Žák v kontextu služeb výchovného poradce

Žák v kontextu služeb výchovného poradce

Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Veronika Boďová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 16

Obsah:
Základní charakteristiky psychosociálního vývoje v jednotlivých etapách života: Prosociální chování, altruismus. Vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace. Vývoj morálního vědomí a jednání v teorii Piageta a Kohlberga
Variability psychického vývoje, základní vývojové úkoly: Období předškolní, ranný školní věk, střední školní věk, starší školní věk, adolescence – specifika jednotlivých období.Osm věků člověka a vývojových úkolů v Eriksonově pojetí.
Problematika školní zralosti: Rozdíl mezi školní zralostí a připraveností. Příprava předškolního dítě na roli školáka. Organizace zápisu do školy po stránce obsahové..
Výukové obtíže: Příčiny školního neprospěchu.
Výchovné obtíže: Analýza lidského chování jako předpoklad efektivní strategie pro změnu chování žáka. Porucha chování specifické a nespecifické. Postupy inhibující agresivní chování Východisko sociálního učení, příčiny a důsledky nežádoucího chování. Volba metodického postupu pro navození změny v chování. Posilování žádoucího chování a oslabování nežádoucího chování.
Disharmonický vývoj osobnosti: Markanty disharmonického vývoje (infantilismy ,oblasti nedokonalého rozvoje) a prekocismy (oblasti urychlení). Klasifikace.
Poruchy chování a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy: Přehled forem patologických závislostí, poruch chování. Závislosti alkoholové a nealkoholové. Seznámení s problematikou efektivity primární prevence, jejími prioritami a evaluací. Výchova ke zdravému způsobu života ve školách a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální či celostátní úrovni.
Psychické poruchy v dětském věku a adolescenci: Neurotický vývoj v dětském věku. Neklidné dítě. Psychická deprivace.
Postavení žáka ve třídě: Koheze třídy, základní patologie školní třídy. Role učitele ve vedení třídy.
Vztahy rodina-žák-škola: Diagnostika vztahů v rodině.Partnerský přístup mezi školou, žákem, rodinou. Žák jako objekt a subjekt působení sociálního prostředí.

Distanční a povinná literatura:

Vágnerová, M. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2005
MICHALOVÁ, Z. Sondy do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš 2007. 207 s. ISBN 80-7311-075-X.
Elektronický modul Žák v kontextu služeb výchovného poradce obsahuje studijní text v modulu „Kniha“, test a PowerPointovou prezentaci.

Doporučená literatura:
BENDL, S. Neukázněný žák. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství 2004. 100 s. ISBN 80-86642-36-4.
JEDLIČKA, R. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úloha pomáhajících profesí. 1. vyd. Praha : Themis 2004 478 s. ISBN 80-7312-190-3
Goddetová, E. T. Umění jednat s dospívajícími. 1. vyd. Praha: Portál 2001. 144 s. ISBN 80-7178-492-3.
Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Č.j.: 14514/2000-51
NAVRÁTIL, S. Práce učitele s neúspěšnými žáky. 1. vyd. Ústí n. L.: 1999. 76 s. ISBN 80-7044-254-9.
PACLT, I. a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. vyd. Praha : Grada 2007. 240 s. ISBN 978 - 80-247-4.
RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. 1. vyd. Praha: Portál 1999. 256 s. ISBN 80-7178-287-4.
Stanowski, A. Nástin problematiky etopedie a sociální patologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita 2004. 57 s. ISBN 80-7042-360-9.
VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus 2000. 214 s. ISBN 80-7040-813-8.
VÍtková M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. 463 s.ISBN 80-7315-071-9.