Monitorování, evaluace a autoevaluace výchovného poradenství

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 6
Odborný garant a vyučující: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test a semestrální práci

Obsah:
Monitorovací schéma školy a spolupráce s ředitelem při procesu autoevaluace: Předmět autoevaluace (výstupy, procesy). Globální úkoly autoevasluace.
Metody shromažďování informací pro proces monitorování a evaluace: Způsob provádění autoevaluace (plán realizace - zdroje – strategie – plán autoevaluace – realizace sebeevaluačního procesu – výsledky a jejich interpretace).
Jak pracovat s informacemi a daty z monitorovacího a evaluačního a autoevaluačního procesu: Rámec evaluační strategie. Postup dle otázek proč? Kdy? Co? Jak? Kdo? Vlastní metodologie a její zaměření na zlepšení koncepce či produktu VP Metody shromažďování informací pro proces monitorování s evaluací. Formy zpracování výzkumných dat. Práce s informacemi a daty z monitorovacího a evaluačního procesu.
Typy monitorovacích a evaluačních dotazníků: Základní metodologické pojmy z oblasti pedagogického výzkumu. Tvorba projektu výzkumného šetření v podmínkách školy. Rozlišení kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie. Typy užívaných dotazníků.Tvorba nestandardizovaných dotazníků a jejich hodnocení.

Distanční texty a povinná literatura:
Elektronický modul Kariérové poradenství obsahuje studijní cíle, text v modulu kniha, test a souhrn učiva.

Základní literatura:
NEZVALOVÁ, D. Řízení kvality. Praha: UK 1999. http://aplikace.msmt.cz/DOC/OlomSTUDTEXT.DOC
CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: UP, 1993, 257 s. ISBN 80-7067-287-0.
MICHALÍČKA, M. Pedagogické testy a problémy jejich použití v pedagogické praxi. Pedagogika 1969, č. 1.
SVĚTLÍK, J. Marketing školy. 1.vyd. Zlín: EKKA, 1996. 384 s. ISBN 80-902200-8-8.