Kariérové poradenství

Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 4
Počet hodin: 8

Obsah:
Volba vhodné školy zejména s ohledem na zvolení speciální či běžné školy
Volba povolání vzhledem k druhu a stupni postižení a osobnostním zvláštnostem žáka podmíněných postižením, vzhledem k předchozímu vzdělávání a s ohledem na možnosti a ochotu spolupráce rodiny
Možnosti podpory žáka, rodiny školy ze strany spolupracujících organizací (SPC, PPP, ÚP, lékaři, orgány sociálně právní ochrany dětí…)
Vzdělávací nabídka škol a oborů pro žáky se zdravotním postižením
Specifika postavení zdravotně postižených na trhu práce
Využití informačních technologií a multimediálních didaktických pomůcek v práci se zdravotně postiženými klienty

Distanční texty a povinná literatura:
Elektronický modul Kariérové poradenství obsahuje studijní cíle, text v modulu kniha, test a souhrn učiva a zpřístupňuje 4 doplňující studijní materiály:
DRAHOŇOVSKÁ, P. - ELIÁŠKOVÁ, I. Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. Praha 2011
TRHLÍKOVÁ, J. Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce. Praha: NUOV 2011
KOL. AUTORŮ. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: VÚP 2007
KOL. AUTORŮ. Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha: VÚP 2008

Základní literatura:

BENDOVÁ, P., JEŘÁBEK, K.,RUŽIČKA, V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc : UP 2006. 104 s. ISBN 80-24414368.
MERTIN, V. Poradce k volbě povolání. 6.vyd. Praha: Dr. Josef Raabe 2004. ISBN 80-86307-12-3.
MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. 1. vyd. Praha: Portál 1994. 108 s. ISBN 80-7178-006-5.
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví Katalog prací a kvalifikační předpoklady
MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 3. vyd. Praha: Portál 2000. 143 s. ISBN 80-7178-494-X.
Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství, 1. vyd. Praha: 1992. 224 s. ISBN 80-04-25236-2.
Národní akční plán sociálního začleňování. 2004-2006. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005. 91 s. ISBN 80-86878-15-5.
National action plan on social inclusion. 1st ed. 2004-2006. Praha: Ministry of Labour and Social Affairs, 2005. 96 s. ISBN 80-86878-16-3.
NIESSEN, J., SCHIBEL, Y. Příručka o integraci. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005. 83 s. ISBN 80-86878-24-4.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.