Školní třída, její vedení a diagnostika

Výcvikový seminář Řešení sociálně nežádoucích jevů ve třídě

Odborný garant a vyučující: PhDr. Jana Procházková, PhDr. Lenka Krejčová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za aktivní účast, písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 16

Cíle semináře:
Seminář přispěje k prohloubení teoretických znalostí i osvojení praktických dovedností práce s kolektivem školní třídy v základních i středních školách. Formou sociálně psychologického výcviku se studenti seznámí s metodami práce, které přispívají k rozvoji sociálních dovedností žáků a minimalizují výskyt sociálně nežádoucích jevů. Účastníci semináře si osvojí metody práce, které podporují skupinovou kohezi, komunikační dovednosti a týmovou spolupráci v prostředí školy Pozornost bude věnována způsobům prevence výchovných problémů ve školách a metodám intervence při jejich výskytu. Vzhledem k charakteru školního prostředí bude zdůrazněna také nutnost práce s pedagogickým sborem. Výcvikové bloky se budou věnovat problematice sociálního poznávání, komunikace, spolupráce, řešení konfliktů.

Obsah:
Otázky sociálně nežádoucích jevů ve třídě (4 hodiny) – seminář se bude věnovat problematice jednotlivých typů problémového chování ve třídách, zj. se zaměří na prevenci a intervenci při výskytu záškoláctví, šikany, projevů netolerance, experimentování a zneužívání návykových látek. Důraz bude kladen na preventivní postupy, které využívají práci s kolektivem celé třídy, resp. podporují rozvoj pozitivního klimatu ve škole.
Rozvoj sociálních kompetencí žáků (4 hodiny) – v průběhu výcviku bude kladen důraz na rozvoj sociálních dovedností žáků a studentů v prostředí školy a s nimi související metody práce, které podporují rozvoj zdravých vztahů ve třídě.
Základní postupy při práci se skupinou (4 hodiny) – účastníci se seznámí s metodami práce se studenty výcvikovou formou, ale současně jim budou vysvětlena základní teoretická východiska sociálně psychologického výcviku, tj. práce se skupinovou dynamikou, vedení skupin, definování rolí ve skupině, reflektování dění ve skupině, strukturování aktivit výcviku dle potřeb skupiny apod.
Postupy práce s pedagogickým sborem (2 hodiny ) – studentům budou prezentovány základní metody práce s kolektivem pedagogického sboru, seznámí se s možnostmi skupinové i individuální supervize pedagogů při řešení sociálně nežádoucích jevů ve svých třídách, budou informováni o poradenských zařízeních, s nimiž lze navázat spolupráci v případě řešení výchovným problémů ve třídě.
Spolupráce s rodinou (2 hodiny ) - v rámci výcviku bude zmíněna také problematika komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci žáků, jejichž problémové chování je ve škole řešeno.

Povinná literatura:
Kyriacou, Ch. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.
JANOŠOVÁ, P. Šikana a vyčleňování žáků na ZŠ. Liberec: TU v Liberci 2011. ISBN 978-80-7372-780-2 (elektronická verze) a ISBN 978-80-7372-779-6 (tištěná verze)
Elektronický modul Školní třída, její vedení a diagnostika obsahuje zadanou semestrální práci, test k problematice šikany a 2 případové studie

Doporučená literatura:
BELTZ, H. – SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
FISHER, Robert: Učíme děti myslet a učit se: Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004.
Gajdošová, E. – Herényiová, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. Praha: Portál, 2006. Hermochová, S. Hry pro dospělé. Praha: Grada Publishing, 2004.
Hermochová, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.
HOPE, S. – HOPE, H. – KRABEL, J. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha: Portál, 2001.
Komárková, R. – Slaměník, I. – Výrost, J. (eds.). Aplikovaná sociální psychologie III : Sociálněpsychologický výcvik. Praha: Grada Publishing, 2005.
Kolář, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.
Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
Matějček, Z. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 2003.
METODICKÝ pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 20 006/2007-51. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2007.
METODICKÝ pokyn ministra školství, mládež a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008.