Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Výchova v rodině

Odborný garant a vyučující: Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 5
Počet hodin: 8

Obsah:
Definice rodiny, historická a kulturní podmíněnost rodiny: Rodina jako instituce na prahu 21. století. Biologické, historické a kulturní faktory ovlivňující rodinu. Rodina jako primární společenská skupina. Typy rodiny. Funkce rodiny.
Základní sociálně psychologické charakteristiky rodiny: Hodnotová orientace rodiny. Její různá pojetí. Rodinný kodex. Způsoby trávení volného času rodiny. Hodnoty rodiny jako výraz jejich idejí a ideálů. Hodnoty rodiny a materiální prostředky zabezpečení rodiny.
Strategie výchovy v rodinách: Rodinná socializace. Primární sociální fixace. Sekundární sociální fixace. Enkulturace. Výchovná funkce rodiny. Typologie rodin z hlediska realizace její výchovné funkce. Rodina a vliv socioekonomické úrovně na výchovu. Sociální politika státu a rodina. Historický vývoj aktivní sociální politiky státu vůči rodině a současnost. Vliv sociální politiky státu na způsoby výchovy dětí v rodinách.
Kulturní specifika rodin z jiného kulturního prostředí: Specifika hodnotové orientace rodin z jiného kulturního prostředí. Rodina z jiného kulturního prostředí v kontextu naší sociální politiky. Komunitní programy sociální práce. Výchova dětí rodin uprchlíků.
Specifika rodin dítěte se zdravotním postižením a dítěte dlouhodobě nemocného
Postoj okolí k nemocnému dítěti. Rozsah a závažnost choroby. Druhy postojů rodin k nemocnému dítěti. „Sparťanský“ postoj. Psychický únik dítěte do nemoci.Zásady správného vedení a výchovy dítěte v nemoci.
Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě: Způsoby posuzování špatného zacházení s dítětem. Charakteristiky obětí a jejich rodin. Syndrom CAN. Formy a druhy zneužívání dětí – tělesné, sexuální, citové.

Distanční texty (Povinná literatura):
SOCHUREK, J. Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. a II. Díl. Liberec:TU 2001
Elektronický modul Komunikace s rodiči obsahující PowerPointovou prezentaci Výchova v rodině a test.

Základní literatura:
BENTOVIM, A. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998.
FIALOVÁ, L. a kol. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: SLON, 2000
HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.
JANIŠ, K. Partnerství, manželství, rodičovství a středoškolská mládež. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-246-1.
JANIŠ, K. Sexuální výchova - příspěvek k teorii a praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002.
JANIŠ, K. Úvod do sexuální výchovy. 1. vydání. Opava: Slezská univerzita, 2005
MATĚJČEK, Z. DYTRICH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha:Grada, 2002
MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, 2003. ISBN 80-86429-19-9.
MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005
MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha:Slon,1999
POTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha:G + G, 1999
SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha:Portál, 2001
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha:SLON, 2005
WEISS, P. - ZVĚŘINA, J. Sexuální chování v ČR - situace a trendy. Praha: Portál, 2001
ZÁKON č. 108/2006 Sb. O sociálních službách v plném znění