Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 5
Odborný garant a vyučující : PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za semestrální práci

Obsah:

  • Tvorba programu práce výchovného poradce v podmínkách školy, zohlednění specifik a potřeb školy (techniky tvorby programu): Organizace práce VP. Plán práce VP. Strategie tvorby plánu. Plány týdenní, měsíční, roční. Plány krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé.
  • Školní strategie pedagogicko-psychologického poradenství: Školní strategie pedagogicko-psychologického poradenství. Způsoby vedení,koordinace a integrace poradenských služeb ve škole. Otázka vedení vycházející z teorie rysů a odborně prezentovaných způsobů chování. Hlavní styly vedení a jejich charakteristika.
  • Integrace poradenských služeb poskytovaných školou, PPP, SPC, SVP, IPS při Úřadech práce: Charakteristika jednotlivých institucí. Jejich poslání a úkoly při poskytování poradenských služeb v souladu s platnou legislativou MŠMT ČR.
  • Činnost poradenských asociací (APPŠ, APSPC, AŠP, APSVP): Stanovy jednotlivých asociací. Úloha odborných sekcí při jednotlivých asociacích.

Distanční texty a povinná literatura:
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
Vágnerová, M. – Klégrová, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008

Doporučená literatura:
BRAGDON, A. a kol. Když mozek pracuje jinak. Praha: Portál 2006.
DELIVRÉ, F. Buďte pány svého času. Praha: Portál 2002.
Drapela , V., Hrabal , V. a kol. Vybrané poradenské směry. Praha: Karolinum 1995.
Drapela, V. Teorie osobnosti. Praha: Portál 1997.
KAHN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál 2001.
KENNETH, W. Dobrodružství psychického vývoje. Praha: Portál 2002.
Kohoutek, R. Výchovné poradenství. Brno: MZLU 2008
Lechta,V.- Matuška, O.- Záskaliczky, P. Nove cesty k postihnutým ĺuďom. Bratislava: Liečreh Gúth, 1997 . 1. vyd. 341 s. ISBN 80-967 383-7-2
Lang, G. - Berberichová, Ch. Každé dítě potřebuje bezpečný přístup. Vytváření integrovaných a inkluzivních tříd. Praha : Portál 1998. 146 s. ISBN 80- 7178- 144 - 4
http://www.asociacevp.cz/stanovy.php