Osobnost výchovného poradce – specifika role výchovného poradce ve školním prostředí

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 5
Odborný garant a vyučující : PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za semestrální práci
Obsah:

  • Vymezení etiky práce výchovného poradce: Etická dimenze práce VP ve srovnání s jinými pomáhajícími profesemi. Znalosti, dovednosti, vlastnosti, motivy, postoje, hodnoty, zvláštní dimenze, aplikace do praxe, osobnostní rysy, jeho kompetence.
  • Etický kodex poradenského pracovníka ve školství: Etický kodex jako ochrana klienta před neetickou aplikací poradenství. Etický kodex jako garance kvality poradenských služeb. Etický kodex jako orientace VP i klienta v jeho právech a povinnostech.
  • Ambivalentnost role učitele-výchovného poradce, možná úskalí funkce výchovného poradce: Překážky ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy – otázka kompetencí včetně efektivity práce, přirozený pocit kontroly, pocity spojenectví se žáky x pedagogy, výhody a nevýhody v postavení.
  • Spolupráce s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru: Intervenční činnosti. Krizově-intervenční kompetence. Individuální práce s učiteli i s týmy pedagogů, s vedením školy (výchovná komise), s vnějšími subjekty.
  • Vymezení standardních činností výchovného poradce: Zaměření dle druhů a typů škol – základní školy, základní školy speciální, střední školy, gymnázia, praktické školy
  • Poradenské činnosti, metodické a informační činnosti, vedení dokumentace výchovného poradce: Zaměření dle druhů a typů škol – základní školy, základní školy speciální, střední školy, gymnázia, praktické školy
  • Rozdílnost úlohy výchovného poradce ve škole běžné a ve škole určené pro žáky se zdravotním postižením: Role a pozice VP ve škole běžné a ve škole pro žáky se ZP. Partnerský přístup mezi VP, rodiči, žáky. Individuální práce se žáky.
Distanční a povinná literatura:
Elektronický modul Osobnost výchovného poradce zpracovaný v LMS Moodle obsahující: Studijní cíle, studijní text v modulu „Kniha“, test, zadání semestrální práce (ukázka) a shrnutí učiva.

Základní literatura:
Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál 1997
Lazarová, B. Netradiční role učitele. O situacích pomoci krize a poradenství ve školní praxi. Brno : Paido 2008
Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. Praha : Portál 2002