ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ


1 Obecné informace o české kanceláři pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dne 30. července 1999 jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území České republiky oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kancelář je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 49763. 


Česká kancelář pojistitelů v rozsahu stanoveném zákonem :
 Spravuje garanční fond.
 Provozuje hraniční pojištění a informační středisko.
 Zabezpečuje plnění úkolů související s jejím členstvím v Radě kanceláří.
 Uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod.
 Spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti.
 Vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti.
 Podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům pojištění souvisejícím s provozem vozidel.


Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda a mají nárok na plnění podle výše uvedeného zákona, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel :
 Plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba. Při škodě na věci nebo ušlém zisku pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl 10 000 Kč.
 Plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti.
 Plnění za škodu způsobenou provozem tuzemského vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu.
 Plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním.
 Plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění.


Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za škodu způsobenou nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti, má Česká kancelář pojistitelů právo na náhradu toho, co za povinné osoby plnila.


1.1 ČLENOVÉ KANCELÁŘE

Kancelář měla v roce 2008 tyto členy :

 Allianz pojišťovna, a.s.,
 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
 Vienna Insurance Group,
 Česká pojišťovna a.s.,
 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB,
 Generali Pojišťovna a.s.,
 Kooperativa pojišťovna, a.s.,
 Vienna Insurance Group,
 Triglav pojišťovna,a.s.,
 UNIQA pojišťovna, a.s.,
 Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku,
 DIRECT Pojišťovna, a.s.,
 Niederösterreichische Versicherung AG, organizační složka,
 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
 AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku,
 AXA pojišťovna a.s.,
 Wüstenrot pojišťovna a.s.,
 Slavia pojišťovna a.s..


2 CHARAKTERISTIKA KANCELÁŘE

Členství v Kanceláři vzniká na základě rozhodnutí České národní banky, kterým bylo tuzemskému pojistiteli uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nebo dnem zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na území České republiky pojišťovnou z jiného členského státu Evropského hospodářského prostoru.


2.1 ORGÁNY KANCELÁŘE

Orgány Kanceláře jsou :
 Shromáždění členů.
 Správní rada.
 Kontrolní komise.
 Výkonný ředitel.

2.1.1 SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Kanceláře. Právo účasti na shromáždění členů má každý člen Kanceláře. Shromáždění členů svolává správní rada alespoň jedenkrát za 12 měsíců. Každého jednání shromáždění členů je oprávněn se zúčastnit pověřený zástupce České národní banky.


SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ PŘÍSLUŠÍ:
 Volit a odvolávat členy správní rady a kontrolní komise.
 Určovat výši ročních a mimořádných příspěvků členů.
 Schvalovat rozpočet Kanceláře.
 Rušit nebo měnit rozhodnutí správní rady.
 Schvalovat účetní závěrky Kanceláře.
 Rozhodovat o věcech, které si vyhradí.
 Přijímat statut Kanceláře po jeho předchozím schválení Českou národní bankou.


2.1.2 Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem Kanceláře, který má 5 členů. Za správní radu jedná navenek jménem Kanceláře každý člen správní rady. Správní rada se schází zpravidla jednou měsíčně. Zasedání svolává předseda nebo místopředseda.

SPRÁVNÍ RADĚ PŘÍSLUŠÍ:
 Volit ze svých členů a odvolávat předsedu a místopředsedu správní rady.
 Jmenovat a odvolávat výkonného ředitele a jeho zástupce.
 Spravovat majetek Kanceláře.
 Schvalovat vnitřní organizační předpisy Kanceláře a jejich změny.
 Zajišťuje publikační, dokumentační a jiné činnosti související s působností Kanceláře.

2.1.3 Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Kanceláře, který dohlíží na výkon působnosti správní rady, na výkon činnosti Kanceláře a její hospodaření a na dodržování povinnosti členů Kanceláře platit příspěvky ve stanovené lhůtě a výši. Kontrolní komise má 3 členy a ze svých členů volí a odvolává předsedu. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem správní rady. Za účelem výkonu kontroly musí Kancelář členům kontrolní komise poskytnout potřebné doklady a pravdivé a úplné informace o zjišťovaných skutečnostech. Svá zjištění oznamuje kontrolní komise správní radě, která je povinna je projednat a o projednání a o přijatých opatřeních informovat Českou národní banku.

2.1.4 Výkonný ředitel

Výkonný ředitel má oprávnění činit právní úkony k zabezpečení působnosti Kanceláře. V době mezi zasedáními správní rady přijímá veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Kanceláře, pokud správní rada neurčí jinak.2.1.5 Úsek výkonného ředitele

Úsek výkonného ředitele zahrnuje činnost výkonného ředitele a sekretariátu Kanceláře. Výkonný ředitel koordinuje činnost ředitelů úseků a ve spolupráci s nimi a s odpovědným pojistným matematikem připravuje podklady pro jednání orgánů Kanceláře. Ředitel zastupuje Kancelář navenek, pokud tak nečiní členové správní rady a zastupuje Kancelář v orgánech Rady kanceláří. Sekretariát Kanceláře vede administrativní agendu orgánů Kanceláře. Zabezpečuje organizačně přípravu jejich jednání a dalších jednání Kanceláře s členskou základnou a dalšími subjekty a vede evidenci korespondence výkonného ředitele.

2.1.6 Úsek ekonomický a správní

Tento úsek zpracovává plán a rozpočet Kanceláře včetně jeho pravidelného vyhodnocování. Vede majetkovou, účetní, personální, mzdovou a správní agendu a zabezpečuje správu aktiv Kanceláře, zejména finanční umístění technických rezerv. Dále vede provozní agendu hraničního pojištění včetně zprostředkovatelské sítě a zpracovává metodické postupy svěřených agend.

Zabezpečuje:
 styk s orgány státní správy v oblasti daňové,
 bankovní styk,
 styk s auditorem, daňovým poradcem a s dozorovými orgány,
 zajistný program Kanceláře.

Provádí statistickou analýzu dat pojištění odpovědnosti s ohledem na přiměřenost technických rezerv, výše sazeb pojistného včetně analýzy tarifní struktury a systému bonus/malus, sazeb hraničního pojištění.

2.1.7 Úsek likvidace pojistných událostí

ČINNOST TOHOTO ÚSEKU ZAHRNUJE:
 Zabezpečení činnosti vyplývající z členství Kanceláře v Radě kanceláří a z dohod uzavřených Kanceláří s kancelářemi pojistitelů, informačními středisky a kompenzačními orgány či garančními fondy cizích států.
 Zajištění evidence a registrace škodných a pojistných událostí.
 Posuzuje oprávněnost nároků na plnění z garančního fondu a provádí likvidací pojistných událostí včetně stanovení škodních rezerv a delegování případů členům Kanceláře.
 Zpracovává metodické postupy svěřených agend.
 Komunikuje s poškozenými a poskytuje informace související s činností úseku.
 Zastupuje Kancelář před soudy v případě sporů ohledně pojistných událostí.


2.1.8 Úsek právních služeb

Úsek právní služeb vede statutární agendu Kanceláře včetně agendy zápisů ze shromáždění členů Kanceláře a elektronický registr a archiv smluv Kanceláře. Dále  vede agendu uplatňovaných náhrad v případě škod způsobených provozem nepojištěných vozidel a počínaje 1.1.2009 vede agendu uplatňování a vymáhání příspěvku nepojištěných. Tento úsek zabezpečuje komunikaci s orgány státní správy v oblasti přestupkové agendy, zajišťuje koordinaci s advokátními kancelářemi a kontrolu poskytování právní pomoci, zajišťuje výklad právních norem a jejich aplikace v závazkových vztazích Kanceláře, sleduje vývoj právního prostředí České republiky a iniciuje zapracování nových právních norem, relevantních pro Kancelář, do interních norem.

2.1.9 Úsek informačního zabezpečení

Úsek zabezpečení informací zabezpečuje výměnu a přenos dat, zejména mezi členy Kanceláře, Kanceláří a Centrálním registrem silničních vozidel Ministerstva dopravy, a dalšími oprávněnými subjekty. Zajišťuje správu, podporu a rozvoj všech informačních technologií a systémů (hardware i software) Kanceláře. Připravuje tvorbu pravidel pro výměnu dat, zajišťuje výstupy statistického charakteru pro orgány Kanceláře, členy Kanceláře, ČNB a další oprávněné subjekty.3 Garanční fond Kanceláře

Garanční fond je tvořen z příspěvků pojistitelů, úhradami postižních pohledávek, příjmy z pojistného za hraniční pojištění a příjmy z pojistného přijatého z titulu zákonného pojištění. Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému :

 Plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nejištěná osoba.
 Plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti.
 Plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna hraničním pojištěním.
 Plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění.

Podmínkou vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu je šetření škodné události Policií České republiky.

Výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři nárok vůči tomu, kdo odpovídá za škodu, na náhradu toho, co za něho plnila včetně nákladů na jinou osobu pověřenou Kanceláří vyřízením případu a poskytnutím plnění poškozenému nebo uplatnění nároku. Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu jsou solidárními dlužníky provozovatel a vlastník vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda. Řidič je solidárním dlužníkem, pokud za škodu odpovídá.

4 Činnost Kanceláře v číslech

4.1 Provozní činnost Kanceláře

V roce 2008 bylo nově zaevidováno 17116 škodných událostí – tj. o 1034 více než v roce 2007 (+6,4 %). Nárůst se projevil i v případě škodných událostí klasifikace § 24/2b (pracovně nejnáročnější), kde bylo zaevidováno 4821 škodných událostí – tj. o 241 více než v roce 2007 (+ 5,3 %).

V roce 2008 bylo uzavřeno 17179 škodných událostí – tj. o 438 více než v roce 2007 (+2,6 %). Počet neuzavřených škodných událostí meziročně poklesl o 63 škodných událostí na 5073 škodných událostí. V případě klasifikace § 24/2b bylo uzavřeno 4796 škodných událostí (tedy o 25 méně než bylo nahlášeno).

Ohlášené nároky poškozených z pojistných událostí k tíži garančního fondu se k 31.12.2008 zvýšily na 1 324 459 tis. Kč oproti 1 245 790 tis. Kč k 31.12.2007, to je cca o  6 % více. Odhad závazků z nastalých, ale neohlášených pojistných událostí, byl stanoven matematicko-statistickými metodami a činil k 31.12.2008 683 746 tis. Kč.


4.2 Hraniční pojištění

Prodejní síť hraničního pojištění byla v r. 2008 stabilní, když hraniční pojištění zprostředkovávala Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na 22 obchodních místech. Počet uzavřených smluv vzrostl proti roku 2007 o 7 %, přičemž hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 65 %. Přehled důležitých ukazatelů prodeje hraničního pojištění ukazuje tabulka 2. Technický výsledek je vyjádřen jako hrubé předepsané pojistné – náklady na provize zprostředkovateli – náklady na pojistná plnění +/- změna stavu rezerv.


4.3 Databáze pojištěných vozidel

V roce 2008 se počet pojištěných vozidel zvýšil z původních 5,99 mil. až na 6,26 mil. (+4,5 %). Nárůst je i nadále způsobován nárůstem počtu nově registrovaných, především individuálně dovážených ojetých vozidel a dále pak pojišťováním dosud nepojištěných vozidel, především v závěru roku mj. v důsledku mediální kampaně ČKP. Chybovost v předávaných datech členů ČKP se drží na nízké úrovni.

V roce 2008 fungovala výměna dat s Centrálním registrem vozidel po technické stránce bez vážných problémů zcela rutinně. V druhé polovině roku však Ministerstvo dopravy ČR přistoupilo v rámci jednání o schválené novele zákona č. 168/1999 Sb. k redukci některých předávaných údajů (a to především v oblasti časových údajů, údajů o evidenčním stavu a v oblasti identifikace subjektů). Tato redukce vede ke zhoršení kvality porovnání dat mezi Centrálním registrem vozidel a ČKP a povede ke zhoršení komunikace zejména s motoristickou veřejností (nově Příspěvek nepojištěných do Garančního fondu) a zkomplikuje spolupráci ČKP s pojistiteli. ČKP i nadále poskytovala v roce 2008 pověřeným obcím zabezpečený přístup k datům tak, aby byla přestupková agenda šetřena co nejefektivněji. K 31.12.2008 s ČKP mělo uzavřenu smlouvu o zabezpečeném přístupu k datům ČKP 191 pověřených obcí včetně jednotlivých pražských obvodů. S ohledem na nevhodnou novelizaci zákona č. 168/1999 Sb. však stále trvá omezení přístupu správních orgánů k osobním údajům, což nepochybně vede ke zhoršení vymahatelnosti práva v oblasti nepojištěných vozidel.                                                                                                                                       

4.4 Rozšiřování informačních systému Kanceláře

V roce 2008 již plně rutinní provoz elektronického předávání relací o dopravních nehodách, v jehož rámci jsou elektronické relace distribuovány od Policie ČR přes ČKP k příslušným pojistitelům, přijímal a poskytoval informace o dopravních nehodách, včetně fotodokumentace. V průběhu roku 2008 bylo předáno 99 % všech šetřených relací s podílem fotodokumentace cca 90 % na celkovém počtu předaných relací.

V roce 2008 integrovaly některé členské pojišťovny do svých informačních systémů nástroje pro výměnu informací pro systém bonus-malus a zahájily tak rutinní využívání informací pro ověření pojistného a škodního průběhu klientů. K 31.12.2008 se jedná o pojistitele, kteří disponují cca 40% podílu na trhu povinného ručení, a připravují se další.
Rok 2008 byl také rokem přípravy a implementace projektu „Příspěvek nepojištěných do Garančního fondu“, který reaguje na novelizaci zákona č. 168/1999 Sb. novým § 24c a umožní daleko efektivnější boj a především prevenci proti provozování nepojištěných vozidel.

4.5 Členství Kanceláře v Radě kanceláří

Kromě rutinních záležitostí, které Kancelář řeší ve standardní spolupráci se svými členy a s ostatními národními kancelářemi, Kancelář spolupracovala významnou měrou na činnosti Rady kanceláří v jejím řídícím výboru, pracovní skupině pro zvláštní pravidla systému zelené karty (zaměření na oblast EU) a pracovní skupině pro územní rozsah zelenokaretního systému. V posledních dvou pracovních skupinách Kancelář činnost ukončila a zahájila činnost ve Výboru obecných pravidel Rady kanceláří. Výkonný ředitel je současně předsedou Výboru obecných pravidel Rady kanceláří a z titulu této funkce je ex offo členem Výboru zvláštních pravidel Rady kanceláří.

Tyto činnosti umožňují Kanceláři aktivně ovlivňovat vývoj zelenokaretního systému jak v jeho funkčnosti, tak i v jeho územním rozsahu, který se intenzivně vyvíjí ve východní Evropě a bezprostředně dopadá zejména na kanceláře ve střední Evropě. ČKP pokračovala v budování a podpoře aktivity skupiny Středoevropských kanceláří (Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko), což mj. přispívá k lepšímu prosazování společných zájmů.

V rámci spolupráce Kanceláře s informačními středisky, kompenzačními orgány a garančními fondy států Evropského hospodářského prostoru participuje ČKP na činnosti tzv. Koordinačního výboru orgánů 4. „motorové“ směrnice EU, jehož cílem je metodické usměrňování činnosti a řešení problému mezi uvedenými subjekty.SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

[1] Česká kancelář pojistitelů [on-line]. Česká kancelář pojistitelů, 2010. Dostupné na WWW: <http://www.ckp.cz>.
[2] Výroční zpráva ČKP.
[3] Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
[4] Finance.cz: server o osobních financích [on-line]. 2000-2009. Dostupné na WWW: <http://www.finance.cz>. ISSN 1213-4325.

Naposledy změněno: pondělí, 27. ledna 2014, 11.57