním postižením, příprava a tvorba, koordinace postupu vyučujících při realizaci individuálních vzdělávacích plánů:
Legislativní rámec pro inkluzivní/integrativní vzdělávání a jeho zakotvení v kurikulárních dokumentech. Dlouhodobý záměr vzdělávání v ČR.
Podpora žáka se zdravotním postižením, jeho rodiny a pedagogických pracovníků školy ze strany speciálně pedagogického centra a ped. psych. poradny. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Základní zásady práce s žákem s dvojí výjimečností pro realizaci jeho aktuálního rozumového potenciálu, specifika v IVP, podstata akceleračních a obohacujících přístupů. Strukturace IVP. Komplexní péče a podpora žáka a jeho rodiny – péče zdravotní, sociální, pedagogická, spolupráce a koordinace péče.

Distanční texty (Povinná literatura):
BALCAR, J. Zdravotně znevýhodněné a nemocné dítě ve školské praxi I. a II. Liberec: TU v Liberci 2001 a 2002
VÁGNEROVÁ, M. Úvod do vývojové psychopatologie II. Liberec: TU v Liberci 2003
VÁGNEROVÁ, M. Úvod do vývojové psychopatologie III. Liberec: TU v Liberci 2003
Elektronický modul Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje PowerPointovou prezentaci, otevřené otázky k problematice a test.

Doporučená literatura:
HadjMoussová, Z. Postoje učitelů k integraci postižených. Speciální pedagogika, 1994/95, č. 4, str. 103 - 115.
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál 2004.
KAPRÁLEK, K. – BĚLECKÝ, Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací plán. Praha: Portál 2005.
KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě. Praha: Portál 2001.
Lebeer, J. a kol. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. Praha: Portál 2006.
Pokyn MŠMT ČR č.j. 17589/94-24 k integraci dětí a žáků se zdravotním postižením. Věstník MŠMT ČR, roč. L, sešit 8, září, 1994.
SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.
SZABOVÁ, M. Preventivní a nápravná cvičení. Praha: Portál 2001.
Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál 2001.

Kariérové poradenství

Celkový počet hodin prezenční výuky: 16
Počet kreditů celkem: 8

Základní témata:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy
 • Korekce rozhodovacího procesu ve vazbě na žákova specifika
 • Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Distribuce volby, její rozmanitost a unifikace
 • Evropský a český trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost
 • Informační, metodická a konzultační činnost
 • Práce s rodinou žáka v procesu volby vzdělávání a povolání
 • Diagnostické metody a intervence v oblasti volby vzdělávání a profese
 • Mimoškolní zdroje volby povolání
 • Kontinuita v poskytování poradenských služeb v průběhu školní docházky a následně po vstupu na trh práce

Obecné aspekty kariérového poradenství

Odborný garant a vyučující: Mgr. Věra Hujerová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 4
Počet hodin: 8

Obsah:
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy: informace výchovného poradce,včetně odborné pomoci vycházejícím žákům ve vyučovacím předmětu kariérové poradenství,či ve společenských výchovách
Korekce rozhodovacího procesu ve vazbě na žákova specifika: zájmy, možnosti, schopnosti, osobnostní profil, aktuální prospěch, motivace rodiny.
Distribuce volby, její rozmanitost a unifikace: využití dostupných materiálů s přehledy oborů (příručky, info brožury, CD).
Evropský a český trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost: EU - jazyková výbava + flexibilita osobnosti - splnění požadovaných kritérií, ČR-perspektivní obory, maximální kvalifikace, rekvalifikační možnosti, nástavbová studia zaměstnanost a zaměstnatelnost v jednotlivých regionech - specifika
Informační, metodická a konzultační činnost: burzy škol, UP, exkurze, náborová činnost, reklama, sponzoring
Práce s rodinou žáka v procesu volby vzdělávání a povolání: poradenské služby PPP, UP, VP + osobní kontakty, zkušenosti, dny otevřených dveří, systematická pomoc nerozhodným žákům, žákům s event.riziky, včetně nepodnětného zázemí
Diagnostické metody a intervence v oblasti volby vzdělávání a profese: dotazníková škála-ind., skup., testy-intelektové, osobnostní, k posouzení schopností, zájmů, projektivní techniky.
Mimoškolní zdroje volby povolání: intervence zájmových organizací (sportovní ,umělecké)
Kontinuita v poskytování poradenských služeb v průběhu školní docházky a následně po vstupu na trh práce - výchovní poradci (ZŠ, SŠ, ISŠ, VOŠ +UP, vzdělávací centra). Zaměření na vývojové a výchovné odchylky jedinců, výuková specifika, školní skupiny, životní styl rodin a dětí, etnické skupiny žijící u nás –(prevence, diagnostika, následná intervence).

Distanční texty a povinná literatura:
Elektronický modul Kariérové poradenství obsahuje PowerPointovou prezentaci a test

Základní literatura:

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. 1. vyd. Praha: Portál 1994. 108 s. ISBN 80-7178-006-5.
Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN 1992.
MERTIN, V. Poradce k volbě povolání. 6.vyd. Praha: Dr. Josef Raabe 2004. ISBN 80-86307-12-3.
Mikuláštík, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003.
Novák, T. Testy osobnosti. Praha: Grada, 2004.
Spilková, V. a kolektiv. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví Katalog prací a kvalifikační předpoklady
Průvodce volbou povolání-CD

Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 4
Počet hodin: 8

Obsah:
Volba vhodné školy zejména s ohledem na zvolení speciální či běžné školy
Volba povolání vzhledem k druhu a stupni postižení a osobnostním zvláštnostem žáka podmíněných postižením, vzhledem k předchozímu vzdělávání a s ohledem na možnosti a ochotu spolupráce rodiny
Možnosti podpory žáka, rodiny školy ze strany spolupracujících organizací (SPC, PPP, ÚP, lékaři, orgány sociálně právní ochrany dětí…)
Vzdělávací nabídka škol a oborů pro žáky se zdravotním postižením
Specifika postavení zdravotně postižených na trhu práce
Využití informačních technologií a multimediálních didaktických pomůcek v práci se zdravotně postiženými klienty

Distanční texty a povinná literatura:
Elektronický modul Kariérové poradenství obsahuje studijní cíle, text v modulu kniha, test a souhrn učiva a zpřístupňuje 4 doplňující studijní materiály:
DRAHOŇOVSKÁ, P. - ELIÁŠKOVÁ, I. Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. Praha 2011
TRHLÍKOVÁ, J. Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce. Praha: NUOV 2011
KOL. AUTORŮ. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: VÚP 2007
KOL. AUTORŮ. Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha: VÚP 2008

Základní literatura:

BENDOVÁ, P., JEŘÁBEK, K.,RUŽIČKA, V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc : UP 2006. 104 s. ISBN 80-24414368.
MERTIN, V. Poradce k volbě povolání. 6.vyd. Praha: Dr. Josef Raabe 2004. ISBN 80-86307-12-3.
MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. 1. vyd. Praha: Portál 1994. 108 s. ISBN 80-7178-006-5.
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví Katalog prací a kvalifikační předpoklady
MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 3. vyd. Praha: Portál 2000. 143 s. ISBN 80-7178-494-X.
Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství, 1. vyd. Praha: 1992. 224 s. ISBN 80-04-25236-2.
Národní akční plán sociálního začleňování. 2004-2006. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005. 91 s. ISBN 80-86878-15-5.
National action plan on social inclusion. 1st ed. 2004-2006. Praha: Ministry of Labour and Social Affairs, 2005. 96 s. ISBN 80-86878-16-3.
NIESSEN, J., SCHIBEL, Y. Příručka o integraci. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005. 83 s. ISBN 80-86878-24-4.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.

Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole

Celkový počet hodin prezenční výuky: 24
Počet kreditů celkem: 10

Základní témata:

 • Metody psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky
 • Poradenský rozhovor
 • Kvantifikující diagnostika- konstrukce a interpretace didaktických testů
 • Metody monitorování a screeningu
 • Úloha dotazníkových šetření
 • Diagnostika školní třídy
 • Možnosti intervence ve školním a rodinném prostředí

Základní diagnostické metody a intervenční techniky

Odborný garant a vyučující: PhDr. Lenka Krejčová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 12

Obsah:
Metody psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky: Studenti se seznámí se základními diagnostickými nástroji, které jsou využívány v psychologické a speciálně pedagogické praxi při práci se žáky a studenty škol. Budou jim vysvětleny základní postupy práce při administraci i interpretaci použitých metod.
Poradenský rozhovor: Pozornost bude věnována základním postupům při vedení rozhovoru, metodám jejich vedení z hlediska direktivity, resp. non-direktivity, i z hlediska informací, které poradenský pracovník potřebuje získat. Studenti se seznámí se základní typologií otázek kladených při poradenských rozhovorech.
Kvantifikující diagnostika- konstrukce a interpretace didaktických testů: Studentům budou stručně představeny základní postupy tvorby diagnostických metod, seznámí se s problematikou reliability a validity těchto metod i způsoby jejich interpretace. Postupy budou speciálně aplikovány na tvorbu didaktických testů.
Metody monitorování a screeningu: Téma se zaměří na možnosti pozorování a depistáže při práci s jedincem i skupinou ve školním prostředí. Studenti se rovněž seznámí se základními možnostmi využívání observačních škál, portfólií žáků a studentů, případně moderní techniky (zj. videozáznamů) při diagnostické práci pedagoga.
Úloha dotazníkových šetření: Účastníkům semináře budou představeny základní dotazníkové metody, které mohou při svojí práci výchovného poradce využívat, seznámí se také s postupy konstrukce takových metod, pokud by měli zájem využívat při práci své vlastní přístupy. Součástí tématu bude vysvětlení základní typologie otázek v dotaznících a způsobu vyhodnocování a interpretace.
Diagnostika školní třídy: Studentům budou prezentovány základní možnosti diagnostiky školní třídy v průběhu tradiční výuky i záměrné diagnostiky prostřednictvím sociometrických měření a zjišťování klimatu ve třídě a škole. Pozornost bude věnována také možnostem dynamické diagnostiky, která využívá především projektivní metody a jejíž přirozenou součástí je také intervence ve třídě.
Možnosti intervence ve školním a rodinném prostředí: Studenti se dozvědí, jakým způsobem na základě získaných diagnostických údajů postupovat při práci se žákem nebo třídou, jaké jsou možnosti intervence ve spolupráci s rodinou, jaké postupy nabízejí případně poradenská zařízení při různých typech diagnóz.
Diagnostické metody jsou součástí jednotlivých témat: Všechna uvedená témata budou doprovázena ukázkami konkrétních diagnostických metod. Studenti se jednak seznámí s metodami používanými psychology a speciálními pedagogy, na jejichž základě se očekává, že budou ve škole se žáky a třídami pracovat, jednak jim budou představeny existující metody, které mohou využít pro svojí vlastní pedagogickou diagnostiku.

Distanční texty (Povinná literatura):
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
VÁGNEROVÁ, M. – KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
Elektronický modul Základní diagnostické metody a intervenční techniky obsahuje studijní cíle, studijní text v modulu „Kniha“, test a PowerPointovou prezentaci

Doporučená literatura:
Chuchutová, K. Dynamické hodnocení a jeho využití v diagnostice školní zralosti a
připravenosti. E-psychologie [online]. 2008, 2,1, 1−11. Dostupný z <http://e-psycholog.eu/pdf/chuchutova.pdf>.
MERTIN, V. – CIPROVÁ, J. – BUDÍNKSÁ, M. (eds.) Pedagogická a psychologická diagnostika. Praha: RAABE, 2005-2009
VÁGNEROVÁ, M. – KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 2008.

Výcvikový seminář poradenský rozhovor a intervenční techniky

Zakončení předmětu: zápočet za aktivní účast a písemný test
Počet kreditů: 4
Počet hodin: 12

Obsah:
Poradenský rozhovor: zásady. limity a specifika poradenského rozhovoru, etické limity, osobnost poradce v procesu rozhovoru
Možnosti intervence ve školním a rodinném prostředí: Zásady práce ve školním a rodinném prostředí, dodržování přiměřených limitů a hranic, akceptace rodičů a ostatních, důraz na vymezení hranic vlastních.

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
Elektronický modul Základní diagnostické metody a intervenční techniky obsahuje PowerPointovou prezentaci a 2 případové studie.

Doporučená literatura:
FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha : Computer Press 2000
HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003
HRABAL, V ST., HRABAL, V. ML. Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: UK, 2002.
Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000
Vymětal, J. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha: Grada 2008, ISBN: 978-80-247-2614-4

Žák v kontextu služeb výchovného poradce

Celkový počet hodin prezenční výuky: 20
Počet kreditů celkem: 9

Základní témata:

 • Základní charakteristiky psychosociálního vývoje v jednotlivých etapách života
 • Variability psychického vývoje, základní vývojové úkoly
 • Problematika školní zralosti
 • Výukové obtíže
 • Výchovné obtíže
 • Nadaní žáci
 • Disharmonický vývoj osobnosti
 • Poruchy chování a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy
 • Psychické poruchy v dětském věku a adolescenci
 • Postavení žáka ve třídě
 • Vztahy rodina-žák-škola

Žák v kontextu služeb výchovného poradce

Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Veronika Boďová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 16

Obsah:
Základní charakteristiky psychosociálního vývoje v jednotlivých etapách života: Prosociální chování, altruismus. Vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace. Vývoj morálního vědomí a jednání v teorii Piageta a Kohlberga
Variability psychického vývoje, základní vývojové úkoly: Období předškolní, ranný školní věk, střední školní věk, starší školní věk, adolescence – specifika jednotlivých období.Osm věků člověka a vývojových úkolů v Eriksonově pojetí.
Problematika školní zralosti: Rozdíl mezi školní zralostí a připraveností. Příprava předškolního dítě na roli školáka. Organizace zápisu do školy po stránce obsahové..
Výukové obtíže: Příčiny školního neprospěchu.
Výchovné obtíže: Analýza lidského chování jako předpoklad efektivní strategie pro změnu chování žáka. Porucha chování specifické a nespecifické. Postupy inhibující agresivní chování Východisko sociálního učení, příčiny a důsledky nežádoucího chování. Volba metodického postupu pro navození změny v chování. Posilování žádoucího chování a oslabování nežádoucího chování.
Disharmonický vývoj osobnosti: Markanty disharmonického vývoje (infantilismy ,oblasti nedokonalého rozvoje) a prekocismy (oblasti urychlení). Klasifikace.
Poruchy chování a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy: Přehled forem patologických závislostí, poruch chování. Závislosti alkoholové a nealkoholové. Seznámení s problematikou efektivity primární prevence, jejími prioritami a evaluací. Výchova ke zdravému způsobu života ve školách a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální či celostátní úrovni.
Psychické poruchy v dětském věku a adolescenci: Neurotický vývoj v dětském věku. Neklidné dítě. Psychická deprivace.
Postavení žáka ve třídě: Koheze třídy, základní patologie školní třídy. Role učitele ve vedení třídy.
Vztahy rodina-žák-škola: Diagnostika vztahů v rodině.Partnerský přístup mezi školou, žákem, rodinou. Žák jako objekt a subjekt působení sociálního prostředí.

Distanční a povinná literatura:

Vágnerová, M. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2005
MICHALOVÁ, Z. Sondy do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš 2007. 207 s. ISBN 80-7311-075-X.
Elektronický modul Žák v kontextu služeb výchovného poradce obsahuje studijní text v modulu „Kniha“, test a PowerPointovou prezentaci.

Doporučená literatura:
BENDL, S. Neukázněný žák. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství 2004. 100 s. ISBN 80-86642-36-4.
JEDLIČKA, R. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úloha pomáhajících profesí. 1. vyd. Praha : Themis 2004 478 s. ISBN 80-7312-190-3
Goddetová, E. T. Umění jednat s dospívajícími. 1. vyd. Praha: Portál 2001. 144 s. ISBN 80-7178-492-3.
Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Č.j.: 14514/2000-51
NAVRÁTIL, S. Práce učitele s neúspěšnými žáky. 1. vyd. Ústí n. L.: 1999. 76 s. ISBN 80-7044-254-9.
PACLT, I. a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. vyd. Praha : Grada 2007. 240 s. ISBN 978 - 80-247-4.
RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. 1. vyd. Praha: Portál 1999. 256 s. ISBN 80-7178-287-4.
Stanowski, A. Nástin problematiky etopedie a sociální patologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita 2004. 57 s. ISBN 80-7042-360-9.
VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus 2000. 214 s. ISBN 80-7040-813-8.
VÍtková M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. 463 s.ISBN 80-7315-071-9.

Nadaní žáci

Odborný garant a vyučující: Mgr. Věra Hujerová
Zakončení předmětu: zápočet za písemný test
Počet kreditů: 3
Počet hodin: 4

Obsah:
Základní pojmy: vlohy, schopnosti a jejich vzájemné vztahy, úrovně schopností, klasifikace schopností, talent – nadání. Intelektové a mimointelektové předpoklady školní úspěšnosti, jejich vzájemné vztahy. Osobnost nadaného jedince. Jednostranné a všestranné nadání, harmonický a disharmonický vývoj osobnosti a schopností. Nadané dítě a rodina. Rodiče nadaného dítěte, výchovné styly, zájmová profilace a tvořivost, emocionální role. Nadané dítě a škola. Styly učení, individuální vzdělávací plán. Sociální vztahy ve škole. Negativní zdroje (ohrožení, zátěžové mechanismy). Problematika vzdělávání nadaných dětí v naší školní soustavě. Péče o nadané žáky na ZŠ. Volitelné předměty. Zájmové činnosti mimo školu, jejich kooperace. Profesionální orientace nadaných žáků.

Distanční a povinná literatura:
Elektronický modul Žák v kontextu služeb výchovného poradce obsahuje zadání úkolů pro skupinovou práci v prezenční výuce a zpřístupňuje 3 dokumenty Výzkumného ústavu pedagogického:
KOL. AUTORŮ Vyhledáváme rozumově nadané žáky. Praha VÚP 2010.
KOL. AUTORŮ Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Praha VÚP 2010.
KOL. AUTORŮ Krok za krokem s nadaným žákem. Praha VÚP 2010.

Doporučená literatura:

Dočkal, V. Zaměřeno na talenty. Praha: LN 2005.
Hříbková, L. Nadání a nadaní. Praha: PedF UK 2005.

Monitorování, evaluace a autoevaluace výchovného poradenství

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 6
Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci

Obsah:
Monitorovací schéma školy a spolupráce s ředitelem při procesu autoevaluace: Předmět autoevaluace (výstupy, procesy). Globální úkoly autoevasluace.
Metody shromažďování informací pro proces monitorování a evaluace: Způsob provádění autoevaluace (plán realizace - zdroje – strategie – plán autoevaluace – realizace sebeevaluačního procesu – výsledky a jejich interpretace).
Jak pracovat s informacemi a daty z monitorovacího a evaluačního a autoevaluačního procesu: Rámec evaluační strategie. Postup dle otázek proč? Kdy? Co? Jak? Kdo? Vlastní metodologie a její zaměření na zlepšení koncepce či produktu VP Metody shromažďování informací pro proces monitorování s evaluací. Formy zpracování výzkumných dat. Práce s informacemi a daty z monitorovacího a evaluačního procesu.
Typy monitorovacích a evaluačních dotazníků: Základní metodologické pojmy z oblasti pedagogického výzkumu. Tvorba projektu výzkumného šetření v podmínkách školy. Rozlišení kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie. Typy užívaných dotazníků.Tvorba nestandardizovaných dotazníků a jejich hodnocení.

Distanční texty a povinná literatura:
Elektronický modul Kariérové poradenství obsahuje studijní cíle, text v modulu kniha, test a souhrn učiva.

Základní literatura:
NEZVALOVÁ, D. Řízení kvality. Praha: UK 1999. http://aplikace.msmt.cz/DOC/OlomSTUDTEXT.DOC
CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: UP, 1993, 257 s. ISBN 80-7067-287-0.
MICHALÍČKA, M. Pedagogické testy a problémy jejich použití v pedagogické praxi. Pedagogika 1969, č. 1.
SVĚTLÍK, J. Marketing školy. 1.vyd. Zlín: EKKA, 1996. 384 s. ISBN 80-902200-8-8.

Seminář k závěrečné práci

Celkový počet hodin prezenční výuky: 3
Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Veronika Boďová
Zakončení předmětu: napsání závěrečné práce a její přijetí k obhajobě

1. část: Informace o závěrečné práci. Metodika tvorby projektu.
2. část: Prezentace vlastních projektů a diskuse formou individuálních konzultací.

Distanční text:
Boďová, V. – Doubravová, Š. - Michalová, Z. Projekt výchovného poradenství na základních a středních školách. Metodika tvorby závěrečné práce. Liberec: TU v Liberci 2008

Praxe formou stáží

Celkový počet hodin prezenční výuky: 30
Počet kreditů celkem: 16
Odborný garant a vyučující: Mgr. Věra Hujerová
Zakončení předmětu: napsání závěrečné práce a její přijetí k obhajobě
od 1. semestru 6 + 0 + 12 + 12

Obsah a cíle:
Cílem poradenské praxe je aplikace poznatků z psychologické diagnostiky, poradenské psychologie a speciální pedagogiky.
Praxe bude rozdělena do 3 modulů:

1) Praxe v libovolném akreditovaném speciálním zařízení, které se věnuje problémovým či znevýhodněným dětem (např. nízkoprahové centrum, K-centrum, centrum pro práci s romskými dětmi, dětmi uprchlíků, sociální kurátor, diagnostický ústav apod.). Možno volit dle nabídky v místě bydliště studujícího.
Počet hodin: 6
Počet kreditů 4
Zakončení: Klasifikovaný zápočet: studující vypracuje přehled možností a nabídek příslušného zařízení pro potřebu školního poradenství v rozsahu maximálně do 5 stran.

2) Praxe v pedagogicko psychologické poradně. Studující se během praxe seznámí se všemi aktivitami, které poradna nabízí pro žáka, rodinu a školu v diagnostice, intervenci a pedagogicko-psychologické terapii či nápravě.
Počet hodin: 12
Počet kreditů 6
Zakončení: klasifikovaný zápočet za kasuistickou seminární práci věnovanou komplexní analýze jednoho případu v rozsahu 6-8 stran.

3) Praxe ve speciálně - pedagogickém centru. Studující se během praxe seznámí s diagnostikou, možnostmi zařazení a školního vedení zdravotně znevýhodněného školáka, možnostmi mimoškolní pomoci a podpory, i se zpracováním individuálně vzdělávacího plánu.
Počet hodin: 12
Počet kreditů 6
Zakončení: klasifikovaný zápočet: studující předloží záznamy z praxe-Speciálně pedagogické záznamy.
Záznamy budou obsahovat následující údaje:
 • Datum praxe
 • Počet hodin
 • Název školy, zařízení, popis specifik dané školy nebo zařízení
 • Použité metody a jejich rozbor – viz dále
 • Osobní postřehy, poznatky, hodnocení a pod.
Předpokládá se, že studující bude pracovat především s těmito nestandardizovanými metodami:
 • pozorování,
 • studium produktů lidských činností (výtvarné produkty, ruční práce, sešity apod.),
 • rozhovor,
 • studium dokumentace, anamnestickými údaji.
Povinná literatura:
Studijní materiál v prostředí Moodle:
Hadjmoussová, Z. Případová studie – kazuistika – studijní materiál jak psát kazuistiku.