Právní rámec výkonu poradenské činnosti

Obecný úvod do právní problematiky

Odborný garant a vyučující : JUDr. Eva Karhanová-Horynová
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test
Počet kreditů: 3
Obsah:

  • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů: Cílem je vysvětlit širší výklad institutů rodinného práva ( jejich právní vývoj, teoretickou charakteristiku a společenský význam v současnosti.). Těžištěm je rozbor současné právní úpravy v oblasti práva hmotného a s ohledem na otázky procesní. Pozornost je také soustředěna na sociálně právní ochranu dětí a na významné mezinárodní dokumenty týkající se rodiny, postavení žen a právní ochrany dítěte.
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách: Cílem je seznámit studenty s opatřeními, která směřují k ochraně před škodami na zdraví způsobenými návykovými látkami a působnost správních úřadů a orgánů územní samosprávy celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami, které návykové látky způsobují
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb . : Seznámit s problematikou Zákona o zaměstnanosti, který upravuje v souladu s právem Evropských společenství zabezpečování státní politiky zaměstnanosti s cílem dosáhnout plné zaměstnanosti a ochrany proti nezaměstnanosti. .
  • Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: cílem studia je poskytnout studentům podrobnější znalosti z oblasti pracovně-právních vztahů. Pozornost je soustředěna zejména na otázky vztahů zaměstnavatel - zaměstnanec (problematika vzniku, zániku, práv a povinností účastníků těchto vztahů, úkolů státních orgánů a zaměstnavatelů při řešení otázek zaměstnanosti a rekvalifikace, pravomocí odborů, kolektivního vyjednávání a odpovědnosti)

Distanční texty (Povinná literatura):
Karhanová-Horynová , E. Průvodce vybranými kapitolami práva. Liberec: TU v Liberci 2006 ISBN 80-7372-048-5
Elektronický modul Právní rámec výkonu poradenské činnosti obsahuje 3 PowerPointové prezentace a test.

Doporučená literatura:
Valenta, J. Nový zákoník práce ve školské praxi. Karviná: Paris 2006. (80-239-7620-6)
Spirit, M. Zákoník práce s komentářem pro školy, předškolní a školská zařízení. Praha: Portál 2005.
Varvařovský, P . Základy práva. Praha: Aspi ISBN 80-7357-038-6.
Schelle, K. a kol. Základy práva. Praha: Eurolex Bohemia 2004.
Spirit, M. a kol . Základy práva. Praha: VŠE 2003.
Spirit, M. a kol . Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004.
Výše uvedené zákony a vyhlášky přístupné z elektronického studijního prostředí