Informace o praxi

Site: Testovací server CDV
Course: Kurz pro výchovné poradce veřejnost
Book: Informace o praxi
Printed by: Guest user
Date: Friday, September 22, 2023, 1:10 AM

Description

Zádkladní informace o zařízeních týkající se povinné praxe formou stáží

Praxe formou stáží

Celkový počet hodin prezenční výuky: 30
Počet kreditů celkem: 16
Odborný garant a vyučující: Mgr. Věra Hujerová
Zakončení předmětu: napsání závěrečné práce a její přijetí k obhajobě
od 1. semestru 6 + 0 + 12 + 12

Obsah a cíle:
Cílem poradenské praxe je aplikace poznatků z psychologické diagnostiky, poradenské psychologie a speciální pedagogiky.
Praxe bude rozdělena do 3 modulů.

Povinná literatura:
Studijní materiál v prostředí Moodle:
Hadjmoussová, Z. Případová studie – kazuistika – studijní materiál jak psát kazuistiku.

Praxe v libovolném speciální zařízení

Praxe v libovolném akreditovaném speciálním zařízení, které se věnuje problémovým či znevýhodněným dětem (např. nízkoprahové centrum, K-centrum, centrum pro práci s romskými dětmi, dětmi uprchlíků, sociální kurátor, diagnostický ústav apod.). Možno volit dle nabídky v místě bydliště studujícího.

Počet hodin: 6
Počet kreditů: 4
Zakončení: Klasifikovaný zápočet: studující vypracuje přehled možností a nabídek příslušného zařízení pro potřebu školního poradenství v rozsahu maximálně do 5 stran.

Praxe v pedagogicko psychologické poradně

Studující se během praxe seznámí se všemi aktivitami, které poradna nabízí pro žáka, rodinu a školu v diagnostice, intervenci a pedagogicko-psychologické terapii či nápravě.

Počet hodin: 12
Počet kreditů: 6
Zakončení: klasifikovaný zápočet za kasuistickou seminární práci věnovanou komplexní analýze jednoho případu v rozsahu 6-8 stran.

Praxe ve speciálně-pedagogickém centru

Studující se během praxe seznámí s diagnostikou, možnostmi zařazení a školního vedení zdravotně znevýhodněného školáka, možnostmi mimoškolní pomoci a podpory, i se zpracováním individuálně vzdělávacího plánu.

Počet hodin: 12
Počet kreditů: 6
Zakončení: klasifikovaný zápočet: studující předloží záznamy z praxe-Speciálně pedagogické záznamy.
Záznamy budou obsahovat následující údaje:
  • Datum praxe
  • Počet hodin
  • Název školy, zařízení, popis specifik dané školy nebo zařízení
  • Použité metody a jejich rozbor – viz dále
  • Osobní postřehy, poznatky, hodnocení a pod.
Předpokládá se, že studující bude pracovat především s těmito nestandardizovanými metodami:
  • pozorování,
  • studium produktů lidských činností (výtvarné produkty, ruční práce, sešity apod.),
  • rozhovor,
  • studium dokumentace, anamnestickými údaji.