POZEMKOVÉ ÚŘADY1. Úvod

Pozemkové úřady v České republice jsou podobně jako v řadě ostatních členů Evropské unie součástí Ministerstva zemědělství. Soustavu tvoří 77 pozemkových úřadů fungujících jako prvoinstanční správní úřady s územní působností vymezenou okresy, řízených Ústředním pozemkovým úřadem.

Od založení pozemkových úřadů v roce 1991 byly úspěšně řešeny a v zásadě završeny zemědělské restituce ve smyslu zákona o půdě a zároveň proběhla první etapa pozemkových úprav umožňující hospodařit na půdě vyhovující většině vlastníků, kteří o to projevili zájem. Pozemkové úřady musí spolupracovat s obcemi, vlastníky půdy a jejími uživateli  při řešení konkrétních problémů nejen  s vlastnickými vztahy , ale současně musí řešit problémy dnešní zemědělské krajiny.  Od roku 1998 byla započata etapa pozemkových úprav, která vedle efektivity hospodaření na půdě sleduje mimo jiné proces obnovy venkova, přičemž výsledky těchto úprav slouží obnově katastrálního operátu. V současnosti převažuje v činnosti pozemkových úřadů řízení, organizaci a realizaci zejména komplexních pozemkových úprav s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků.

2. Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ze dne 21. března 2002 a zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů ze dne 21.5.1991. Podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. jsou pozemkové úpravy změny právního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

FORMY POZEMKOVÝCH ÚPRAV:

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) – představují řešení zpravidla jen části jednoho katastrálního území as v něm vybraného problému
Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) – představují komplexní řešení zpravidle celého katastrálního území, včetně zpřístupnění pozemků, protierozní ochrany a ekologické stability území

Realizace pozemkových úprav úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy venkova, který účinně motivuje obyvatele venkova k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy, ale i vlastními silami snažili o udržení přírodních a kulturních hodnot krajiny a o rozvoj ekologického hospodaření. Důležitá je související realizace např. úprava vodohospodářských poměrů v území, obnova toků a nádrží, budování protierozní a protipovodňové ochrany území, systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků nezbytných pro život drobné zvěře a zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest. Pozemkové úpravy jsou zásadním faktorem pro rozvoj venkova. Prostřednictvím právě pozemkových úprav je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Součástí komplexních pozemkových úprav je při vyřešení komplikací spojených s majetkoprávními vztahy, realizace projektů Územních systémů ekologické stability. Pozemkové úpravy také nepřímo napomáhají rozvoji podnikání a mají nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje.

Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Součástí návrhu pozemkových úprav je i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických protierozních, hydrologických a krajinných opatření.


3. Cíle pozemkových úprav

• obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem s důrazem na zvýšení kvality života na venkově
• vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích
• scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům
• obnovení zanedbané a poničené krajiny, zvýšení její prostupnosti
• ochrana půdy, vody a bioty jako veřejných statků
• obnovení a digitalizace zastaralého katastru nemovitosti

4. Podmínky udělení povolení

Ústřední pozemkový úřad rozhodnutím udělí oprávnění fyzické osobě k povolení pozemkových úprav, která:
• je způsobilá k právním úkonům,
• je bezúhonná,
• má ukončené vysokoškolské vzdělání jako absolvent magisterského nebo bakalářského studijního programu v oblasti zeměměřičství, zemědělství, lesnictví a ochraně a tvorbě krajiny, popřípadě vysokoškolské vzdělání uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému vysokých škol, anebo má středoškolské vzdělání uvedeného zaměření ukončené maturitou,
• prokáže jako absolvent magisterského studijního programu, popřípadě absolvent školy uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému vysokých škol nejméně 3 roky praxe, jako absolvent bakalářského studijního programu a střední školy nejméně 6 let praxe v činnostech při projektování pozemkových úprav,
• složila zkoušku odborné způsobilosti


5. Pozemkový úřad v Jičíně

V dosavadní historii pozemkového úřadu v Jičíně bylo provedeno 28 jednoduchých pozemkových úprav v celkové výměře 631 ha. Hlavním účelem těchto úprav bylo scelení a zpřístupnění pozemků. Takřka polovina se týkala území, kde se připravovala výsadba trvalých porostů nebo přímo řešila nové uspořádání vlastnické držby přímo v porostech.
V současné době je v řízení jedna  jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Sobotka s výměrou 114 ha, která by měla vyřešit protierozní a protipovodňovou ochranu v obci Osek u Sobotky a zásadním způsobem změnit krajinný ráz dané lokality.
V některých případech však bylo požadováno provést úpravu vlastnických poměrů s vyřešením celé řady dalších problémů v nezastavěné části katastrálních území.
První komplexní pozemková úprava byla na jičínském okrese zahájena v k.ú. Kostelec u Jičíněvsi. Do dnešního dne bylo realizováno a zapsáno v katastru nemovitostí 13 komplexních pozemkových úprav. Dalších 10 KPÚ je rozpracováno.
Dalším úkolem pozemkového úřadu v Jičíně je zajišťování aktualizací BPEJ , které jsou prováděny v předstihu před komplexními pozemkovými úpravami. Finanční prostředky na vytyčování pozemků i realizaci společných zařízení v rámci KPÚ získal Pozemkový úřad v Jičíně z prostředků Evropské unie z programu Sapard a Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství.6. Zdroje:

Stránky státní správy zeměměřictví a katastrální [online]. 2010 [cit. 2010-05-16]. Český úřad zeměměřický a katastrální. Dostupné z WWW: <http://www.cuzk.cz/>.
Ministerstvo zemědělství portál eAGRI [online]. 2010 [cit. 2010-05-16]. Pozemkové úřady. Dostupné z WWW: <http://eagri.cz/public/eagri/pozemkove-urady/>.
Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2009 [cit. 2010-05-17]. Projektování pozemkových úprav. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ostatni-sluzby-jkm/projektovani-pozemkovych-uprav-podminky/1001819/54241/>.
zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ze dne 21. března 2002
materiál ke Konferenci pozemkových úprav v Kopidlně – květen 2010
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM