Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáků se zdravotním postiženími

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 12

Obsah:
Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace, inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy a školy: Vymezení pojmů integrace, inkluze, segregace. Druhy integrace, stupně integrace pedagogické. Zahraniční vzdělávací teoretické koncepce inkluze.
Pochopení a interpretace speciálních vzdělávacích potřeb žáka pro účely jeho úspěšného vzdělávání a integraci: Speciálně vzdělávací potřeby u žáků s jednotlivými typy postižení – mentální, smyslové, parciální. Seznámení s dílčím zajištěním podmínek pro péči o integrované žáky s výše uvedeným postižením v kontextu základní školy – hledisko medicínské, pedagogické, sociální, ekonomické
Speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, diagnostická kritéria: Rozbor výsledků školní práce žáka ve vztahu k používaným metodám výuky, porovnání výkonu žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech a činnostech s uvedením pozitivních výsledků výkonů žáka, sledování průběhu koncentrace pozornosti a dalších projevů chování.
Základní speciálně pedagogické metody a techniky, kompenzační a didaktické pomůcky, jejich využívání: Stimulace, reedukace, kompenzace, rehabilitace. Seznámení se základními pomůckami u jednotlivých poruch kompenzačního a didaktického charakteru, přehled firem a nakladatelství dodávajících potřebné pomůcky.
Vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, intervenční činnosti: Asistent pedagoga. Intervenční programy.
Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC) v procesu integrace: Úkoly PPP a SPC v procesu integrace směrem ke školám. Podklady k vytváření a vytváření IVP ze strany poradenských zařízení. Odborný posudek k integraci..
Základní vymezení druhů zdravotního postižení a charakteristika zdravotního a sociokulturního znevýhodnění, biopsychosociální aspekty postižení, a dopady na osobnost žáka, mezioborový přístup:
Přehled jednotlivých druhů postižení v souladu se specifiky dílčích vědních oborů speciální pedagogiky. Sociokulturní handicap. Sekundární následky nesprávného přístupu k integrovanému žákovi.

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. Úvod do vývojové psychopatologie III. Liberec: TU v Liberci 2003.
MICHALOVÁ, Z. Vybrané kapitoly z problematiky specifických poruch učení. Liberec: TU 2008, o128s. ISBN 978-80-7372-318-7
MICHALOVÁ, Z. Speciální pedagogika 1. díl. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-830-4 a ISBN 978-80-7372-831-1 (tištěná verze)
MICHALOVÁ, Z. Speciální pedagogika 2. díl. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-843-4 a ISBN 978-80-7372-842-7 (tištěná verze)
MICHALOVÁ, Z. Integrativní speciální pedagogika. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-880-9 a ISBN 978-80-7372-879-3 (tištěná verze)
Elektronický modul Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje studijní cíle, text v modulu kniha, 2 PowerPointové prezentace k výuce, 3 testy a souhrn učiva.

Doporučená literatura:
BENDOVÁ, P., JEŘÁBEK, K.,RUŽIČKA,V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc : UP 2006. 104 s. ISBN 80-24414368
Kol. aut. Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat. 1. vyd. Praha: Rytmus, 2004. CD-ROM – elektronický zdroj: výtisk 3139171762.
POTMĚŠIL, M. Komparativní studie o možnostech vzdělávání postižených žáků v některých zemích Evropy (Rakousko, Španělksko a Belgie). In Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, roč. 12, 2002, č. 4, s. 299-308. ISSN 1211-2720;
LANG,B., BERBERICHOVÁ, CH. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha: Portál 1998. s.146. ISBN 80-7178-144-4, konkr. kapitoly 5-7 (Strategie pro učení a vyučování, Osvěta: příprava na inkluzi; Podpora inkluzívní praxe, s. 57-122
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.
Zákon 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška 73/2005 Sb.o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví Katalog prací a kvalifikační předpoklady
Národní akční plán sociálního začleňování. 2004-2006. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005. 91 s. ISBN 80-86878-15-5.
National action plan on social inclusion. 1st ed. 2004-2006. Praha: Ministry of Labour and Social Affairs, 2005. 96 s. ISBN 80-86878-16-3.
NIESSEN, J., SCHIBEL, Y. Příručka o integraci. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005. 83 s. ISBN 80-86878-24-4