Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole

Výcvikový seminář poradenský rozhovor a intervenční techniky

Zakončení předmětu: zápočet za aktivní účast a písemný test
Počet kreditů: 4
Počet hodin: 12

Obsah:
Poradenský rozhovor: zásady. limity a specifika poradenského rozhovoru, etické limity, osobnost poradce v procesu rozhovoru
Možnosti intervence ve školním a rodinném prostředí: Zásady práce ve školním a rodinném prostředí, dodržování přiměřených limitů a hranic, akceptace rodičů a ostatních, důraz na vymezení hranic vlastních.

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
Elektronický modul Základní diagnostické metody a intervenční techniky obsahuje PowerPointovou prezentaci a 2 případové studie.

Doporučená literatura:
FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha : Computer Press 2000
HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003
HRABAL, V ST., HRABAL, V. ML. Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: UK, 2002.
Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000
Vymětal, J. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha: Grada 2008, ISBN: 978-80-247-2614-4