Právní rámec výkonu poradenské činnosti

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 9

Základní témata:

 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška o poradenských službách ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Vyhláška o vzdělávacích potřebách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, vyhláška o základní škole, vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři atd.
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb.
 • Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením)
 • Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení (podmínky poskytování dávek)