Školní třída, její vedení a diagnostika

Školní třída, její vedení a diagnostika - teoretická část

Odborný garant a vyučující: Mgr. Petr Šolc
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci
Počet kreditů: 6
Počet hodin: 12

Obsah:

Práce se školní třídou , školní třída jako sociální skupina a vztahová síť: Systém školy a třída, definice skupiny a třídění skupin, znaky sociální skupiny ,psychologická charakteristika tříd, fáze vývoje třídy, forma práce se třídou.
Školní třída jako sociální skupina: Historie a anamnéza třídy, dělení tříd podle vzniku, druhý život třídy, skupinová dynamika a práce s ní.
Koheze třídy, základní patologie školní třídy: Narušení vztahů ve třídě, ztráta koheze třídy, rebelství, agresivní jádro žáků ve třídě, posun hodnot. Diagnostika, intervence, systém vnější odborné pomoci. Vývoj patologie ve třídě- případové studie.
Pozice a role dítěte ve školní třídě: Hierarchie třídy, sociální status členů, co ovlivňuje pozici a roli dítěte ve třídě, základní vztahy mezi dětmi, jak pracovat s hierarchii třídy, učitel ve vztahovém poli třídy.
Diagnostika školní třídy (diagnostické nástroje, profily některých metod): Metody a prostředky diagnostiky, formy záznamu pozorovaných jevů, zjišťování klimatu třídy a vztahů mezi žáky, diagnostické nástroje, zásady a postupy diagnostiky, rizikové signály třídy, základní sociometrické techniky, poradenská intervence
Diagnostický proces a interpretace výsledků pedagogické diagnostiky: Výhody a nevýhody dotazníkového šetření, pedagogická diagnostika v systému žák- třída- škola – rodina, jak vstupovat do třídy, práce se školní třídou na základě diagnostiky
Role učitele ve vedení třídy: Možnosti působení učitele, systém školy a kompetence
Otázky sociálně nežádoucích jevů ve třídě: Preventivní práce se třídou, monitorovací systém, screening, systém a potenciál školy a možnosti vnější odborné pomoci, systemický přístup
Vedení třídy formou skupinové práce: Alternativní forma práce, zásady komunitního kruhu, zisky a rizika práce s dětmi v komunitním kruhu, metodika třídnické hodiny

Distanční texty (Povinná literatura):
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
Elektronický modul Školní třída, její vedení a diagnostika obsahuje studijní cíle, studijní text v modulu „kniha“, test, a souhrn učiva.

Doporučená literatura:
Auger, M.-T. – Boucharlat, C. Učitel a problémový žák : Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Portál, Praha 2005.
Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál 1994.
GAJDOŠOVÁ, E. – HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. Portál, Praha 2006.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: TU v Liberci 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK 2002.
Hermochová, S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: Aisis, 2005.
Hrabal, V. Jaký jsem učitel. Praha: SPN 1988.
Hrabal, V.: Diagnostika. Praha: PeF UK 2002
Hrabal, V. Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha: PeF UK 2002.
Hrabal, V. Sociální psychologie. Praha: PedF UK 2002.
KYRIACOU, C. Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005.
Mareš, J. - Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU 1995
Pavelková, I. Motivace žáků k učení. Praha: SPN 2002.
Prokop, J.: Škola jako sociální útvar. PedF UK Praha 1996.
Řezáč, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie žáka. Praha: HTF UK 1995.
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008