FINANČNÍ ARBITR ČESKÉ REPUBLIKY


1 KDO JE FINANČNÍ ARBITR

Institut finančního arbitra byl v České republice  zřízen k 1.lednu 2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie (viz. zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). 
Finanční arbitr je zvláštní orgán, který vznikl v souvislosti  se zákonem o platebním styku. Jeho úkolem je především  ochrana spotřebitelů při užívání elektronických platebních prostředků.


2 VOLBA FINANČNÍHO ARBITRA

Finanční arbitr je volen veřejným hlasováním Poslaneckou sněmovnou na období 5 let. Kandidáti na post finančního arbitra musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi – plná způsobilost k právním úkonům, dobrá pověst, dostatečná kvalifikace a zkušenosti.  Právo podávat návrhy na kandidáty má Česká národní banka,  instituce, jejich profesní sdružení a profesní sdružení na ochranu spotřebitelů.
Výkon funkce arbitra a zástupce arbitra je neslučitelný s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena Nejvyššího kontrolního úřadu nebo bankovní rady České národní banky a soudce, jakož i s jakoukoliv další činností ve veřejné správě a s činností v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech podnikatelských subjektů.
Finanční arbitr ani jeho zástupce rovněž nesmí být výdělečně činný, výjimku tvoří pouze správa vlastního majetku, vědecká, pedagogická, publicistická, literární nebo umělecká činnost. Tyto činnosti však nesmí ohrožovat důvěru v nezávislost a nestrannost arbitra,  zástupce arbitra.

Současným finančním arbitrem České republiky je Dr. Ing. František Klufa, který byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 25.10.2007, jeho funkční období započalo 2.1.2008. Jeho byl JUDr. Ing. Otakar Schlossberger.  Zástupcem finančního arbitra je od 6.3.2008 JUDr. Petr Scholz.


3 POSLÁNÍ A ÚKOLY FINANČNÍHO ARBITRA

Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou.
Finanční arbitr mimosoudní cestou řeší spory vzniklé při  provádění převodů peněžních prostředků (například když klient zjistí, že instituce neprovedla požadovaný převod), spory mezi vydavateli a držiteli elektronických platebních prostředků (spory kdy byla platební karta zneužita u obchodníka, v bankomatu). Finanční arbitr řeší i spory zahraniční – v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského společenství.  Řízením před finančním arbitrem České republiky se účastníci sporu nezbavují možnosti domáhat se svých práv následně soudní cestou.
Do kompetence finančního arbitra nespadají spory v oblasti hypoték, spotřebních úvěrů, cenných papírů apod.4 STRUKTURA KANCELÁŘE FINANČNÍHO ARBITRA K 31. 12. 2009


Všichni pracovníci kanceláře finančního arbitra jsou v pracovně-právním poměru k ČNB a to na dobu určitou (5 let).5 PODÁNÍ NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Podání návrhu na  řešení sporu před finančním arbitrem je neplatné, pokud neobsahuje všechny nezbytné údaje.
a) Údaje o navrhovateli ( jméno a příjmení/název nebo obchodní firma,  rodné číslo /IČ, trvalé bydliště/sídlo atd.).
b) Údaje o žalované instituci (název, IČ, sídlo).
c) Popis rozhodných skutečností.
d) Přiložený důkazní materiál.
e) Požadavek navrhovatele – označení čeho se navrhovatel domáhá.
f) Dokladu, jenž osvědčuje neúspěšnost výzvy instituce k nápravě.


6 PRŮBĚH ŘÍZENÍ PŘED ARBITREM

PODÁNÍ NÁVRHU

a) Návrh na řešení sporu před finančním arbitrem nelze podat, pokud spor nenáleží do pravomocí finančního arbitra,  pokus již daný spor řeší, nebo byl vyřešen soudem, spor je nebo byl již řešen před arbitrem, spor je nebo již byl předmětem rozhodčího řízení.
b) Návrh musí obsahovat označení účastníků řízení; doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě;  úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností; důkazní prostředky nebo označení důkazů; označení, čeho se navrhovatel domáhá; prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu; plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci;  datum a podpis navrhovatele.
c) Výzva k vyjádření
d) Po podání návrhu arbitr vyzve instituci (žalovanou stranu), aby se do 15 dnů k návrhu vyjádřila. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu na žádost instituce prodloužit.

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Arbitr může řízení zastavit, pokud  je návrh  nepřípustný podle § 9 (viz. 1.podání návrhu), navrhovatel neposkytl požadované podklady, navrhovatel vzal svůj návrh zpět.

NÁLEZ
Arbitr je povinen rozhodnout do 30 ti dnů, ve výjimečných případech do 60 ti dnů.  Své stanovisko pak neodkladně sdělí oběma stranám a to písemnou formou do vlastních rukou.

NÁMITKY
Do 15 ti dnů ode dne doručení se lze proti nálezu odvolat. Účastníci mají možnost se práva na námitky předem vzdát.  V případě podání námitky o této arbitr rozhodne do 30 ti dnů,  u komplikovaných případů do 60 ti dnů.  Toto následně doručí písemně do vlastních rukou oběma stranám.  Rozhodnutí o námitkách je konečné.

PRÁVNÍ MOC A VYKONATELNOST NÁLEZU
Doručený nález, kde již není možnost podat námitku je v právní moci,  po uplynutí lhůty plnění je soudně vykonatelný.

Náklady na řízení si hradí každý účastník sám s výjimkou nákladů na tlumočení, které hradí instituce.


7 PRÁCE FINANČNÍHO ARBITRA V ROCE 2009

Z celkového počtu 757 podnětů bylo 260 podnětů písemných, 197 telefonických, 244 podnětů prostřednictvím webových stránek v sekci „Zeptejte se arbitra“ a dále pak bylo doručeno
56 podnětů osobně.

VÝVOJ POČTU PODNĚTŮ ZA ROKY  2007 - 2009

V roce 2007 bylo k finančnímu arbitru podáno 370 podnětů, dva roky poté – v roce 2009 to již bylo 757 podnětů. Meziroční nárůst  činí 22 %.  Z tohoto rapidního růstu lze usoudit, že povědomí lidí o práci finančního arbitra se značně zlepšilo.


Obr.2 Vývoj počtu podnětů za roky  2007 - 2009
Zdroj: Výroční zpráva finančního arbitra České republiky za rok 2009

V roce 2009 bylo přijato 118 návrhů na zahájení řízení, z toho 86 oprávněných a 32 neoprávněných. Z 86 zahájených řízení bylo v daném roce ukončeno 59 (27 ve prospěch navrhovatele,  46 bylo na návrh navrhovatele zamítnuto).  Nejčastěji finanční arbitr řeší spory týkající se  převodů peněz, úvěrů, pojištění, zneužití platební karty v bankomatu,  zneužití platební karty u obchodníků v zahraničí. 

Náklady na provoz kanceláře finančního arbitra činili v minulém roce 10,473 mil. Kč, tyto byly hrazeny Českou národní bankou.  Příjmem kanceláře finančního arbitra (České národní banky) jsou  příjmy ze sankcí uložených institucím a pokuty za nesplnění informační povinnosti (maximálně 1.000.000,- Kč)

  V nálezu, jímž arbitr vyhovuje, byť i jen zčásti, návrhu navrhovatele, uloží současně instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je instituce podle nálezu povinna  zaplatit navrhovateli, nejméně však 10 000 Kč. 5

V roce 2009  činili příjmy České národní banky z provozu kanceláře finančního arbitra 254 089 Kč. (139 089 za sankce institucím a 115 000 Kč pokuty za nesplnění informační povinnosti)


8 PRAKTICKÝ PŘÍPAD SPORU ŘEŠENÉHO FINANČNÍM ARBITREM

Návrhem ze dne 21. 3. 2009 se navrhovatelka domáhala proti instituci o vrácení peněžních prostředků  neoprávněně odčerpaných z účtu navrhovatelky ve výši 180 000 Kč a 70 000 Kč a náhradu případné škody jí tímto způsobené.
Stručný přehled průběhu sporu:
- dne  18.12.2007 navrhovatelka na pobočce instituce žádala o zrušení dispozičního práva pro osobu J.D.
- dne 4. a 5.1. 2008 navrhovatelka zjistila, že ji z účtu bylo odčerpáno celkem 250 000 Kč
- dne 10.1.2008 navrhovatelka na pobočce zjistila, že instituce nezrušila paní J.D. dispoziční právo
- navrhovatelka reklamovala neoprávněné výběry
- instituce vyzvala majitele účtu, na  který byly prostředky převedeny k vrácení těchto plateb, pokud nebudou vráceny do 12.9.2009 má navrhovatelka  na instituci  zaslat písemnou žádost o sdělení  identifikačních údajů příjemce platby, následně platbu právně vymáhat. Za sdělení údajů si instituce účtuje poplatek  297,50 Kč, v žádosti bylo uvedeno: „Dne jsem v důsledku
vlastní chybné dispozice omylem zaslal/a následující platbu:“
- navrhovatelka toto odmítla a dožadovala se nápravy a náhrady škody institucí
- během řízení instituce uznala svou chybu, uhradila navrhovatelce požadovanou platbu včetně úroků
- navrhovatelka vzala návrh zpět, arbitr spor zastavil

9 ZÁVĚR

Hlavní výhodou mimosoudního  řešení sporu finančním arbitrem jsou podstatně nižší náklady účastníků sporu. Náklady sporu řešeného soudní cestou mohou často značně převýšit žalovanou částku, být pro poškozenou stranu neúnosně vysoké. Z tohoto důvodu se mnohdy stávalo, že od sporů o nižší částky bylo často upuštěno. 
Další nespornou výhodou je rychlost,  spor před finančním arbitrem je vyřešen řádově do několika měsíců. Oproti tomu spory řešené soudy se mnohdy táhnou i několik let.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
10 ZDROJE:

[1]  Česká republika. 229/2002 Sb. - ZÁKON ze dne 9. května 2002 o finančním arbitrovi.  Sbírka zákonů, Česká republika. 2002

[2] KLUFA, Výroční zpráva finančního arbitra České republiky za rok 2009.  Praha,  2010. s. 28. Dostupné z WWW: http://www.finarbitr.cz/cs/vyrocni-zpravy.html

[3] NIZIO, Finanční arbitr České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-03-31]. Finanční arbitr České republiky. Dostupné z WWW: <www.finarbitr.cz>.Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57