Praxe formou stáží

Celkový počet hodin prezenční výuky: 30
Počet kreditů celkem: 16
Odborný garant a vyučující: Mgr. Věra Hujerová
Zakončení předmětu: napsání závěrečné práce a její přijetí k obhajobě
od 1. semestru 6 + 0 + 12 + 12

Obsah a cíle:
Cílem poradenské praxe je aplikace poznatků z psychologické diagnostiky, poradenské psychologie a speciální pedagogiky.
Praxe bude rozdělena do 3 modulů.

Povinná literatura:
Studijní materiál v prostředí Moodle:
Hadjmoussová, Z. Případová studie – kazuistika – studijní materiál jak psát kazuistiku.