Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

I

Iatrogenní

(iatropatogenie, iatropsychogenie) opak psychoterapie

Id

(Freud) označení pro zdroj pudové energie, soubor vnitřních subjektivních zážitků, uložený v nevědomí

Identifikace (OM)

ztotožněn, nevědomý pochod, při němž se člověk ztotožňuje s jedincem, skupinou, organizací, kt. mu imponují

Identita

soubor rysů, podle nichž je jedinec znám v urč. specifické skupině; i. aktuální  přestavuje, co jedinec skutečně je, na rozdíl od i. potenciální, kt. spočívá v nerealizovaných vlastnostech; jedinci v adolescenci obvykle procházejí krizí i.

Imprinting

(imprintace) intenzivní, nereverzibilní učení v senzitivních obdobích mláděte

Impulzivita

viz jednání impulsivní

Individuace

(Jung) proces diferenciace psychického vývoje člověka ve vlastní samostatnou osobnost (individuální přirozenost)

Infantilní

dětský, nevyspělý

Integrovaný

sjednocující, působící jako celek

Inteligence

schopnost učit se ze zkušenosti, schopnost přizpůsobit se, řešit nové problémy, orientovat se v nových situacích na základě určování podstatných souvislostí - THORNDIKE (1904): schopnost zobecňování, řešení nových problémů - SPEARMAN : G-faktor stálá obecná schopnost, S-faktor - THURSTONE (1938): řeč, myšlení, paměť, úsudek, operace s čísly, prostorovou představivost - CATTEL (1944): fluidní i. (tvořivá), krystalická i. (naučená) -(60. léta) myšlení divergentní (vysoce tvořivé), konvergentní (IQ) - GARDNER (80. léta) JAZ, MAT, 3D, POHYB, HUD, LIDSKÉ VZTAHY, VLASTNÍ ROZVOJ

Inteligence sociální

(Thorndike) schopnost jednot s lidmi a tvořivě řešit mezilidské konflikty, její vysokou úroveň představuje tzv. sociální takt

Interakce

vzájemné aktivní působení; ovlivňování jedinců, skupin a prostředí; jeden subjekt svým jednáním vyvolává změnu v druhém subjektu, v soc. i. prostřednictvím chování, jednání, řeči a mimiky; podíl činnosti osoby A na činnosti osoby B

Interpersonální

mezilidský

Interpretace

důležitý proces vytváření závěrů ze získaných výzk. či dg. údajů; údaje se vyhodnocují, klasifikují a hledají se mezi nimi vzájemné vztahy; nutnost zpětné vazby

Intrapersonální

vnitřní, zaměřený na sebe sama

Introjekce (OM)

přisuzování si vlastností, které člověku evidentně scházejí

Introvert

zaměřenost osobnosti do vlastního nitra, na sebe sama na svůj vnitřní svět

Introverze

zaměřenost osobnosti do vlastního nitra, na sebe sama, na svůj vnitřní svět, prožitky, city a myšlenky; v patol. míře ztráta kontaktu s realitou; viz autismus, izolace sociální

IQ

poměr mezi mentálním a skutečným věkem

Izolace (OM)

odpoutání psychologického obsahu, zážitku od jeho citového doprovodu


Page:  1  2  (Next)
  ALL