Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáků se zdravotním postiženími

Celkový počet hodin prezenční výuky: 20
Počet kreditů celkem: 11

Základní témata:

 • Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace, inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy a školy
 • Pochopení a interpretace speciálních vzdělávacích potřeb žáka pro účely jeho úspěšného vzdělávání a integraci
 • Speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, diagnostická kritéria
 • Základní speciálně pedagogické metody a techniky, kompenzační a didaktické pomůcky, jejich využívání
 • Vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, intervenční činnosti
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC) v procesu integrace
 • Základní vymezení druhů zdravotního postižení a charakteristika zdravotního a sociokulturního znevýhodnění, biopsychosociální aspekty postižení, a dopady na osobnost žáka, mezioborový přístup
 • Žák se zdravotním postižením, specifické rysy osobnosti postiženého, vztah postižení a složek osobnosti, vývoj postiženého dítěte – obecné zákonitosti
 • Modely začlenění žáků se zdravotním postižením do pedagogického procesu ve školním věku, týmová spolupráce pedagogických pracovníků a jejich kompetence
 • Problematika integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením
 • Individuální vzdělávací plány pro žáky se zdravotním postižením, příprava a tvorba, koordinace postupu vyučujících při realizaci individuálních vzdělávacích plánů
 • Podpora žáka se zdravotním postižením, jeho rodiny a pedagogických pracovníků školy ze strany speciálně pedagogického centra