Právní rámec výkonu poradenské činnosti

Poradenské služby a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Odborný garant a vyučující : Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 4
Obsah:

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Výklad vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních: Typy poradenských zařízení v souladu s uvedenou vyhláškou (PPP, SPC). Obsah poradenských služeb standardní činnosti poraden, center a školy při zajišťování poradenských služeb; Zajišťování poradenských služeb ve škole v souladu s Vyhláškou 72/2005 Sb. – prevence šk. neúspěšnosti, primární prevence sociálně patologických jevů, kariérové poradenství, odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním; péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků; metodická podpora učitelů při aplikaci psychologických a speciálně-pesdagogických poznatků do praxe.
 • Vyhláška 227 ze dne 21. 8. 2007, kterou se mění vyhl. č. 62/2007 Sb., kt. se mění vyhl. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhláška o základní škole, vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři atd.: Speciální vzdělávání, zásady, cíle a formy; Organizace speciálního vzdělávání podle speciálních vzdělávacích potřeb žáka; Typy speciálních škol; Zařazování zdravotně postižených žáků do hlavního vzdělávacího proudu; Individuální vzdělávací plán žáka; Výklad vyhlášky č. 227/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Výklad příslušných odstavců ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., o sociálním zabezpečení: Práva osob se zdravotním postižením na ekonomické a sociální zabezpečení a na uspokojivou životní úroveň; Právo na přijetí do zaměstnání a zapojení se do produktivního procesu; Základní druhy a formy sociálních služeb, chráněná pracoviště, podporovaná zaměstnání; Státní sociální podpora, podmínky poskytování sociálních dávek.
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: výklad příslušných odstavců z následujících zákonů a vyhlášek: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb.
  • Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Distanční texty (Povinná literatura):
Elektronický modul Právní rámec výkonu poradenské činnosti obsahuje 2 PowerPointové prezentace a test

Základní literatura:
Základní právní normy a následně na ně navazující prováděcí předpisy a vyhlášky přístupné z elektronického studijního prostředí:

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT, sešit č. 10/2005)
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením)
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 227/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení (podmínky poskytování dávek)
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb.
 • Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů