Kariérové poradenství

Obecné aspekty kariérového poradenství

Odborný garant a vyučující: Mgr. Věra Hujerová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 4
Počet hodin: 8

Obsah:
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy: informace výchovného poradce,včetně odborné pomoci vycházejícím žákům ve vyučovacím předmětu kariérové poradenství,či ve společenských výchovách
Korekce rozhodovacího procesu ve vazbě na žákova specifika: zájmy, možnosti, schopnosti, osobnostní profil, aktuální prospěch, motivace rodiny.
Distribuce volby, její rozmanitost a unifikace: využití dostupných materiálů s přehledy oborů (příručky, info brožury, CD).
Evropský a český trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost: EU - jazyková výbava + flexibilita osobnosti - splnění požadovaných kritérií, ČR-perspektivní obory, maximální kvalifikace, rekvalifikační možnosti, nástavbová studia zaměstnanost a zaměstnatelnost v jednotlivých regionech - specifika
Informační, metodická a konzultační činnost: burzy škol, UP, exkurze, náborová činnost, reklama, sponzoring
Práce s rodinou žáka v procesu volby vzdělávání a povolání: poradenské služby PPP, UP, VP + osobní kontakty, zkušenosti, dny otevřených dveří, systematická pomoc nerozhodným žákům, žákům s event.riziky, včetně nepodnětného zázemí
Diagnostické metody a intervence v oblasti volby vzdělávání a profese: dotazníková škála-ind., skup., testy-intelektové, osobnostní, k posouzení schopností, zájmů, projektivní techniky.
Mimoškolní zdroje volby povolání: intervence zájmových organizací (sportovní ,umělecké)
Kontinuita v poskytování poradenských služeb v průběhu školní docházky a následně po vstupu na trh práce - výchovní poradci (ZŠ, SŠ, ISŠ, VOŠ +UP, vzdělávací centra). Zaměření na vývojové a výchovné odchylky jedinců, výuková specifika, školní skupiny, životní styl rodin a dětí, etnické skupiny žijící u nás –(prevence, diagnostika, následná intervence).

Distanční texty a povinná literatura:
Elektronický modul Kariérové poradenství obsahuje PowerPointovou prezentaci a test

Základní literatura:

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. 1. vyd. Praha: Portál 1994. 108 s. ISBN 80-7178-006-5.
Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN 1992.
MERTIN, V. Poradce k volbě povolání. 6.vyd. Praha: Dr. Josef Raabe 2004. ISBN 80-86307-12-3.
Mikuláštík, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003.
Novák, T. Testy osobnosti. Praha: Grada, 2004.
Spilková, V. a kolektiv. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví Katalog prací a kvalifikační předpoklady
Průvodce volbou povolání-CD