Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáků se zdravotním postiženími

Žák se zdravotním postižením

Odborný garant a vyučující: Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 8

Obsah:
Žák se zdravotním postižením, specifické rysy osobnosti postiženého, vztah postižení a složek osobnosti, vývoj postiženého dítěte – obecné zákonitosti: Vymezení pojmu dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami. Základní poznatky z oblasti psychologie žáka se zdravotním postižením
Modely začlenění žáků se zdravotním postižením do pedagogického procesu ve školním věku, týmová spolupráce pedagogických pracovníků a jejich kompetence: Komunikace, metody a formy podpory při vzdělávání žáka s mentálním postižením, žáka se zrakovým postižením, žáka se sluchovým postižením, žáka s tělesným postižením včetně žáka dlouhodobě nemocného, žáka s autismem, žáka se SPUCH, žáka s poruchou chování, žáka s těžkým a kombinovaným postižením.
Problematika integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením: Nové trendy v edukační péči o jedince se zdravotním postižením v Evropě. Vymezení pojmů integrace, inkluze, segregace, exkluze. Podpora inkluzivního vzdělávání.
Individuální vzdělávací plány pro žáky se zdravotním postižením, příprava a tvorba, koordinace postupu vyučujících při realizaci individuálních vzdělávacích plánů:
Legislativní rámec pro inkluzivní/integrativní vzdělávání a jeho zakotvení v kurikulárních dokumentech. Dlouhodobý záměr vzdělávání v ČR.
Podpora žáka se zdravotním postižením, jeho rodiny a pedagogických pracovníků školy ze strany speciálně pedagogického centra a ped. psych. poradny. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Základní zásady práce s žákem s dvojí výjimečností pro realizaci jeho aktuálního rozumového potenciálu, specifika v IVP, podstata akceleračních a obohacujících přístupů. Strukturace IVP. Komplexní péče a podpora žáka a jeho rodiny – péče zdravotní, sociální, pedagogická, spolupráce a koordinace péče.

Distanční texty (Povinná literatura):
BALCAR, J. Zdravotně znevýhodněné a nemocné dítě ve školské praxi I. a II. Liberec: TU v Liberci 2001 a 2002
VÁGNEROVÁ, M. Úvod do vývojové psychopatologie II. Liberec: TU v Liberci 2003
VÁGNEROVÁ, M. Úvod do vývojové psychopatologie III. Liberec: TU v Liberci 2003
Elektronický modul Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje PowerPointovou prezentaci, otevřené otázky k problematice a test.

Doporučená literatura:
HadjMoussová, Z. Postoje učitelů k integraci postižených. Speciální pedagogika, 1994/95, č. 4, str. 103 - 115.
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál 2004.
KAPRÁLEK, K. – BĚLECKÝ, Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací plán. Praha: Portál 2005.
KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě. Praha: Portál 2001.
Lebeer, J. a kol. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. Praha: Portál 2006.
Pokyn MŠMT ČR č.j. 17589/94-24 k integraci dětí a žáků se zdravotním postižením. Věstník MŠMT ČR, roč. L, sešit 8, září, 1994.
SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.
SZABOVÁ, M. Preventivní a nápravná cvičení. Praha: Portál 2001.
Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál 2001.