Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Výcvikový seminář Komunikace s rodiči

Odborný garant a vyučující: PhDr. Jana Procházková, PhDr. Lenka Krejčová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za aktivní účast a písemný test
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 12

Obsah:
Komunikace se školou: V bloku bude teoreticky zpracována problematika specifik komunikace se školou – její možnosti, limity, úskalí. V praktické části výcviku si frekventanti procvičí dovednosti komunikace v různých formách ( přímá a nepřímá), a podle cílů ke kterým komunikace směřuje.
Strategie vedení rozhovoru (různá pojetí rogersovské, behaviorální..): V této části kurzu bude kladen důraz na nutnou variabilitu vedení rozhovoru. Dále pak na rozpoznání komunikačních stylů i bariér a následnou diferenciaci přístupů při vedení konkrétních rozhovorů. V hodinách výcviku si každý frekventant procvičí různé strategie a jejich možnou efektivitu.

Distanční texty (Povinná literatura):
KREJČOVÁ, L. Komunikace s rodiči problémových žáků. Liberec: TU v Liberci 2010. ISBN 978-80-7372-658-4 pro CD ROM a ISBN 978-80-7372-650-8 pro tištěnou verzi
Elektronický modul Komunikace s rodiči obsahující studijní cíle, studijní text v modulu !kniha“, test, souhrn učiva, doplňující studijní materiál, 2 případové studie a zadání semestrální práce (ukázka).

Doporučená literatura:

BEAUFORTOVÁ, K. Umění komunikace ve škole.[CD-rom] Praha: SPIN, 2004
CAPPONI, V., NOVÁK, T. Jak se prosadit asertivně do života. Praha: Svoboda-Libertas 1992.
Hadj Moussová Z. a kol. (2005): Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: PeF UK
Hadj Moussová Z. - Duplinský J. a kol. (2002): Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK
Hadj Moussová Z. (2002): Úvod do speciálního poradenství. Liberec: PedF TUL
Křivohlavý J. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat 1993
KYRIACOU, C. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.
LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria publishing 1995.
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU 1995.
Vališová A: Komunikace a vzájemné porozumění. Praha: Grada 2005