Právní rámec výkonu poradenské činnosti

Školské zákony a vyhlášky

Odborný garant a vyučující : Ing. Vlasta Šormová
Zakončení předmětu: zápočet za písemný test
Počet kreditů: 2
Obsah:

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních , ve znění pozdějších předpisů: paragrafové znění, novely a prováděcí vyhlášky
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže): paragrafové znění, novely a prováděcí vyhlášky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): paragrafové znění, novely a prováděcí vyhlášky
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: paragrafové znění, novely a prováděcí vyhlášky

Distanční texty (Povinná literatura):
Elektronický modul Právní rámec výkonu poradenské činnosti obsahuje 6 PowerPointových prezentací a test

Základní literatura (dokumenty přístupné prostřednictvím elektronického studijního prostředí):
Základní právní normy a následně na ně navazující prováděcí předpisy a vyhlášky:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví mládeže), v platném znění.
 • Zákon 210/1998 Sb., úplné znění zákona o rodině.