Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  ALL

V

Vědomí

zákl. termín empirické psychol. def. jako věda o stavech vědomí; zahrnuje stavy vědomí, vědomí je jedna ze základních kvalit života; zkušenost vědomí lze popsat pomocí vztahů k různým veřejně přístupným událostem. Rozsah pojmu vědomí zahrnuje a) prožívání jako veškeré duševní dění; b) uvědomování prožívaného ( vnitřní znakovou soustavu tvoří řečové, obrazné, pocitové vzorce zpracování inf. v pojmech a vztazích ulož. v paměti; c) uvědomování sebe „já jsem si vědom“

Vegetativní

týkající se růstu, života

Verbální

slovní; opak neverbálního, neslovního

Výchova

proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji.

Vyhoření

emoční vyhaslost, únava, ztráta zájmu

Výkon chybný

v psychoanal. přeřeknutí, přepsání, zapomenutí jména jsou považovány za chybné výkony, kt. mají hlubší, skrytý význam

Vývojová pedagogika

vývoj názorů, koncepcí i výchovně-vzdělávacích zařízení a jejich legislativa.

Vzdělávání

proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností a postojů.

Vzorec chování

projev živočicha a čl., instinktivní, zděděné či přejaté učením; přebírání celého situačního chování, konfigurace, místo jednotl. složek; přebírání modelových schémat chování

W

Walfsdorfská škola

Rudolf Steiner
klade se důraz na vývojový plán – do sedmi let se má dítě rozvíjet tělesně, vzdělávací metodou má být napodobování a příklad. Od sedmi do čtrnácti má být tříbena paměť, důraz je kladen na zvyky a autoritu. Od čtrnácti let je teprve čas na rozvíjení rozumu – v tomto věku je možno prezentovat žákům již některé teoretické systémy. Učitel je s dětmi od 1. do 9. třídy, postupně zeslabuje své autoritativní působení. Využívá se tzv. epochové vyučování.

Z

Zkušenost korektivní

v psychoter. snaha poskytnout novou, pozitivní zkušenost, a tím odstraní patol. ulpívání na nepřizpůsobivých formách chování v mezilidských vztazích


Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  ALL