Studující je povinen dostavit se na předem ohlášený termín zápisu do dalšího ročníku (jedná se většinou o období únor-březen). Během zápisu dojde k uzavření předešlého ročníku a zápisu předmětů do dalšího ročníku (dalších dvou semestrů). Je nutné, aby se dostavili všichni studující, tedy i ti, kteří nemají splněny studijní povinnosti za předcházející ročník či semestr. Pokud se studující předem nebo nejpozději do pěti dnů po termínu zápisu neomluví a nedohodne náhradní termín zápisu telefonicky nebo písemně, bude jeho studium považováno za ukončené.

Pokud studující nesplní více jak jednu studijní povinnost za semestr (zápočet, zkoušku), je nutné podat žádost o prodloužení zkouškového období a odeslat ji na CDV. Omluvy a žádosti zprostředkovává RNDr. Eva Dvořáková (tel.: 48 535 5105). Adresují se rektorovi Technické univerzity v Liberci.

Studující je povinen ohlašovat změny, týkající se jeho osoby. Jde především o změnu příjmení, adresy, telefonu, popř. dalšího dosaženého vzdělání. Pokud tak neučiní, CDV neručí za dodání aktuálních informací.

Studium v kurzech dalšího vzdělávání se řídí Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání a v přiměřeném rozsahu Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci. Odkaz na plné znění dokumentů je zde.

Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57