Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole

Základní diagnostické metody a intervenční techniky

Odborný garant a vyučující: PhDr. Lenka Krejčová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 12

Obsah:
Metody psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky: Studenti se seznámí se základními diagnostickými nástroji, které jsou využívány v psychologické a speciálně pedagogické praxi při práci se žáky a studenty škol. Budou jim vysvětleny základní postupy práce při administraci i interpretaci použitých metod.
Poradenský rozhovor: Pozornost bude věnována základním postupům při vedení rozhovoru, metodám jejich vedení z hlediska direktivity, resp. non-direktivity, i z hlediska informací, které poradenský pracovník potřebuje získat. Studenti se seznámí se základní typologií otázek kladených při poradenských rozhovorech.
Kvantifikující diagnostika- konstrukce a interpretace didaktických testů: Studentům budou stručně představeny základní postupy tvorby diagnostických metod, seznámí se s problematikou reliability a validity těchto metod i způsoby jejich interpretace. Postupy budou speciálně aplikovány na tvorbu didaktických testů.
Metody monitorování a screeningu: Téma se zaměří na možnosti pozorování a depistáže při práci s jedincem i skupinou ve školním prostředí. Studenti se rovněž seznámí se základními možnostmi využívání observačních škál, portfólií žáků a studentů, případně moderní techniky (zj. videozáznamů) při diagnostické práci pedagoga.
Úloha dotazníkových šetření: Účastníkům semináře budou představeny základní dotazníkové metody, které mohou při svojí práci výchovného poradce využívat, seznámí se také s postupy konstrukce takových metod, pokud by měli zájem využívat při práci své vlastní přístupy. Součástí tématu bude vysvětlení základní typologie otázek v dotaznících a způsobu vyhodnocování a interpretace.
Diagnostika školní třídy: Studentům budou prezentovány základní možnosti diagnostiky školní třídy v průběhu tradiční výuky i záměrné diagnostiky prostřednictvím sociometrických měření a zjišťování klimatu ve třídě a škole. Pozornost bude věnována také možnostem dynamické diagnostiky, která využívá především projektivní metody a jejíž přirozenou součástí je také intervence ve třídě.
Možnosti intervence ve školním a rodinném prostředí: Studenti se dozvědí, jakým způsobem na základě získaných diagnostických údajů postupovat při práci se žákem nebo třídou, jaké jsou možnosti intervence ve spolupráci s rodinou, jaké postupy nabízejí případně poradenská zařízení při různých typech diagnóz.
Diagnostické metody jsou součástí jednotlivých témat: Všechna uvedená témata budou doprovázena ukázkami konkrétních diagnostických metod. Studenti se jednak seznámí s metodami používanými psychology a speciálními pedagogy, na jejichž základě se očekává, že budou ve škole se žáky a třídami pracovat, jednak jim budou představeny existující metody, které mohou využít pro svojí vlastní pedagogickou diagnostiku.

Distanční texty (Povinná literatura):
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
VÁGNEROVÁ, M. – KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
Elektronický modul Základní diagnostické metody a intervenční techniky obsahuje studijní cíle, studijní text v modulu „Kniha“, test a PowerPointovou prezentaci

Doporučená literatura:
Chuchutová, K. Dynamické hodnocení a jeho využití v diagnostice školní zralosti a
připravenosti. E-psychologie [online]. 2008, 2,1, 1−11. Dostupný z <http://e-psycholog.eu/pdf/chuchutova.pdf>.
MERTIN, V. – CIPROVÁ, J. – BUDÍNKSÁ, M. (eds.) Pedagogická a psychologická diagnostika. Praha: RAABE, 2005-2009
VÁGNEROVÁ, M. – KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 2008.