Základní dovednosti vedení poradenské komunikace

Výcvikový seminář vedení poradenské komunikace

Odborný garant a vyučující: PhDr. Jana Procházková
Zakončení předmětu: zápočet za aktivní účast a písemný test
Počet kreditů: 4
Počet hodin: 12

Obsah:
Techniky naslouchání a vedení rozhovoru: Základní dovednosti k vedení efektivní komunikace, komunikace na všech úrovních – verbální, neverbální, paraverbální, význam zpětné vazby, dovednosti v používání různých zpětných vazeb, asertivita
Komunikace v průběhu vedení klienta: zásady navázání dobrého kontaktu, atmosféry, motivace a stimulace v dyadickém a poradenském vztahu
Nonverbální komunikační dovednosti v poradenském procesu: význam nonverbálních dovedností v procesu komunikace – proxemika, gestika, mimika, intonace, význam pauz v neverbální komunikaci, haptika

Distanční texty (Povinná literatura):
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.(1995) Komunikace ve škole. Brno: MU

Doporučená literatura:
Hadj Moussová Z. a kol. (2005): Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: PeF UK
Hadj Moussová Z. - Duplinský J. a kol. (2002): Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK
KOPŘIVA,K.(2006 ) : Lidský vztah jako součást profese.Praha:Portál
MIKULÁŠTÍK,M.(2003): Komunikační dovednosti v pedagogické praxi. Praha,Grada